44. Vooruitzichten voor 2023

Als je openstaat voor de idee dat, wat er op aarde gebeurt, samenhangt met de standen van zon, maan en planeten, lees dan verder. Want, zoals bekend, probeer ik inzichten van astrologen te begrijpen en ‘te vertalen’.

Mijn verwachting voor 2023 is dat dit jaar heel andere potenties in zich draagt dan vorige jaren. Het gaat er vooral om dat onze daadkracht bijdraagt aan het verwerkelijken van die potentiële veranderingen.

Goedwillende mensen werden de afgelopen jaren behoorlijk  uitgedaagd: het was moeilijk om het hoofd koel te houden en positief te blijven. Dit jaar wordt dat makkelijker, want de planeten scheppen als het ware betere energetische voorwaarden.

De potenties liggen in een verschuiving van de overheersende patronen van ‘macht over’, controle, hebzucht en polarisatie naar een situatie van meer oprechte en evenwichtige patronen van samenwerking, openheid en wederzijds respect. Die veranderingen zouden wel eens sneller kunnen gaan dan we voor mogelijk houden.

Toch een voorbehoud: verwacht niet dat aan het eind van dit jaar al die zwaarte waaronder de wereld gebukt gaat, verdwenen zal zijn.

Maar individueel zul je kansen krijgen om verouderde denk-, gedrags-, en verwachtingspatronen los te laten. Je kunt verhelderende inzichten verwachten, wanneer je je afstemt op de vernieuwende energieën die ons, aardebewoners, worden aangereikt vanuit de ons omringende kosmos.

Alles in ons kan worden aangeraakt: ons lichaam, onze psyche en ons spiritueel bewustzijn. Negatieve overtuigingen en gevoelens hoeven ons niet langer te overheersen. Ons ego wordt een stuk gereedschap dat ons kracht geeft op aarde zinvol te opereren.

Foto Wim

Ondergronds kondigen zich dus kansen op verbeteringen aan. Een zo’n kans is dat er begin maart een einde komt aan het spanningsaspect tussen ‘vormgevingsplaneet Saturnus’ en ‘vrijheidsplaneet Uranus’, dat ik beschreef in blog 40. Saturnus en Uranus in 2022.
Drie jaar lang is deze constellatie debet geweest aan de vele probleemgebieden in de wereld, covid op de eerste plaats, de oorlog in Oekraïne op de tweede plaats, en tal van schurende kwesties tussen mensen en instituties op de derde plaats.
Kans: van ‘denken in dualiteiten’ naar ‘zoeken van overeenkomsten’.

Eind maart vervolgens zouden we wel eens de eerste sprankjes van het Aquariustijdperk kunnen gaan bespeuren, omdat de ‘transformatie-planeet Pluto’ het teken Waterman (=Aquarius) ingaat, voorlopig voor enkele maanden. In die periode kunnen als het ware zaadjes ‘geplant’ worden voor gewenste transities op allerlei gebied, kiemen die de komende jaren tot wasdom kunnen komen.
Kans: van gevoelens van ‘afgescheiden zijn’ naar gewaarzijn van ‘verbinding’.

Een duidelijk aspect van het Aquariustijdperk zal zijn dat er naar evenwicht gestreefd wordt tussen het (nu nog overheersend) mannelijke en het (onderdrukt) vrouwelijke in al zijn facetten. Vanaf de maand mei werken de planeetstanden daaraan mee.

Vrouwelijke, zachtere krachten zullen zich manifesteren, waardoor nog meer mensen werkelijk betrokken zullen raken bij de precaire toestand van continenten en oceanen. De bescherming van biodiversiteit, aardbodem en natuur kan beter worden aangepakt. Dit alles is essentieel voor ons voortbestaan.

Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat mensen als jij en ik reflecteren op die noodzakelijke verschuiving van mannelijke naar vrouwelijke waarden. Zo werken we mee aan het ‘indalen’ van die waarden in het collectieve veld.
Kans: van ‘denken in dominanties’ naar ‘actief zijn vanuit compassie’

Ik moedig je aan ruimte te maken in je geest, om de nieuwe energieën te kunnen ontvangen en je gemoed eraan op te laden. Het is een kwestie van afstemmen. Dit lukt beter wanneer je eerst je eigen energie ‘opschoont’, door in de natuur te verblijven, op tijd rust te nemen, te mediteren en je kern te zoeken.

