29. (Eng.) Dealing with Corona Issues

I wrote this blog in Dutch at the end of March. However, I think, it still can be of importance to readers at the end of May.

Never before has mankind had the opportunity, in such large numbers, to ascend to a higher, more luminous level, where the qualities derived from spirituality can manifest themselves. Because the COVID-19 pandemic appeals to those qualities, every human being on Earth can take a step in the spiritual direction.

The corona crisis has made it clear that it is not true that we are isolated individuals who can lead our own private lives. There is an invisible cohesion and connection between people, primarily through the tiny virus itself.

Of course, I hope my readers are healthy and have not (yet) fallen ill to the virus. There are good ways to support your immune system in order to cope with a viral infection and achieve a swift recovery.

Recently Lynne McTaggart (see blog 25) described in her blog (https://lynnemctaggart.com/beating-the-coronavirus-as-simple-as-a-b-c/) which remedies can help minimize symptoms of future viral infections, including Covid-19. She quoted doctors from the International Society for Orthomolecular Medicine who insist on taking certain supplements, namely:
Vitamin C: 3000 mg daily, divided over different doses.
Vitamin D3: 2000 IU daily (start with 5000 IU for two weeks)
Magnesium: 400 mg daily                                                                                                             
Zinc: 20 mg daily
Selenium: 100 mcg daily.

All these vitamins and minerals have been proven to strengthen the immune system against viruses. Recently, in China high doses of vitamin C have been used in the treatment of corona patients. Read more about this on Lynne McTaggart’s website: https://lynnemctaggart.com/a-cheap-cure-for-the-coronavirus/.

What else could you do? Don’t forget what you can bring about with your thinking power, for yourself and for others. On the one hand, your thoughts can strengthen your own physical system (blog 28). On the other hand, you could ask for help from ‘the field’, on behalf of both yourself and others (blog 27).

To avoid infection, or to strengthen your immune system when you are infected, you can do a meditation, as follows.

Sit or lie down and start to relax by concentrating on your breathing. Become aware of your whole body. First, focus on the parts that are sick or feel uncomfortable, then bring to your attention those parts of your body that feel healthy or at least okay. Then move your attention to your heart and form a picture of yourself in perfect health. Take your time for this – pay attention to all the details as you review how good you feel when you are healthy, and evoke those sensations.

Then focus on your heart again. You might have made contact with your higher self. Does that reassure and encourage you? Or do you still find a smaller self, confronted with its own fear?

This should not be surprising. As people are scared to be infected by Covid-19, a collective field of fear has arisen. Fear is everywhere in the air and is even more contagious than the virus itself.
Just as you have to work on the immune system of your physical body, it is necessary to strengthen your resistance to fear, to that collective fear, in an individual process.

That is the challenge. Each of us is triggered by something that can, will or must lead to one or more steps further in exploring what life is essentially about. In short: this challenge leads to spiritual growth.

But what if you’re actually sick? Then it may be difficult to concentrate on the above meditation, for are you still able to look at yourself from a distance, without fear?
Then it becomes important to surrender and trust in the strength of your body and your soul – no matter what the outcome of the illness may be. You can be apprehensive or anxious, but you don’t have to be afraid…

As you will notice: not only the virus and the fear are contagious; the love that is present on Earth and beyond is also contagious!

29. Corona praktisch

Niet eerder heeft de mensheid de gelegenheid gehad gezamenlijk op te trekken naar een lichter niveau, waar de van spiritualiteit afgeleide kwaliteiten zich kunnen manifesteren. Omdat de COVID-19 pandemie een beroep doet op die kwaliteiten, kan elk mens op aarde een stapje zetten in spirituele richting.

Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat het niet klopt dat wij op zichzelf staande individuen zouden zijn, die hun eigen particuliere leventje kunnen leiden. Er bestaat een onzichtbare samenhang en verbinding tussen mensen, in de eerste plaats door het minuscule virus zelf.

