De intentiegroep (27)

Blog 26, Mind over Matter, liet zien dat volgens de kwantuminzichten alles met alles verbonden is. Een plek waar je die verbondenheid ‘leeft’ en heel goed kunt ervaren is de intentiegroep. Intentiegroepen zijn geïnitieerd door Lynne McTaggart, en kregen als motto ‘de Kracht van Acht’ (zie ook blog 25).

In haar laatste boek, ‘Het Intentie-effect’, zoekt McTaggart (LMT) naar het waaróm van die kracht. Daarvoor vergelijkt ze bijvoorbeeld haar intentiegroep (van acht) met de schare van 12 discipelen van Jezus. Indertijd hebben Jezus en zijn discipelen veel mensen genezen van alle mogelijke ziektes en aandoeningen, in een oogwenk. Tot hun vreugde en omdat hun geloof groot was, is het verhaal …

LMT wijst op het Griekse begrip ‘homothumadon’, dat in de Bijbel wordt gebruikt voor de geest van waaruit de discipelen hun werk deden en baden voor genezing van zieken. Homothumadon betekent ‘samen de juiste toon treffend’ of ‘met één geest en één hart’. LMT zegt: het waren niet voor niets 12 discipelen. Misschien ligt de kracht van een intentie- of gebedsgroep vooral in het aantal groepsleden, acht tot twaalf.

Waar het in dít blog om gaat: kun je als lid van een groep die kracht ook echt ervaren? Mijn antwoord is ‘ja’. Ik baseer mij op eigen ervaringen en op wat ik weet door het contact met mijn medegroepsleden.

Foto Wim

Ten eerste: wat gebeurt er als je een intentie ontvangt? De precieze formulering van een wens wordt drie keer uitgesproken; alle groepsleden focussen daar tien minuten op, terwijl de ontvanger zich openstelt. Mijn ervaring bij het krijgen van een intentie voor een permanent pijnlijke knie was bijvoorbeeld: ik voelde me opgenomen in een andere energetische dimensie, een nieuwe frequentie. En ik werd een zekere stroming rond mijn knie gewaar. (Ik kan het voelen. Maar ook als je dat niet kunt, gebeurt het; daar kun je op vertrouwen.)

Ten tweede: wat gebeurt er als je gezamenlijk een intentie uitzendt? Onder leiding van een van ons heeft er afstemming plaats binnen de groep. Vervolgens zenden we bewust de intentie naar de ontvanger. De ontvangende is óf een lid van de groep óf een familielid of vriend van een van ons. Terwijl we ons gedurende tien minuten concentreren op de ontvanger, komen we als individu en als groep in een ander energetisch veld, een frequentie die voelbaar is voor de ontvanger.
Dat is heel bijzonder, omdat we ons in werkelijkheid tientallen kilometers en meer van elkaar bevinden. Dat het veld zich toch manifesteert, is alleen verklaarbaar volgens de kwantuminzichten.

Ten derde: welke effecten hebben de intenties? Die zijn heel verschillend, mede omdat de intenties van zeer verschillende aard zijn. Soms doet zich een gewenste verbetering in de gezondheid (bijna) direct voor. Andere intenties hebben tijd nodig om zich te verwerkelijken, b.v. een huis verkopen of een woning zoeken. Het vinden van je levensdoel is natuurlijk ook een vraag die tijd vraagt.
Vaak hoor je over een blijvend effect in de dagen, weken die erop volgden. Soms hoor je over een resultaat dat zich pas veel later voordoet. Het kan ook dat een intentie vooralsnog geen effect lijkt te hebben gehad.

Sinds begin februari vormen we een groep.
Waardoor houden we het vol? Een samenvatting:

  1. Per week duurt een sessie maar één tot anderhalf uur, geen reistijd, gewoon inloggen op het afgesproken moment om elkaar virtueel, op het scherm te ontmoeten.
  2. De groep bestaat uit tien leden, maar we zijn meestal met zes tot acht deelnemers.
  3. We ontlenen kracht en positieve energie aan de groep.
  4. We inspireren en stimuleren elkaar.
  5. We kennen elkaar zo goed dat we ons kwetsbaar durven op te stellen.
  6. Het welbevinden en de gemiddelde gezondheid namen toe.
  7. Een hoogtepunt is de live-ontmoeting in november geweest:
    eindelijk ontmoetten we elkaar in levende lijve!