Tenslotte: geniet van de goede kanten van het leven, nu de dagen weer lengen en wij steeds meer zichtbaar licht – en ook ‘onzichtbaar’ licht – gaan ontvangen. Wat is dat onzichtbare licht? Dat zijn hogere frequenties van energie, de trillingen, die ons – wanneer we daarvoor openstaan – zullen helpen een stap vooruit te zetten.

43. (Eng.) The Aquarian Age and Symbiotic Living

What can we look forward to when the Aquarian Age arrives?

Not only astrologers are expecting great changes in the foreseeable future, but also scientists, designers and philosophers.

Recently, I came across the ideas of environmental philosopher Glenn Albrecht. His ideas about the future are already being picked up here and there. According to this Australian scientist, we are heading for the Symbiocene. This new era is dawning after the (quasi-geological) era of the Anthropocene, in which man (anthropos) had – and still has – a strong, often negative impact on the natural environment of our planet Earth.

In the Symbiocene, man will cooperate with nature (instead of thwarting it) and feel himself as part of it. We will become aware of all the symbiotic relationships that exist between living beings, and within living beings.

What is symbiosis? On the Internet, I found this definition:

“In symbiosis, two organisms of different species living together for a long time. This is beneficial or even necessary for at least one of the two.”

Living together “in symbiosis” is needed and even necessary on a large scale. We should accept its consequences at all levels of living together. It will do us good, for we’ll become stronger physically, socially and emotionally.

During his working life, Glenn A. Albrecht was a professor of environmental science. From 2014, he devoted himself to a search for deeper connections.

He observed that many emotions can be imagined according to the negative effects they may have on, or the positive solutions they may bring to, the enormous problems affecting our environment and our climate – emotions for which no words even exist.

Thus, he decided to invent new words, in order to describe the feelings people have when they are angry or sad about yet another human action that has caused damage to the natural balance of soil, air or water. He also gave names to what makes people feel happy when they experience what it’s like to be in true nature.

Albrecht wrote the book: Earth Emotions : New Words for a New World, 2019. Examples:
Solastalgia: nostalgia for the way things were, the sadness over the deterioration of our natural environment.
Symbioment: the recognition of the whole ensemble of coherent living systems, which we ourselves are part of (when we see ‘the environment’ as something outside and around us).
Eutierria: feeling of oneness with the Earth and all her life forces.

As an emeritus professor of environmental science, Albrecht pinpoints where and why concepts such as sustainability, sustainable development and resilience have been eroded. He says these words have brought too few changes for the better. The terms are being hijacked, as it were, by corporations that pursue their own gain under the cover of positive goals.

Picture Wim

Symbiotic living should be and will become the norm, is Albrecht’s conviction: understanding and being aware that we are part of all life on Earth and acting accordingly, for the benefit of Earth and humanity.

In his book, he discusses the vast knowledge, accumulated over the last 50 years about symbiotic living. Maintaining and restoring ecosystems does not happen outside of us. Instead, we are part of it and it is essential for our survival.

Albrecht also tells us that we, as humans, can only exist because numerous bacteria in our gut flora do work that is vital for our well-being, along with fungi and viruses. They basically all work together with our body, as an organism.

Thus, you can look at humans as organisms, but also as groups of humans: social organisms. We should let go of the idea that we are separate living beings, affirming instead, that we are interdependent. We need to become aware that this is not a disadvantage, but rather, an advantage for everyone, provided we live up to this principle consciously.

He then looks even deeper and says: this mutual dependence may also be called life force, a force that comes close to love, “love as an invisible, indivisible unity”. He cites thinkers, such as Erich Fromm, Carl Jung, and Rudolf Steiner, who refer to this hidden force in nature.
While Albrecht gets excited at the word “spirit,” he envisions what he calls a worldly form of spirituality.

Lately I have come across quite a few initiatives and actions in newspapers and on TV by people who have been, as it were, apprenticed to Glenn Albrecht. Do they anticipate the expected transition to the Aquarian Age?

Want to know more? Read Albrecht’s book. Or watch one of the many YouTube videos, for instance his TED Talk in 2010.