Natuurlijk hoop ik dat mijn lezers gezond zijn en (nog) niet geveld door het coronavirus. Er bestaan goede manieren om je immuunsysteem te ondersteunen, teneinde een virusinfectie aan te kunnen, met als doel een (snelle) genezing.

Kort geleden beschreef Lynne McTaggart (blog 25) in haar blog https://lynnemctaggart.com/beating-the-coronavirus-as-simple-as-a-b-c/ welke middelen kunnen helpen symptomen te minimaliseren van toekomstige virale infecties, inclusief corona . Zij citeerde daarbij artsen van de International Society for Orthomolecular Medicine, die erop aandringen bepaalde supplementen in te nemen, namelijk:
Vitamine C: 3000 mg dagelijks, verdeeld over verschillende doses
Vitamine D3: 2000 IE’s dagelijks (begin met 5000 IE’s gedurende twee weken)
Magnesium: 400 mg dagelijks
Zink: 20 mg dagelijks
Selenium: 100 mcg dagelijks.

Van al deze vitamines en mineralen is bewezen dat zij het immuunsysteem versterken tegen virussen. Onlangs zijn ook in China hoge doses vitamine C ingezet bij de behandeling van corona-patiënten. Zie daarover van Lynne McTaggart: https://lynnemctaggart.com/a-cheap-cure-for-the-coronavirus/.

Foto Wim

Wat kun je nog meer doen? Vlak niet uit wat je teweeg kunt brengen met je gedachtekracht, bij jezelf en bij anderen. Enerzijds kunnen je gedachten je eigen fysieke systeem versterken (blog 28). Anderzijds kun je ’het veld’ te hulp roepen, zowel voor jezelf als voor anderen (blog 27).

Ter vermijding van besmetting, of ter versterking van je immuunsysteem wanneer je besmet bent, zou je als volgt een meditatie kunnen doen.
Ga zitten of liggen – kom tot rust door je te concentreren op je ademhaling – word je bewust van je hele lichaam – neem eerst de plekken waar die ziek zijn of onprettig voelen – neem dan in je aandacht de plekken van je lichaam die gezond zijn of tenminste oké – ga vervolgens met je aandacht naar je hart en maak je een voorstelling van jezelf in blakende gezondheid – neem daar rustig de tijd voor – laat alle details de revue passeren van hoe weldadig je je voelt als je gezond bent – en roep die sensaties op.

Richt je dan weer op je hart. Heb je misschien contact gemaakt met je hogere zelf, dat je gerust stelt en bemoedigt? Of tref je toch nog een kleiner zelf aan dat de eigen angst in de ogen kijkt?

Dat is niet zo verwonderlijk. Doordat mensen bang zijn ziek te worden van een corona-besmetting, is er een collectief veld van angst ontstaan. Angst hangt overal in de lucht en is nog besmettelijker dan het virus zelf.
Zoals je moet werken aan het immuunsysteem van je fysieke lichaam, is het ook noodzakelijk je weerstand te versterken tegen angst, tegen die collectieve angst, in een individueel proces.

Dát is de uitdaging. Bij ieder van ons wordt iets getriggerd dat kan, zal of moet leiden naar een of meer stappen verder in de bewustwording van waar het in het leven wezenlijk om gaat. Kortom: deze uitdaging leidt tot spirituele groei.

Maar wat nu als je écht ziek bent? Dan kan bovenstaande meditatie wel eens lastig zijn om uit te voeren, want kun je nog wel onbevreesd afstand nemen van je situatie?
Het wordt dan zaak je daaraan over te geven en te vertrouwen op de kracht van je lichaam en je ziel – wat de afloop van de ziekte ook zal zijn. Je kunt wel bang zijn, maar je hoeft geen angst te hebben …

Want je zult merken: niet alleen het virus en de angst zijn besmettelijk, ook de liefde op aarde én aan gene zijde is aanstekelijk!