Een gelukkig 2020 wens ik jullie, vol mooie intenties!

Mind over Matter (26, Eng.)

My latest blog 25 was about Lynne McTaggart, who is the initiator of ‘Intention Groups’. An intention group consists of 8 – 12 people and meets once a week at the (computer) screen. Since February 2019, I have been participating in such a group. At each session we send out two intentions. Focused mental power brings about changes for the better, in the field of health, relationships, living conditions, work goals, and life purpose, I wrote.

Now I approach the question: How and why does sending an intention actually work? For an intention, the group concentrates on a precisely formulated goal, on behalf of one or more people, for ten minutes. How and why, as a result of this focused mental power, should people and the material world be receptive to change? To answer this, I could turn to the four books written by Lynne McTaggart (see blog 25).

However, recently McTaggart has begun a series of podcasts, titled ‘Living the New Science’. This new science is quantum physics, the set of insights that has totally changed the firm ideas of Newtonian physics. Many people still have difficulties agreeing on a truth grounded in quantum physics, because accepting this knowledge would lead to a completely new perception of daily life. When quantum insights are taken seriously, reality is experienced in a totally different way.

Lynne McTaggart’s goal is making people more aware of quantum insights and encouraging them to live according to them. In essence, the question is at stake: does matter exist alongside mind (‘matter and mind’)? Or is matter primordial (‘matter over mind’)? Or is mind primordial (‘mind over matter’)?

Her 6th podcast in the series approached the theme ‘How consciousness affects matter’ (https://podcasts.apple.com/us/podcast/episode-5-how-consciousness-affects-matter/id1475463467?i=1000452525325).
Using the information from this podcast, I attempt to explain how thoughts can influence humans and, in principle, influence anything. The fact that this is possible, is nothing new. Think of prayer circles: people pray together so that sick or invalid persons may be healed. What is new is that, thanks to quantum physics, an explanation is provided for this phenomenon.

Quantum physics experiments have proven that we may take it as a fact: the mind is primordial. Living consciousness affects (the building stones of) matter. When matter is split up into its smallest particles, atoms are found. However, it has been discovered that an atom is not in fact the smallest particle of all, as we learned at school in former days. No, an atom consists of sub-atoms, behaving as ‘a little cloud of probability’: those sub-atoms are simultaneously ‘particles’ and ‘waves’.
Moreover, a couple of sub-atomic particles may be interrelated, independent of time and space: they are forever connected to each other (a phenomenon called ‘superposition’).

Foto Wim

When all qualities of those smallest particles are taken into account, what do they mean for the solidity and stability of matter? Do ‘things’ actually exist apart from other ‘things’? What is reality in essence? Is it really the way we experience it?
When one reflects on the implications of quantum facts, one can only conclude that all things are interconnected and that nothing is fixed. In split seconds, things may change, because the result of a ‘little cloud of probability’ has an undetermined outcome: either it becomes ‘solid’ or not.

What determines the outcome? A number of experiments have shown that the outcome is influenced by the observer. The one who is involved in the process, who participates in an experiment, affects the outcome. This is called the ‘observer effect’: the living consciousness and/or the mind of the observer is part of the process in the behavior of those numerous smallest particles.

Now, take a big step and become aware that reality, at a super-subtle level, is influenced by what you, as an observer, are thinking and feeling. Things don’t exist on their own. At the deepest level, things are related to the living consciousness of people, of all people. Your mind (thinking and feeling), as well as your consciousness, influence the invisible aspect of reality (the zero-point field or quantum field).

Back to the question: intentions, how and why do they (often) work? Because, when you focus your mind on a certain clear goal, you are affecting the movement and behavior of sub-atomic particles/waves that, in turn, either bring about something solid in physical reality (material particles), or not (energy waves).

This is not the whole story, of course. Therefore, more about this theme next time.

Lynne McTaggart (25 Eng.)