43. Het Aquariustijdperk en symbiotisch leven

Waar kunnen we naar uitzien wanneer het Aquariustijdperk aanbreekt?
Het zijn niet alleen astrologen die binnen afzienbare tijd grote veranderingen verwachten, maar ook wetenschappers, ontwerpers en filosofen.

Onlangs stuitte ik op de ideeën van milieufilosoof Glenn Albrecht. Hij is een toekomstdenker, wiens ideeën hier en daar al worden opgepakt. Volgens deze Australiër zijn we op weg naar het Symbioceen. Na het (quasi geologische) tijdperk van het Antropoceen, waarbij de mens (antropos) een grote, vaak negatieve invloed op de natuur van planeet Aarde had en nog steeds heeft, breekt volgens hem dit nieuwe tijdperk aan.

In het Symbioceen zal de mens samenwerken mét de natuur (in plaats van ertegen) en voelt hij zich onderdeel ervan. We worden ons dan bewust van al die symbiotische relaties die bestaan tússen levende wezens en binnenín die levens wezens zelf.

Wat is symbiose? Op het internet vond ik deze definitie:
“Bij symbiose leven twee organismen van verschillende soorten langdurig samen. En dat is voor minstens een van de twee gunstig of zelfs noodzakelijk.”

Dat samenleven ‘in symbiose’ op grote schaal nodig en zelfs noodzakelijk is, daarvan dienen we de consequenties te aanvaarden op alle niveaus van samenleven. Het zal ons goed doen, want we worden er fysiek, sociaal en emotioneel sterker van.

Glenn A. Albrecht was in zijn werkende leven hoogleraar milieukunde. Vanaf 2014 kreeg hij de tijd naar diepere samenhangen te zoeken.
Hij constateerde dat er veel emoties denkbaar zijn bij de negatieve effecten van, dan wel de positieve oplossingen voor de enorme milieu- en klimaatproblematiek, maar dat er voor die emoties geen woorden bestaan.

Daarom bedacht hij nieuwe woorden. Om zo in kaart te brengen wat het doet met mensen wanneer zij boos of verdrietig zijn over weer een nieuwe aantasting van het natuurlijke evenwicht in bodem, lucht of water, of wat mensen juist blij maakt bij het beleven van authentieke natuur. Het boek dat hij hierover schreef heeft als titel: Earth Emotions, New Words for a New World, 2019.

Ik noem er een paar. Solastalgia: heimwee naar hoe het was, het verdriet over de achteruitgang van onze natuurlijke omgeving. Symbioment: de erkenning van het geheel van samenhangende levende systemen, waar we zelf deel van zij (terwijl we ‘het milieu’ als iets buiten en rondom ons zien.) Eutierria: gevoel van eenheid met de Aarde en al haar levenskrachten.

Als emeritus hoogleraar milieukunde geeft hij haarfijn aan waar en waarom begrippen als duurzaamheid, duurzame ontwikkeling en veerkracht zijn uitgehold. Volgens hem hebben deze woorden te weinig veranderingen ten goede gestimuleerd. De begrippen zijn als het ware gekaapt door bedrijven, die onder de dekmantel van positieve doelstellingen eigen gewin bleven nastreven.

Foto Wim

Symbiotisch leven zou de norm moeten zijn en zal de norm worden, is de overtuiging van Albrecht. Jezelf onderdeel weten van alle leven op Aarde, je daarvan bewust zijn en ernaar handelen, ten behoeve van Aarde en mensheid.

Hij gaat in op de enorme kennis die de laatste 50 jaar over symbiotisch leven is opgebouwd. Het in stand houden of herstellen van ecosystemen is niet iets wat zich buiten ons afspeelt. Neen, wij zijn er onderdeel van en het is onmisbaar voor ons overleven.

Albrecht zegt: let op, wij als mens kunnen ook alleen maar (over)leven omdat talrijke bacteriën in onze darmflora werk doen dat voor ons welbevinden onmisbaar is. Ook leven er schimmels en virussen in ons lijf, die in principe sámenwerken met ons lichaam als organisme.