27 (Eng.) The Intention Group

Blog 26, Mind over Matter, showed that according to quantum insights all things are connected. A place where this connection can be lived and experienced is the intention group. Intention groups were initiated by Lynne McTaggart, who gave them the motto ‘The Power of Eight’ (see blog 25), which is also the title of her latest book.

In this book, McTaggart (LMT) explores how this power is being evoked and why it is possible. For this, she compared the energetic potency of intention groups (of eight) with the potency  of Jesus’ 12 disciples. In their time, Jesus and his disciples healed many, many people of all kinds of illnesses, in just an instant. The story tells that their faith was great and their joy immense…

In her book, LMT refers to the Greek notion of ‘homothumadon’, used in the Bible to refer to the atmosphere of inspiration that made the disciples do their work and pray for the healing of sick people. Homothumadon means ‘jointly vibrating on the right tone’ or ‘from a passionate unity’. McTaggart says: there was a good reason for this number of 12 disciples. The power of an intention or praying group may be related to the number of group members, between eight and twelve.

In this blog I put forward the question: Is it possible to really experience this power when you are an intention group member? My answer is a heartfelt ‘yes’. This is based on my own experiences and those of my fellow group members.

Foto Wim

First: what happens when one receives an intention? In the beginning, the precisely formulated wish for someone is read three times. While the receiver opens his or herself up to it, all group members focus on the intention for a space of ten minutes.
In my personal experience, when I received an intention for a permanently painful knee, I felt myself lifted up into a different energetic dimension, a new frequency, as it were. And I perceived a certain flow of energy around my knee. (I can feel it, but even if you can’t, it occurs; just trust the process.)

Secondly: what happens when the group jointly puts out an intention? Guided by one of us, the group attunes itself. Then, we consciously send the intention to the receiver. The one who receives it is either a group member, a family member, or a friend of one of us. While we concentrate on the receiver, as an individual and as a group, we enter into a different energetic field, with a frequency perceptible to the receiver.
This is a very special phenomenon, because in reality we are located tens of kilometers, or many more, from each other. The fact that, nevertheless, this field manifests, can only be explained in terms of quantum insights.

Thirdly: what effects do the intentions have? There is a great variety of effects, because the intentions are aimed at different goals. Sometimes, the desired healing of a physical problem manifests itself almost immediately. Other intentions take time to materialize, such as selling a house or finding a new home. Becoming aware of one’s life purpose is, of course, also an issue that requires time.
Often, receivers have expressed a sustained effect in the days or weeks that followed. Sometimes a result was noticed later on, and on other occasions, an intention did not seem to have had any effect.

We have been together as a group since February 2019, and we intend to continue.
The weekly session only takes one to one-and-a-half hours; there is no need to go anywhere, just log in on Zoom (a video-communication program) to meet us on the screen. The group consists of nine members now, but we are usually six to eight at each session.

The group provides each member with power and positive energy. We inspire and encourage each other, and we are so familiar that we dare to take up a vulnerable position. So, personal well-being and average health have increased. A highlight was our live meeting in November!

Lynne McTaggart starts her Intention Master Class Year annually in February: https://lynnemctaggart.com/announcing-the-power-of-eight-intention-masterclass-2020/

I wish you a happy 2020, full of great intentions!

27. De intentiegroep

Blog 26, Mind over Matter, liet zien dat volgens de kwantuminzichten alles met alles verbonden is. Een plek waar je die verbondenheid ‘leeft’ en heel goed kunt ervaren is de intentiegroep. Intentiegroepen zijn geïnitieerd door Lynne McTaggart, en kregen als motto ‘de Kracht van Acht’ (zie ook blog 25).