March 30,  2019

How to deal with polarizing forces? That question came up in blog 22, The Time Spirit. A famous journalist who excels in giving an answer is Lynne McTaggart. She says, with regard to both the spiritual and the practical: focus on the essence of people, start from  their good will, and you have won a world of goodwill and growing mutual understanding. On a small scale, as well as a large scale, she puts that vision into practice.

Lynne McTaggart, born in America and living in London, has a unique outlook. She brings together ideas about focus and thinking that have also guided my own life. Moreover, through her and for her, I have recently become part of an “intention group” that meets virtually every week online, to my pleasure and inspiration. 

The purpose of an intention group (in this case a group of 11 women from Belgium, Germany and the Netherlands) is to jointly “send out” intentions to group members and their friends and family. Focused mental power can bring about major changes in the areas of health, relationships, living conditions, work goals and e.g. your life’s purpose. This was shown in numerous intention experiments undertaken by McTaggart since 2000, worldwide via the internet and in groups during seminars. 

In the intention experiments, groups of individual people concentrated together on a positive outcome for another person or to achieve an important goal, such as peace. Lynne MT received feedback from countless people that participating in the experiments had had a positive impact on themselves. To  some of them, even a true miracle occurred. Initially, Lynne MT could not understand this at all. Read her latest book “The Power of Eight : Harnessing the Miraculous Energies of a Small Group to Heal Others, Your Life, and the World” (2018). 

IMG_6240 (2)

While many spiritual teachers still aim at the personal development of an individual, Lynne MT aims at group development. Experiencing oneself as belonging to, involved in a group, evokes an energy that transcends the personal development of its members. “The group is more than the sum of its members.” Groups of eight to twelve people have the best results, she found. 

Her last book was preceded by three books: –> ‘The Field : The search for the secret power of the universe’ (2001), –> ‘The Intention Experiment : Can your thoughts change the world?’ (2007) and –> ‘ The Bond: Become aware of the field in which you live’ (2011). These are all comprehensive works, in which she extensively reports on the contacts with, and findings of numerous scientists around the world, in the areas of consciousness, energetic healing, and related topics. (See also her website https://lynnemctaggart.com.)

 In essence these books tell about  the long inquiry – that Lynne MT already announced at the beginning of her book The Field – into possible connections between science and spirituality

Thanks to her journalistic expertise and her scientific interests and insights, she has been able to report on explanations of phenomena considered unbelievable until recently. The intuition of many people in the field of spirituality and practice with healing and reading, is confirmed and proven by scientists. It’s nice when one’s beliefs turn out to be founded on scientific truth … 

The clarification is at stake of phenomena usually considered unreal and irrelevant for daily life. According to Lynne MT the new knowledge is not only important for science, but also for daily life. Become aware that all things happen within a framework of invisible forces. When you are aware of these energetic forces, you may learn to influence them. That is the ultimate goal of Lynne MacTaggart’s “Power of Eight” intention groups!

Mind over Matter (26)

In het vorige blog 25, over Lynne McTaggart, vertelde ik dat ik sinds februari deelneem aan een intentiegroep van zo’n acht personen, virtueel, op de vrijdagavond, waarin we in een sessie van anderhalf uur gezamenlijk (meestal twee) intenties uitzenden. ‘Gefocuste gedachtekracht kan veranderingen ten goede teweeg brengen op het gebied van gezondheid, relaties, levensomstandigheden, arbeidsdoelen en b.v. je levensdoel,’ schreef ik.

In dit blog gaat het over de vraag: hoe komt het dat intenties inderdaad werken? Bij een intentie concentreert de groep zich gedurende 10 minuten op een nauwkeurig geformuleerd doel voor een of meer mensen. Waarom kan die gefocuste gedachtekracht iets veranderen in de stoffelijke werkelijkheid? Voor een antwoord daarop kan ik terug vallen op de vier boeken van Lynne McTaggart.