Zo kun je dus kijken naar mensen als organismen, maar ook naar groepen van mensen: sociale organismen. Het idee loslaten dat we op zichzelf staande levende wezens zijn, maar benadrukken dat we van elkaar afhankelijk zijn; en dat dat geen nadeel is maar in ieders voordeel, mits we met dit principe bewust omgaan.

Vervolgens zoekt hij nog dieper en zegt hij: die wederzijdse afhankelijkheid zou je ook levenskracht kunnen noemen, een kracht die dicht komt bij liefde, ‘liefde als een onzichtbare, ondeelbare eenheid’. Denkers als Rudolf Steiner, Carl Jung en Erich Fromm haalt hij aan, om te tippen aan die verborgen kracht in de natuur.

Albrecht wordt enthousiast bij het woord ‘spirit’, maar hij stelt een wereldse vorm van spiritualiteit voor, want verder wil hij (nog) niet gaan.

Gelukkig kom ik de laatste tijd in krant en op tv nogal wat initiatieven en acties tegen van mensen die als het ware bij Glenn Albrecht in de leer zijn geweest. Zijn het tekenen die wijzen op de verwachte overgang naar het Aquariustijdperk?

Meer weten? Lees zijn boek. Of bekijk de VPRO Tegenlicht documentaire van maandag 21 november 2022, getiteld ‘Welkom in het Symbioceen’.

42. (Eng.) The Greater Perspective

Let’s imagine a larger time perspective here on our planet Earth, a timespan of tens of thousands of years. What might that bring us? If we assume that the Earth is going through a continuous process of evolution, then individual humans must also experience such a process – in fact, so must humanity as a whole. When we are aware of this, we can live our present lives – amidst current world events.

I have already covered the larger perspective of developments on Earth in Blog 31. (Eng.) Astrological Perspective I. The developments on Earth comply with the character of the successive epochs of about 2100 years.

As we know, we are now in the Age of Pisces, which has been in effect since the beginning of our era. In the foreseeable future we will be entering the Aquarian Age (there is no agreement on exactly when). Each age is colored by the characteristics of a sign of the zodiac.

Imagine the Earth, in one long cycle, passing through all 12 zodiac signs before returning to the point of exit. This happens over a span of 24,000 to 26,000 years (the ‘precession cycle’). Think of an ellipse that has a ‘route out’ and a ‘route back’. And see before you how the Earth moves very slowly from one end of the ellipse to the other, and returns again very slowly.

What is so special now: in our current age – and I am talking about centuries – the Earth has begun that retreat. According to several ancient sources, that recent reversal says something about the spiritual evolution of humanity. Since that turning point, sometime in the 19th century, the level of consciousness among humans is supposedly on the rise again, after having declined for about 12,500 years.

Now, after that ‘downwards’ period that led to a purely materialistic way of thinking, a sense of the spiritual reality behind that material reality is gradually returning. Humanity can begin to draw on spiritual sources, which became largely unknown for a long time.

This is an exciting perspective which we can all lean on. Because it means that we are now living in extraordinarily difficult times for a reason, as we move into a whole new era that will bring changes of unprecedented significance. Change is breaking through thanks to the crises we are suffering.

So have faith in the outcomes of this tumultuous process, for we – in my opinion – are being guided by higher, energetic forces that we cannot name, but which are certainly there.

Image Wim Ridder

I hereby encourage you to attune to those forces. I suggest you decide to consciously devote your lifetime to this new perspective, and to pursue spiritual initiation and transformation.

It is important to engage in such spiritual processes, as we human souls ‘grow’ through our lives on Earth. We experience new lives again and again, as our soul spark reincarnates many times in a body on Earth. We then begin a new course of life with very different challenges, at a very different time. In terms of talents, etc., we start where we left off in the previous body.

When you become aware of this, you realize that you have participated in history on Earth in very different eras. And you may also look forward to the lives hereafter with positive expectation. For future eras will again look very different from the present one. There will undoubtedly be more use of technology, but in addition people will possess qualities that only a few are endowed with today.

What does it mean for your present life? I would say: anticipate that future and at the same time make the most of your opportunities and possibilities at present – to serve the Earth, society and yourself. However, if you are not in balance, you cannot serve society. So be aware and take care of your well-being, in body, mind and spirit.

This is not an easy choice. Of course, we are constantly faced with that field of tension between ‘clinging to the old’ and ‘being open to new’. It takes courage to face this challenge … but the reward can be great!