In haar laatste boek, ‘Het Intentie-effect’, zoekt McTaggart (LMT) naar het waaróm van die kracht. Daarvoor vergelijkt ze bijvoorbeeld haar intentiegroep (van acht) met de schare van 12 discipelen van Jezus. Indertijd hebben Jezus en zijn discipelen veel mensen genezen van alle mogelijke ziektes en aandoeningen, in een oogwenk. Tot hun vreugde en omdat hun geloof groot was, is het verhaal …

LMT wijst op het Griekse begrip ‘homothumadon’, dat in de Bijbel wordt gebruikt voor de geest van waaruit de discipelen hun werk deden en baden voor genezing van zieken. Homothumadon betekent ‘samen de juiste toon treffend’ of ‘met één geest en één hart’. LMT zegt: het waren niet voor niets 12 discipelen. Misschien ligt de kracht van een intentie- of gebedsgroep vooral in het aantal groepsleden, acht tot twaalf.

Waar het in dít blog om gaat: kun je als lid van een groep die kracht ook echt ervaren? Mijn antwoord is ‘ja’. Ik baseer mij op eigen ervaringen en op wat ik weet door het contact met mijn medegroepsleden.

Foto Wim

Ten eerste: wat gebeurt er als je een intentie ontvangt? De precieze formulering van een wens wordt drie keer uitgesproken; alle groepsleden focussen daar tien minuten op, terwijl de ontvanger zich openstelt. Mijn ervaring bij het krijgen van een intentie voor een permanent pijnlijke knie was bijvoorbeeld: ik voelde me opgenomen in een andere energetische dimensie, een nieuwe frequentie. En ik werd een zekere stroming rond mijn knie gewaar. (Ik kan het voelen. Maar ook als je dat niet kunt, gebeurt het; daar kun je op vertrouwen.)

Ten tweede: wat gebeurt er als je gezamenlijk een intentie uitzendt? Onder leiding van een van ons heeft er afstemming plaats binnen de groep. Vervolgens zenden we bewust de intentie naar de ontvanger. De ontvangende is óf een lid van de groep óf een familielid of vriend van een van ons. Terwijl we ons gedurende tien minuten concentreren op de ontvanger, komen we als individu en als groep in een ander energetisch veld, een frequentie die voelbaar is voor de ontvanger.
Dat is heel bijzonder, omdat we ons in werkelijkheid tientallen kilometers en meer van elkaar bevinden. Dat het veld zich toch manifesteert, is alleen verklaarbaar volgens de kwantuminzichten.

Ten derde: welke effecten hebben de intenties? Die zijn heel verschillend, mede omdat de intenties van zeer verschillende aard zijn. Soms doet zich een gewenste verbetering in de gezondheid (bijna) direct voor. Andere intenties hebben tijd nodig om zich te verwerkelijken, b.v. een huis verkopen of een woning zoeken. Het vinden van je levensdoel is natuurlijk ook een vraag die tijd vraagt.
Vaak hoor je over een blijvend effect in de dagen, weken die erop volgden. Soms hoor je over een resultaat dat zich pas veel later voordoet. Het kan ook dat een intentie vooralsnog geen effect lijkt te hebben gehad.

Sinds begin februari vormen we een groep.
Waardoor houden we het vol? Een samenvatting:

  1. Per week duurt een sessie maar één tot anderhalf uur, geen reistijd, gewoon inloggen op het afgesproken moment om elkaar virtueel, op het scherm te ontmoeten.
  2. De groep bestaat uit tien leden, maar we zijn meestal met zes tot acht deelnemers.
  3. We ontlenen kracht en positieve energie aan de groep.
  4. We inspireren en stimuleren elkaar.
  5. We kennen elkaar zo goed dat we ons kwetsbaar durven op te stellen.
  6. Het welbevinden en de gemiddelde gezondheid namen toe.
  7. Een hoogtepunt is de live-ontmoeting in november geweest:
    eindelijk ontmoetten we elkaar in levende lijve!

Een gelukkig 2020 wens ik jullie, vol mooie intenties!

26 (Eng.) Mind over Matter

My latest blog 25 was about Lynne McTaggart, who is the initiator of ‘Intention Groups’. An intention group consists of 8 – 12 people and meets once a week at the (computer) screen. Since February 2019, I have been participating in such a group. At each session we send out two intentions. Focused mental power brings about changes for the better, in the field of health, relationships, living conditions, work goals, and life purpose, I wrote.

