De innerlijke betekenis van dementie (5)

Als je nadenkt en schrijft over de mogelijk innerlijke betekenissen van een dementieproces, heeft dat direct te maken met je visie op de dood. Houdt het leven van een mens volledig op na de dood van zijn fysieke lichaam? Of is er toch meer aan de hand? Dat laatste is voor sommigen ondenkbaar, voor anderen een vermoeden en voor enkelen een zekerheid. Voor mij is het dat laatste.
Volgens mij zijn wij meer dan ons fysieke lichaam. We hebben een geestelijke kern die ‘gezien wordt’ door de geestelijke wereld, ook al merk je dat niet. De laatste fase van fysieke achteruitgang hoeft daarom niet zinloos te zijn. Want met die fase begint het proces van je losmaken van je lichaam en toegroeien naar de geestelijke wereld. Ook bij mensen met de ziekte van Alzheimer kan dat het geval zijn.

Pastor Hans Stolp schreef het boekje ‘De verborgen zin van dementie’ (2015). In zijn lezing in Amersfoort besprak hij enkele hoofdpunten.

Volgens de inzichten van Stolp kan een mens in de laatste fase van zijn leven – als het al niet eerder gebeurde – terugkeren tot de essentie van waar het in het leven eígenlijk om gaat: het weer herkennen en beleven van de eigen pure kern.
Dat geldt ook voor patiënten met dementie. In dat ‘proces terug’ kan de zieke de dingen die ‘niet belast’ zijn rustig vergeten. Waar deze patiënten wél vaak mee te maken krijgen zijn negatieve emoties: verdriet, boosheid of angst. Emoties die het gevolg zijn van traumatische ervaringen in het verleden, die zij niet hebben kunnen verwerken en – onbewust – hebben ‘weggestopt’.
Er komt ruimte om die ballast van onverwerkte emoties opnieuw te doorleven en vervolgens achter zich te laten. ‘De ziel ruimt op’ en kan zo in een heldere, lichtere staat overgaan naar die volgende fase van bestaan, ‘het leven na de dood’.

Wanneer een Alzheimer patiënt agressief is of depressief lijkt te zijn, is het raadzaam zo’n toestand in verband te brengen met mogelijk ‘oud zeer’. Het is lang niet altijd een reactie op situaties in het heden. Het geven van medicatie is dan ook geen oplossing. ‘Houd rekening met de mogelijkheid van dat diepe innerlijke proces!’
Stolp pleit voor zoveel mogelijk empathie met en respect voor mensen met dementie. Hij merkt op dat verzorgenden dat al heel vaak opbrengen. Met engelengeduld omgeven zij deze mensen, met gevoel voor wie de dementerenden ooit waren en nog steeds zijn.

Hij besprak ook het beroemde ‘nonnenonderzoek’, dat de medische wereld inzake dementie op zijn kop heeft gezet. In 1987 startte David Snowdon in de VS een onderzoek onder 678 nonnen tussen de 75 en 100 jaar, die bereid waren na hun overlijden hun hersenen voor onderzoek af te staan.
Bij het latere onderzoek werd de mate van hersendegeneratie onderscheiden naar vier stadia. En wat bleek: de vrouwen bij wie de hersenen het ergst waren aangetast (4de stadium) bleken lang niet allemaal dement te zijn geweest: 70% was dat wel, maar 30% was dat niet! Hoe kan dat? De conclusie kon niet anders zijn dan dat een mens, ook wanneer zijn/haar hersenen achteruitgaan, geen symptomen van mentale achteruitgang hoeft te vertonen!
Het bleek dat de niet-demente groep in de testen een creatief en beweeglijk denken had laten zien. Overigens betekent een beweeglijke geest niet altijd dat dementie je bespaard blijft.

Als laatste besprak Stolp ‘het wonder van de terminale helderheid’. Soms kunnen mensen in een vergevorderd stadium van dementie – relatief kort voor hun dood – plotseling troostrijke afscheidswoorden spreken tot hun naasten. Heelheid van geest, dat is wat zij dan laten zien …

Dementiezorg (4)

Kort geleden heb ik een ‘ontmoetingsmiddag’ over Alzheimer en dementie meegemaakt. Daar werd ik overvoerd met zeer interessante informatie. Vooral interessant omdat ik een relatieve buitenstaander ben: in de praktijk heb ik – gelukkig – tot nu toe weinig met dementie te maken gehad. Dat neemt niet weg dat velen, zeker ouderen, geconfronteerd worden met beginnende symptomen bij mensen in hun omgeving. En wat dóe je dan?
Momenteel zijn er zo’n 250.000 mensen die lijden aan een of andere vorm van dementie. Over 20 jaar zou dat aantal verdubbeld kunnen zijn. Omdat ik er meer van wilde weten, ging ik 25 september naar deze bijeenkomst, een initiatief van uitgeverij AnkhHermes.

Wat gebeurt er zoal om de kwaliteit van leven van mensen met dementie te verbeteren en draaglijk te maken: enorm veel. Ik maak dus een selectie. Een volgende keer wil ik meer over de ‘binnenkant’ van de aandoening verwoorden.

Wanneer je te maken krijgt met dementie en je wilt je breed oriënteren, dan is de eerste website om te bezoeken www.moderne-dementiezorg.nl. Deze site geeft aan alle aspecten uitgebreid aandacht en is een initiatief van DAZ (Dirkse Anders Zorgen).
Ruud Dirkse was een van de sprekers op de middag. Hij is een autoriteit op het gebied van dementie, vanuit kennis en betrokkenheid. Hij heeft vier populaire boeken geschreven, voor mensen die als patiënt of als mantelzorger met de ziekte te maken krijgen. Titels: Had ik het maar geweten, (Op)nieuw geleerd, oud gedaan, Handig bij dementie en Ik heb dementie.
Een opvallend DAZ-initiatief van Dirkse is het project DemenTalent: patiënten (in een beginstadium van dementie) in hun kracht zetten, door hen als vrijwilliger in te schakelen op het gebied van hun voormalige expertise. B.v. vaklieden die leerlingen van een ROC begeleiden op het terrein van hun specialisatie. Dat kúnnen deze mensen, in weerwil van hun terugval op het vlak van de dagelijkse routines. Een filmpje op die middag liet dat zien. DemenTalent wordt landelijk ‘uitgerold’.

Aan het VU-medisch-centrum heeft hoogleraar Rose-Marie Dröes dementiezorg op de kaart gezet. Zij staat een integrale aanpak voor en onderzoekt welke ‘psychosociale interventies’ (maatregelen) op termijn effectiever zijn en beter aansluiten bij de wensen van mensen.
In de jaren ’90 startte Dröes in Amsterdam, in nauwe samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen, enkele ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers. De centra bleken effectief en kregen landelijk navolging; inmiddels zijn er meer dan 100 in Nederland.

De titel van de derde lezing, door Hans Stolp, was ‘De verborgen zin van dementie’. Daarover meer in een volgend blog.