42. Het grotere perspectief

Als we ons nu eens inleven in een groter tijdsperspectief op onze planeet Aarde, van tienduizenden jaren, wat zou ons dat brengen? Als we aannemen dat de aarde een voortdurend proces van evolutie doormaakt, dan geldt dat vanzelf ook voor de mens én voor de mensheid. In het bewustzijn daarvan kunnen we ons eigen leven leiden – tegen de achtergrond van het wereldgebeuren.

Het grotere perspectief van de ontwikkelingen op Aarde kwamen al aan de orde in blog ‘31. Astrologisch perspectief’. De ontwikkelingen op aarde voegen zich naar het karakter van opeenvolgende tijdperken van ongeveer 2100 jaar.

Zoals bekend bevinden we ons nu in het Vissentijdperk dat van kracht is sinds het begin van onze jaartelling. Binnen afzienbare tijd zullen we het Waterman- of Aquariustijdperk binnengaan. (Over de vraag wanneer precies bestaat geen overeenstemming.) Elk tijdperk wordt gekleurd door de eigenschappen van een teken van de dierenriem.

Stel je voor dat de Aarde, in één lange cyclus, alle 12 dierenriemtekens doorloopt, voordat de planeet weer bij het punt van uitgang terug is. Dat gaat over een tijdspanne van 24.000 tot 26.000 jaar (de precessie cyclus). Denk aan een ellips die een ‘route heen’ en een ‘route terug’ heeft. En zie voor je hoe de Aarde heel langzaam beweegt van het ene uiteinde van de ellips naar het andere uiteinde, en weer heel langzaam terugkeert.

Wat nu zo bijzonder is: in ons huidige tijdsgewricht – en dan heb ik het toch over eeuwen – is dat de Aarde aan die terugtocht is begonnen. Volgens meerdere oude bronnen zegt die recente ommekeer iets over de geestelijke evolutie van de mensheid. Sinds dat keerpunt, ergens in de 19de eeuw, zou de mate van bewust-zijn onder mensen weer bezig zijn toe te nemen, na gedurende ongeveer 12.500 jaar te zijn afgenomen.

Nu, na die periode ‘omlaag’ die uitliep op louter materialistisch denken, komt er weer gevoel voor een geestelijke werkelijkheid achter die materiële werkelijkheid. De mensheid kan gaan putten uit geestelijke bronnen, die voor een belangrijk deel nog onbekend zijn.

Dit is een enorm perspectief, waaraan  we ons allemaal kunnen optrekken. Het betekent dat we niet voor niets in een buitengewoon zware tijd leven, want we zijn op weg naar een heel nieuw tijdperk dat veranderingen van ongekende omvang met zich meebrengt. Veranderingen breken door dankzij crises.
Echter, heb vertrouwen in de uitkomsten van het proces, omdat we – volgens mij – geleid worden door hogere, energetische krachten die we niet kunnen benoemen, maar die er wel zijn.

Wim Ridder: Planeet Aarde, Gedaante nr. 8

Hierbij moedig ik je aan om je af te stemmen op die krachten. Ik stel je voor om te besluiten jouw tijd van leven bewust te besteden aan dit nieuwe perspectief, en om te streven naar spirituele initiatie en transformatie.

Denk niet: het zal mijn tijd wel duren. Wij mensenzielen ‘groeien aan onze levens op aarde’. We maken steeds weer nieuwe levens mee, omdat onze zielevonk vele keren opnieuw incarneert in een lichaam op aarde. We beginnen dan een nieuwe levensloop met heel andere uitdagingen, in een heel andere tijd. Qua talenten e.d. starten we daar waar we in het vorige lichaam gebleven waren.

Als je je dat realiseert, besef je ook dat je in heel verschillende tijdperken deelgenoot bent geweest van de gebeurtenissen op Aarde. Je kunt tevens met verwachting uitzien naar de levens die hierna zullen komen. Want toekomstige tijdperken zullen er weer heel anders uitzien dan de huidige. Er zal ongetwijfeld nog meer gebruik worden gemaakt van techniek, maar bovendien zullen mensen over eigenschappen kunnen beschikken waarmee nu nog maar enkelingen begiftigd zijn.