Now I approach the question: How and why does sending an intention actually work? For an intention, the group concentrates on a precisely formulated goal, on behalf of one or more people, for ten minutes. How and why, as a result of this focused mental power, should people and the material world be receptive to change? To answer this, I could turn to the four books written by Lynne McTaggart (see blog 25).

However, recently McTaggart has begun a series of podcasts, titled ‘Living the New Science’. This new science is quantum physics, the set of insights that has totally changed the firm ideas of Newtonian physics. Many people still have difficulties agreeing on a truth grounded in quantum physics, because accepting this knowledge would lead to a completely new perception of daily life. When quantum insights are taken seriously, reality is experienced in a totally different way.

Lynne McTaggart’s goal is making people more aware of quantum insights and encouraging them to live according to them. In essence, the question is at stake: does matter exist alongside mind (‘matter and mind’)? Or is matter primordial (‘matter over mind’)? Or is mind primordial (‘mind over matter’)?

Her 6th podcast in the series approached the theme ‘How consciousness affects matter’ (https://podcasts.apple.com/us/podcast/episode-5-how-consciousness-affects-matter/id1475463467?i=1000452525325).
Using the information from this podcast, I attempt to explain how thoughts can influence humans and, in principle, influence anything. The fact that this is possible, is nothing new. Think of prayer circles: people pray together so that sick or invalid persons may be healed. What is new is that, thanks to quantum physics, an explanation is provided for this phenomenon.

Quantum physics experiments have proven that we may take it as a fact: the mind is primordial. Living consciousness affects (the building stones of) matter. When matter is split up into its smallest particles, atoms are found. However, it has been discovered that an atom is not in fact the smallest particle of all, as we learned at school in former days. No, an atom consists of sub-atoms, behaving as ‘a little cloud of probability’: those sub-atoms are simultaneously ‘particles’ and ‘waves’.
Moreover, a couple of sub-atomic particles may be interrelated, independent of time and space: they are forever connected to each other (a phenomenon called ‘superposition’).

Foto Wim

When all qualities of those smallest particles are taken into account, what do they mean for the solidity and stability of matter? Do ‘things’ actually exist apart from other ‘things’? What is reality in essence? Is it really the way we experience it?
When one reflects on the implications of quantum facts, one can only conclude that all things are interconnected and that nothing is fixed. In split seconds, things may change, because the result of a ‘little cloud of probability’ has an undetermined outcome: either it becomes ‘solid’ or not.

What determines the outcome? A number of experiments have shown that the outcome is influenced by the observer. The one who is involved in the process, who participates in an experiment, affects the outcome. This is called the ‘observer effect’: the living consciousness and/or the mind of the observer is part of the process in the behavior of those numerous smallest particles.

Now, take a big step and become aware that reality, at a super-subtle level, is influenced by what you, as an observer, are thinking and feeling. Things don’t exist on their own. At the deepest level, things are related to the living consciousness of people, of all people. Your mind (thinking and feeling), as well as your consciousness, influence the invisible aspect of reality (the zero-point field or quantum field).

Back to the question: intentions, how and why do they (often) work? Because, when you focus your mind on a certain clear goal, you are affecting the movement and behavior of sub-atomic particles/waves that, in turn, either bring about something solid in physical reality (material particles), or not (energy waves).

This is not the whole story, of course. Therefore, more about this theme next time.

25 (Eng.) Lynne McTaggart

March 30,  2019

How to deal with polarizing forces? That question came up in blog 22, The Time Spirit. A famous journalist who excels in giving an answer is Lynne McTaggart. She says, with regard to both the spiritual and the practical: focus on the essence of people, start from  their good will, and you have won a world of goodwill and growing mutual understanding. On a small scale, as well as a large scale, she puts that vision into practice.

Lynne McTaggart, born in America and living in London, has a unique outlook. She brings together ideas about focus and thinking that have also guided my own life. Moreover, through her and for her, I have recently become part of an “intention group” that meets virtually every week online, to my pleasure and inspiration. 