De laatste tijd maakt zij ook podcasts (gesproken blogs), in een serie met de titel ‘Living the New Science’. Die nieuwe wetenschap is de kwantumnatuurkunde, het geheel van inzichten dat de gangbare natuurkunde compleet op zijn kop heeft gezet. Voor velen, wetenschappers en anderen, voelt de kwantumfysica nog steeds als ongemakkelijk, omdat het toelaten van die kennis enorme consequenties heeft voor het aanvoelen (percipiëren) van het bestaan. Als je kwantum-inzichten serieus neemt, ga je de werkelijkheid op een totaal andere manier beleven.

Waar het McTaggart om gaat is dit: mensen meer bewust maken van de kwantumfysica en hen aanmoedigen naar die inzichten te leven. In wezen gaat het erom je te verdiepen in de vraag: bestaat materie náást geest (‘matter ánd mind’)? Of is er in de eerste plaats materie (‘matter over mind’)? Of is er in de eerste plaats geest (‘mind over matter’)?

Haar laatste podcast had als thema ‘How consciousness affects matter’ (https://podcasts.apple.com/us/podcast/episode-5-how-consciousness-affects-matter/id1475463467?i=1000452525325). Hierop baseer ik mij wanneer ik probeer uit te leggen hoe een gedachte invloed kan hebben op mensen en ook op andere zaken. Dát dat kan is niet nieuw. Denk aan gebedskringen, waarin gezamenlijk gebeden werd/wordt voor de genezing van zieken. Wél nieuw is dat daar nu een verklaring voor is, dankzij de kwantumfysica.

Deze wetenschap maakt duidelijk dat we het echt voor waar kunnen aannemen: er is sprake van ‘mind over matter’. Bewustzijn is van invloed op (de bouwsteentjes van) materie. Wanneer je materie tot in zijn kleinste onderdelen ontleedt, kom je atomen tegen. En wat is gebleken: een atoom is niet het allerkleinste deeltje dat bestaat, zoals we vroeger leerden. Neen, een atoom bestaat uit sub-atomen die zich gedragen als ‘een wolkje van waarschijnlijkheid’, want die sub-atomen zijn tegelijkertijd ‘deeltjes’ en ‘golfjes van energie’.

img_6553-kopie-800x600
Foto Wim

Een andere bijzondere eigenschap van die sub-atomaire deeltjes is dat zij op elkaar betrokken zijn, zonder inachtneming van tijd en ruimte. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je nu die diverse eigenschappen van de allerkleinste deeltjes in aanmerking neemt, hoe solide en stabiel is materie dan eigenlijk? Staan dingen nog wel op zichzelf? Wat is de aard van de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet?

Als je dit alles doordenkt op zijn consequenties, kun je niet anders dan concluderen dat alles met alles verbonden is en dat niets vaststaat. Per (fractie van een) seconde kunnen veranderingen plaats vinden, omdat per seconde de toedracht van een ‘wolkje van waarschijnlijkheid’ anders uitpakt: wordt het ‘vast’ of niet?
Door wie of wat wordt dat bepaald? Uit vele experimenten is gebleken dat het ‘de waarnemer’ is die dat effect bewerkstelligt: het bewustzijn en/of ‘de mind’ van de waarnemer.

Neem even een sprong en besef: wat jij – als waarnemer – denkt en voelt beïnvloedt op een uiterst subtiel niveau de werkelijkheid. Dingen staan niet op zichzelf. Dingen zijn in diepste grond verbonden met het bewustzijn van mensen, van alle mensen. Door je mind (denken en voelen) en via je bewustzijn heb je impact op het onzichtbare niveau van de werkelijkheid (het nul-punt-energieveld).

Terug naar de vraag: waarom werken intenties (meestal)? Omdat je, door je mind te focussen op een bewust doel, bijdraagt aan de beweging en het gedrag van sub-atomaire deeltjes/golven in dat energieveld, die weer uitmonden in iets dat gebeurt in de fysieke werkelijkheid.
Dit is natuurlijk niet het héle verhaal. Daarom meer hierover de volgende keer.

P.S. Tevens post ik binnenkort de Engelse vertaling van blog 25, over Lynne McTaggart.