Wat betekent het voor je leven nu? Ik zou zeggen: anticiperen op die toekomst en tegelijkertijd je kansen en mogelijkheden nú optimaal benutten – ten dienste van de aarde, van de samenleving en van jezelf. Als jij zelf niet in balans bent, kun je de samenleving niet dienen. Dus heb vooral ook oog voor hoe je zelf qua lichaam, ziel en geest, in het leven staat.

Dit is geen gemakkelijke keuze. Uiteraard worden we steeds weer geconfronteerd met dat spanningsveld tussen ‘bij het oude blijven’ en ‘openstaan voor nieuwe perspectieven’. Er is moed voor nodig deze uitdaging aan te gaan … maar de beloning is groots!

41. (Eng.) Energy Medicine: Korotkov

In the near future we will increasingly come across ‘energie medicine’. This is healing focused on experience and knowledge of energies in and around our bodies. An already well-accepted form of energy medicine is, for example, acupuncture.

In the course of my life I have benefited from various alternative health treatments, such as naturopathy, homeopathy and kinesiology, all of which influence the human body. I was often happy to notice that, on a subtle level, my body was helped to overcome certain disorders. I might also achieve this result by applying methods from self-help books.

Another name for alternative medicine is complementary medicine. The above types of treatments can be used in a preventive/curing way or in a complementary way –  depending on the health problem the client is dealing with.
When a condition is not yet serious and only limits well-being, an alternative approach in itself may suffice to start feeling better and even recover. When a person already suffers from an illness and goes to the regular doctor, the combination of medical treatment and complementary works very well.

Alternative and complementary medicine methods are based on some form of working with energy. Hence the name energy medicine: these methods seek to bring more balance into the energy patterns. of the client of patient, For, when someone has to deal with health problems, there is always a disturbance in the energy pattern. (Think of the meridian system or the chakra system).

Russian scientist Konstantin Korotkov developed a special technique to subtly visualize a person’s energy balance on the computer screen. Korotkov built on Kirlian photography and from there developed a system to analyze human health, physically and mentally (https://tcche.org/speaker/konstantin-korotkov/).

In the 1950s, Semyon Kirlian and his wife Valentina had already managed to capture in photographs the radiation of living tissue, for instance, of hands or the leaves of plants. This was a previously unknown phenomenon for most people.

PIcture Wim

Decades later, Korotkov managed – thanks to new technical developments and the boost in computer capabilities – to capture and “translate” this aura in “real time”. He uses the fingers of the hands to make analyses. By accurately locating on which part of the fingers which radiation occurs, and using an ingenious calculation system, Korotkov is able to draw up energy analyses that are helpful for doctors and healers when making diagnoses.

The technique was called Electrophotonic Imaging, abbreviated as EPI, and is currently called Bio-Well analysis. It is a pioneering approach for direct imaging the human energy system. It requires a specially developed camera. The highly sophisticated software analyzes where there is a deficiency in the energy system. Korotkov himself explains and clarifies his method in this 2020 YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=qNfdyreg4Ps. Highly recommended!

In this film, he says radiation is a phenomenon at the quantum level: the human skin emits infinitely tiny light particles or ‘biophotons’, which are ‘waves’ at the same time. Fingers encompass the highest concentrations of blood vessels and nerves. Our sensitive fingers, he explains, receive direct information from the brain that knows the condition of organ systems and the like. So the fingers represent a quantum image of the complete body.

To develop his analyzing system, Korotkov made use of the knowledge of two German doctors who had designed their own analytic system based on the Chinese teachings on meridians.
Korotkov says he is sure that the outcomes of his system make sense, because in the course of 25 years, he has compared his own data with those collected in hospitals of Russia and major western countries. He found a correlation of 85 percent.

Konstantin Korotkov was a professor in computer science and biophysics at St. Petersburg University. For many years he was also president of the International Union of Medical and Applied Bioelectrography (IUMAB). He is the author of a large number of books and scientific articles, and is very active in promoting his findings and ideas in the field internationally.

His research work and interest also concerned the potentialities of mind and consciousness. See, for example, his book “The Energy of Life”, a new edition of which came out in 2021. A sentence in the epilogue, ‘Be aware of the power of your mind, do not be afraid to use it in everyday activity, accept your life as a precious gift, as a present from God, as a unique adventure, and project your positive thoughts and visions to the future.’