The purpose of an intention group (in this case a group of 11 women from Belgium, Germany and the Netherlands) is to jointly “send out” intentions to group members and their friends and family. Focused mental power can bring about major changes in the areas of health, relationships, living conditions, work goals and e.g. your life’s purpose. This was shown in numerous intention experiments undertaken by McTaggart since 2000, worldwide via the internet and in groups during seminars. 

In the intention experiments, groups of individual people concentrated together on a positive outcome for another person or to achieve an important goal, such as peace. Lynne MT received feedback from countless people that participating in the experiments had had a positive impact on themselves. To  some of them, even a true miracle occurred. Initially, Lynne MT could not understand this at all. Read her latest book “The Power of Eight : Harnessing the Miraculous Energies of a Small Group to Heal Others, Your Life, and the World” (2018). 

IMG_6240 (2)

While many spiritual teachers still aim at the personal development of an individual, Lynne MT aims at group development. Experiencing oneself as belonging to, involved in a group, evokes an energy that transcends the personal development of its members. “The group is more than the sum of its members.” Groups of eight to twelve people have the best results, she found. 

Her last book was preceded by three books: –> ‘The Field : The search for the secret power of the universe’ (2001), –> ‘The Intention Experiment : Can your thoughts change the world?’ (2007) and –> ‘ The Bond: Become aware of the field in which you live’ (2011). These are all comprehensive works, in which she extensively reports on the contacts with, and findings of numerous scientists around the world, in the areas of consciousness, energetic healing, and related topics. (See also her website https://lynnemctaggart.com.)

 In essence these books tell about  the long inquiry – that Lynne MT already announced at the beginning of her book The Field – into possible connections between science and spirituality

Thanks to her journalistic expertise and her scientific interests and insights, she has been able to report on explanations of phenomena considered unbelievable until recently. The intuition of many people in the field of spirituality and practice with healing and reading, is confirmed and proven by scientists. It’s nice when one’s beliefs turn out to be founded on scientific truth … 

The clarification is at stake of phenomena usually considered unreal and irrelevant for daily life. According to Lynne MT the new knowledge is not only important for science, but also for daily life. Become aware that all things happen within a framework of invisible forces. When you are aware of these energetic forces, you may learn to influence them. That is the ultimate goal of Lynne MacTaggart’s “Power of Eight” intention groups!

Mind over Matter (26)

In het vorige blog 25, over Lynne McTaggart, vertelde ik dat ik sinds februari deelneem aan een intentiegroep van zo’n acht personen, virtueel, op de vrijdagavond, waarin we in een sessie van anderhalf uur gezamenlijk (meestal twee) intenties uitzenden. ‘Gefocuste gedachtekracht kan veranderingen ten goede teweeg brengen op het gebied van gezondheid, relaties, levensomstandigheden, arbeidsdoelen en b.v. je levensdoel,’ schreef ik.

In dit blog gaat het over de vraag: hoe komt het dat intenties inderdaad werken? Bij een intentie concentreert de groep zich gedurende 10 minuten op een nauwkeurig geformuleerd doel voor een of meer mensen. Waarom kan die gefocuste gedachtekracht iets veranderen in de stoffelijke werkelijkheid? Voor een antwoord daarop kan ik terug vallen op de vier boeken van Lynne McTaggart.

De laatste tijd maakt zij ook podcasts (gesproken blogs), in een serie met de titel ‘Living the New Science’. Die nieuwe wetenschap is de kwantumnatuurkunde, het geheel van inzichten dat de gangbare natuurkunde compleet op zijn kop heeft gezet. Voor velen, wetenschappers en anderen, voelt de kwantumfysica nog steeds als ongemakkelijk, omdat het toelaten van die kennis enorme consequenties heeft voor het aanvoelen (percipiëren) van het bestaan. Als je kwantum-inzichten serieus neemt, ga je de werkelijkheid op een totaal andere manier beleven.