Lynne McTaggart (25)

Hoe om te gaan met polariserende krachten? Die vraag kwam op in blog 22, De tijdgeest. Wie uitblinkt in het geven van een antwoord daarop is Lynne McTaggart. Zowel op spiritueel als praktisch niveau zegt zij: richt je op de essentie van de mens of de groep die tegenover je staat, ga uit van zijn/haar/hun goede wil en je hebt al een wereld gewonnen aan goodwill en groeiend wederzijds begrip. In het klein en in het groot brengt zij dat in praktijk.

Lynne McTaggart, Amerikaanse van geboorte en woonachtig in Londen, is een fenomeen. Bij haar komt een groot deel van de focus en de denkwijzen samen, die voor mij richtinggevend zijn geweest. Bovendien maak ik, dóór haar en vóór haar, sinds kort deel uit van een ‘intentiegroep’ die elkaar wekelijks virtueel ontmoet op het scherm. Tot mijn plezier en inspiratie.

Het doel van die intentiegroep (in dit geval 11 vrouwen uit België, Duitsland en Nederland) is gezamenlijk intenties ‘uit te zenden’. Gefocuste gedachtekracht kan veranderingen ten goede teweeg brengen op het gebied van gezondheid, relaties, levensomstandigheden, arbeidsdoelen en b.v. je levensdoel. Dit is gebleken uit de talrijke intentie-experimenten die McTaggart sinds 2000 heeft ondernomen, wereldwijd via internet en in groepen tijdens seminars.

Meedoen aan een experiment betekende positief gericht zijn op een ander mens of een belangrijk doel als vrede. Van talloze mensen kreeg Lynne MT feedback: die gerichtheid bleek voor de deelnemers zélf ook een plezierige ervaring te zijn met positieve resultaten. Bij sommigen voltrok zich echter een werkelijk wonder … . Aanvankelijk kon Lynne MT dit zelf ook niet begrijpen. Lees haar laatste boek ‘Het intentie-effect : The Power of Eight’ (2017).

Foto Wim

Waar vele spirituele richtingen nog mikken op (de persoonlijke ontwikkeling van) het individu, mikt Lynne MT op de groep. Jezelf ervaren als behorend tot, betrokken bij een groep, roept een energie op die de persoonlijke ontwikkeling van de leden overstijgt. ‘De groep blijkt meer te zijn dan de som van de leden.’ Een aantal van acht tot twaalf werkt optimaal, ontdekte zij.

Aan haar laatste boek gingen drie boeken vooraf: –> ‘Het veld : De zoektocht naar de geheime kracht van het universum’ (2001 Eng., 2004 Ned.), –> ‘Het intentie-experiment : Kunnen je gedachten de wereld veranderen?’ (2007) en –> ‘De verbinding : Word je bewust van het veld waarin je leeft’ (2011). Het zijn stuk voor stuk doorwrochte werken, waarin ze uitvoerig verslag doet van alle contacten met, en bevindingen van, talrijke wetenschappers over de hele wereld op het gebied van bewustzijn, energetische genezing en aanverwante onderwerpen. (Zie ook haar website https://lynnemctaggart.com.)

In wezen zijn deze boeken de verslaglegging van een lange zoektocht die zij al aankondigde aan het begin van het eerste boek, Het veld, over de mogelijke verbindingen tussen wetenschap en spiritualiteit.

Door haar journalistieke expertise en haar wetenschappelijke interesse en inzichten, heeft zij verklaringen kunnen doorgeven voor tot nu toe als ongeloofwaardig beschouwde fenomenen. De intuïtie van velen op het gebied van spiritualiteit, en praktische ervaringen met healing en reading, blijken door wetenschappers bevestigd en bewezen te kunnen worden. Het is fijn als blijkt dat je overtuigingen toch op waarheid berusten …

Het gaat om de verklaring en/of opheldering van fenomenen die doorgaans benoemd worden als ‘zweef’ en als irrelevant voor het gewone leven. Dat het anders ligt, ontdekte Lynne MT: juíst in het dagelijks leven gebeurt ook alles binnen een stramien van onzichtbare krachten. Als je je bewust wordt van die krachten, kun je er invloed op krijgen en er deel van gaan uitmaken. Dat is wat Lynne MT op het oog heeft met haar ‘kracht van acht’-groepen!