41. Energetische geneeskunde: Korotkov

Wat we in de nabije toekomst steeds meer zullen tegenkomen is ‘energetische geneeskunde’. Dat is genezen met behulp van de waarneming, ervaring en kennis van energieën in en rondom ons lichaam. Een nu al geaccepteerde vorm van energetische geneeskunde is b.v. acupunctuur.

In de loop van mijn leven heb ik veel profijt gehad van meerdere alternatieve behandelingen, op grond van o.a. de natuurgeneeskunde, homeopathie en bioresonantie (met het Bicom-apparaat). Meestal was ik blij te merken dat mijn lichaam op een subtiel niveau werd geholpen bepaalde klachten of aandoeningen te boven te komen. Dit resultaat behaalde ik eveneens door toepassing van methoden uit zelfhulpboeken.

Een andere naam voor alternatieve geneeskunde is complementaire geneeskunde. Bovengenoemde typen behandelingen kunnen op twee wijzen worden ingezet, namelijk preventief/genezend óf aanvullend – afhankelijk van het gezondheidsprobleem waarmee de cliënt te maken heeft.
Wanneer een aandoening nog niet ernstig is en alleen het welbevinden beperkt, kan een alternatieve aanpak op zich voldoende zijn om je beter te gaan voelen en zelfs te herstellen. Wanneer je al ernstiger klachten hebt en naar de reguliere arts gaat, kan een medische behandeling vaak heel goed samengaan met een complementaire behandeling.

Alternatieve en complementaire geneesmethoden zijn gebaseerd op de een of andere vorm van werken met energie. Daarom de benaming energetische geneeskunde: bij deze methoden wordt geprobeerd meer balans te brengen in de energiepatronen van de cliënt of patiënt. Want wanneer iemand klachten heeft, is er altijd sprake van een verstoring in het energiepatroon. (Denk aan de meridianenleer of aan de chakra’s.)

De Russische wetenschapper Konstantin Korotkov heeft een speciale techniek ontwikkeld om iemands energiebalans subtiel in beeld te krijgen op het computerscherm. Korotkov heeft voortgebouwd op de Kirlian fotografie en van daaruit een systeem ontwikkeld om de menselijke gezondheid te analyseren, fysiek en mentaal. Zie b.v.: https://www.geestkunde.net/uittreksels/korotkov-aurafotografie.html.

In de jaren ’50 van de vorige eeuw waren het Semyon Kirlian en zijn vrouw Valentina die op foto’s de uitstraling van levend weefsel wisten vast te leggen, b.v.: van handen of het blad van planten. Dit was een tot dan toe onbekend fenomeen.

Foto Wim

Tientallen jaren later is het Korotkov  gelukt – dankzij nieuwe technische ontwikkelingen en de boost in computermogelijkheden – in ‘real time’ deze uitstraling vast te leggen en te ‘vertalen’. Hij gebruikt de vingers van de handen om diagnoses te stellen. Daarbij maakt hij gebruik van het Chinese meridianensysteem. Door nauwkeurig te lokaliseren waar aan de vingers welke uitstraling zich voordoet en door een vernuftig doorberekeningssysteem komt Korotkov tot analyses die daadwerkelijk helpen bij het behandelen van patiënten op een energetisch niveau.

De techniek heet ‘Electrophotonic Imaging’, afgekort EPI (voorheen de ‘Gas Discharge Visualization’ of GDV techniek). Het is een baanbrekende benadering voor directe weergave van het menselijke energiesysteem. Het vergt een speciaal ontwikkelde camera. De zeer geavanceerde software analyseert en visualiseert vervolgens waar het schort in het energiesysteem. Van deze kennis kunnen reguliere en complementaire behandelaars gebruik maken bij de behandeling van een bepaalde kwaal of ziekte.

Konstantin Korotkov was hoogleraar aan de Universiteit van St. Petersburg, in de computerwetenschappen en biofysica. En hij was vele jaren voorzitter van de Internationale Unie voor Medische en Toegepaste Bio-elektrografie (IUMAB). Hij is de auteur van een groot aantal boeken en wetenschappelijke artikelen, en buitengewoon actief in het internationaal uitdragen van zijn bevindingen en ideeën op dit terrein.