Waar het McTaggart om gaat is dit: mensen meer bewust maken van de kwantumfysica en hen aanmoedigen naar die inzichten te leven. In wezen gaat het erom je te verdiepen in de vraag: bestaat materie náást geest (‘matter ánd mind’)? Of is er in de eerste plaats materie (‘matter over mind’)? Of is er in de eerste plaats geest (‘mind over matter’)?

Haar laatste podcast had als thema ‘How consciousness affects matter’ (https://podcasts.apple.com/us/podcast/episode-5-how-consciousness-affects-matter/id1475463467?i=1000452525325). Hierop baseer ik mij wanneer ik probeer uit te leggen hoe een gedachte invloed kan hebben op mensen en ook op andere zaken. Dát dat kan is niet nieuw. Denk aan gebedskringen, waarin gezamenlijk gebeden werd/wordt voor de genezing van zieken. Wél nieuw is dat daar nu een verklaring voor is, dankzij de kwantumfysica.

Deze wetenschap maakt duidelijk dat we het echt voor waar kunnen aannemen: er is sprake van ‘mind over matter’. Bewustzijn is van invloed op (de bouwsteentjes van) materie. Wanneer je materie tot in zijn kleinste onderdelen ontleedt, kom je atomen tegen. En wat is gebleken: een atoom is niet het allerkleinste deeltje dat bestaat, zoals we vroeger leerden. Neen, een atoom bestaat uit sub-atomen die zich gedragen als ‘een wolkje van waarschijnlijkheid’, want die sub-atomen zijn tegelijkertijd ‘deeltjes’ en ‘golfjes van energie’.

img_6553-kopie-800x600
Foto Wim

Een andere bijzondere eigenschap van die sub-atomaire deeltjes is dat zij op elkaar betrokken zijn, zonder inachtneming van tijd en ruimte. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je nu die diverse eigenschappen van de allerkleinste deeltjes in aanmerking neemt, hoe solide en stabiel is materie dan eigenlijk? Staan dingen nog wel op zichzelf? Wat is de aard van de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet?

Als je dit alles doordenkt op zijn consequenties, kun je niet anders dan concluderen dat alles met alles verbonden is en dat niets vaststaat. Per (fractie van een) seconde kunnen veranderingen plaats vinden, omdat per seconde de toedracht van een ‘wolkje van waarschijnlijkheid’ anders uitpakt: wordt het ‘vast’ of niet?
Door wie of wat wordt dat bepaald? Uit vele experimenten is gebleken dat het ‘de waarnemer’ is die dat effect bewerkstelligt: het bewustzijn en/of ‘de mind’ van de waarnemer.

Neem even een sprong en besef: wat jij – als waarnemer – denkt en voelt beïnvloedt op een uiterst subtiel niveau de werkelijkheid. Dingen staan niet op zichzelf. Dingen zijn in diepste grond verbonden met het bewustzijn van mensen, van alle mensen. Door je mind (denken en voelen) en via je bewustzijn heb je impact op het onzichtbare niveau van de werkelijkheid (het nul-punt-energieveld).

Terug naar de vraag: waarom werken intenties (meestal)? Omdat je, door je mind te focussen op een bewust doel, bijdraagt aan de beweging en het gedrag van sub-atomaire deeltjes/golven in dat energieveld, die weer uitmonden in iets dat gebeurt in de fysieke werkelijkheid.
Dit is natuurlijk niet het héle verhaal. Daarom meer hierover de volgende keer.

P.S. Tevens post ik binnenkort de Engelse vertaling van blog 25, over Lynne McTaggart.

Lynne McTaggart (25)

Hoe om te gaan met polariserende krachten? Die vraag kwam op in blog 22, De tijdgeest. Wie uitblinkt in het geven van een antwoord daarop is Lynne McTaggart. Zowel op spiritueel als praktisch niveau zegt zij: richt je op de essentie van de mens of de groep die tegenover je staat, ga uit van zijn/haar/hun goede wil en je hebt al een wereld gewonnen aan goodwill en groeiend wederzijds begrip. In het klein en in het groot brengt zij dat in praktijk.

Lynne McTaggart, Amerikaanse van geboorte en woonachtig in Londen, is een fenomeen. Bij haar komt een groot deel van de focus en de denkwijzen samen, die voor mij richtinggevend zijn geweest. Bovendien maak ik, dóór haar en vóór haar, sinds kort deel uit van een ‘intentiegroep’ die elkaar wekelijks virtueel ontmoet op het scherm. Tot mijn plezier en inspiratie.

Het doel van die intentiegroep (in dit geval 11 vrouwen uit België, Duitsland en Nederland) is gezamenlijk intenties ‘uit te zenden’. Gefocuste gedachtekracht kan veranderingen ten goede teweeg brengen op het gebied van gezondheid, relaties, levensomstandigheden, arbeidsdoelen en b.v. je levensdoel. Dit is gebleken uit de talrijke intentie-experimenten die McTaggart sinds 2000 heeft ondernomen, wereldwijd via internet en in groepen tijdens seminars.

Meedoen aan een experiment betekende positief gericht zijn op een ander mens of een belangrijk doel als vrede. Van talloze mensen kreeg Lynne MT feedback: die gerichtheid bleek voor de deelnemers zélf ook een plezierige ervaring te zijn met positieve resultaten. Bij sommigen voltrok zich echter een werkelijk wonder … . Aanvankelijk kon Lynne MT dit zelf ook niet begrijpen. Lees haar laatste boek ‘Het intentie-effect : The Power of Eight’ (2017).

Foto Wim

Waar vele spirituele richtingen nog mikken op (de persoonlijke ontwikkeling van) het individu, mikt Lynne MT op de groep. Jezelf ervaren als behorend tot, betrokken bij een groep, roept een energie op die de persoonlijke ontwikkeling van de leden overstijgt. ‘De groep blijkt meer te zijn dan de som van de leden.’ Een aantal van acht tot twaalf werkt optimaal, ontdekte zij.

Aan haar laatste boek gingen drie boeken vooraf: –> ‘Het veld : De zoektocht naar de geheime kracht van het universum’ (2001 Eng., 2004 Ned.), –> ‘Het intentie-experiment : Kunnen je gedachten de wereld veranderen?’ (2007) en –> ‘De verbinding : Word je bewust van het veld waarin je leeft’ (2011). Het zijn stuk voor stuk doorwrochte werken, waarin ze uitvoerig verslag doet van alle contacten met, en bevindingen van, talrijke wetenschappers over de hele wereld op het gebied van bewustzijn, energetische genezing en aanverwante onderwerpen. (Zie ook haar website https://lynnemctaggart.com.)

In wezen zijn deze boeken de verslaglegging van een lange zoektocht die zij al aankondigde aan het begin van het eerste boek, Het veld, over de mogelijke verbindingen tussen wetenschap en spiritualiteit.

Door haar journalistieke expertise en haar wetenschappelijke interesse en inzichten, heeft zij verklaringen kunnen doorgeven voor tot nu toe als ongeloofwaardig beschouwde fenomenen. De intuïtie van velen op het gebied van spiritualiteit, en praktische ervaringen met healing en reading, blijken door wetenschappers bevestigd en bewezen te kunnen worden. Het is fijn als blijkt dat je overtuigingen toch op waarheid berusten …

Het gaat om de verklaring en/of opheldering van fenomenen die doorgaans benoemd worden als ‘zweef’ en als irrelevant voor het gewone leven. Dat het anders ligt, ontdekte Lynne MT: juíst in het dagelijks leven gebeurt ook alles binnen een stramien van onzichtbare krachten. Als je je bewust wordt van die krachten, kun je er invloed op krijgen en er deel van gaan uitmaken. Dat is wat Lynne MT op het oog heeft met haar ‘kracht van acht’-groepen!