In Nederland wordt zijn methode op beperkte schaal toegepast door alternatieve genezers. Zie b.v. deze website: https://www.annetbennen.nl/bio-well-gdv-camera/. Een verwante methode is de licht- en kleurentherapie ‘Kleurenpunctuur’, die werd ontwikkeld door de Duitse wetenschapper Peter Mandel: https://www.kleurenpunctuur.nl/nl/wat-is/wie-is-peter-mandel.html.

Korotkov heeft getracht een brug te slaan tussen de nog steeds tegengestelde opvattingen over de vraag “Is genezen met energie echt mogelijk?”. Veel mensen hebben zo’n genezing ervaren en accepteren energetische geneeskunde als een realiteit. Echter, een andere, grotere groep van mensen staat er nog steeds sceptisch of zelfs vijandig tegenover, omdat ze het eenvoudigweg voor onmogelijk houden.

Het onderzoekwerk en de interesse van Korotkov gaat steeds meer uit naar de potenties van geest en bewustzijn. Daarover gaat zijn boek ‘The Energy of Life’, waarvan een nieuwe versie uitkwam in 2021.

40. (Eng.) Saturn and Uranus in 2022

There is war in Ukraine. This gives a perspective on everything we think, do or fail to do. Ordinary life goes on, and yet it is different. It began on February 24, 2022. In my immediate environment, several health issues were added, accompanied by considerable uncertainties.

That is why I want to cover the fleeting of time (Saturn), while anything can change at once (Uranus). Present time forces us to take each day as it comes. The planets Saturn and Uranus represent yet other characteristics, that are poorly compatible or even mutually exclusive.

Saturn represents: time, regulations, formation, past, tradition.
Uranus represents: change, freedom, fusion, future, upheaval.

For a long time now, the positions of Saturn and Uranus have been triggering the tensions and polarities, which Earth’s inhabitants currently have to deal with. Planets in general, and Saturn and Uranus in particular, help determine the zeitgeist.

Saturn and Uranus act on each other’s energetic radiation. What does the Saturn-Uranus cycle look like according to astrology?

Both planets make their orbits around the sun: Saturn in about 28 years and Uranus in about 84 years. There is a reason for this substantial difference: Uranus moves at a far greater distance from the sun than Saturn. Therefore, Uranus moves apparently three times slower than Saturn.

Seen from the earth, Saturn at some point catches up with Uranus. There, the planets form a conjunction: they are at the same degree of the zodiac in the sky.

One cycle covers the time between two conjunctions, which is about 44 years. The last conjunctions of Saturn and Uranus were in 1942 and in 1988. The next one will be in 2032.

In the meantime, however, Saturn and Uranus make aspects with each other, i.e., they interact because of certain connections. Such aspects can either be harmonious or create tension. Tension is caused when Saturn moves at about 90° from Uranus in the firmament (called a square aspect). This has been the case since spring 2020.

During the year 2021, Saturn and Uranus made an exact 90° aspect three times and in 2022 they are still in interaction. Still another square aspect will take place almost exactly in October. The reason the same aspect occurs several times in a row is that planets sometimes move “retrograde”: seen from the earth in an apparently retrograde direction. When they start going direct again, according to their course along the zodiac, the aspect shows up again.

Painting Wim Ridder

This led to a prolonged impact on Earth of the tension aspect between Saturn and Uranus. The Corona conditions were not over yet , when we had to deal with the consequences of a seemingly sudden military conflict. What else will we experience? The tension aspect will not really become clear until March 2023.

The Dutch astrologer Hans Planje discusses the Saturn-Uranus aspect of 90° in detail over time. See his blog: https://www.hansplanje.nl/index.php/blog/155-het-saturnus-uranus-vierlant-van-2021. He describes what the impact of the colliding Saturn and Uranus forces has been in the past decades, on the basis of crises and conflicts worldwide. This way, you get a picture of the meaning of the aspect for what is happening on a global scale.

At the same time, such an aspect has significance on an individual level. Its suppressed tension has a subtle influence on each of us. It takes effort to feel relaxed.

What kind of feelings might you be dealing with? Everything is different to how it has been (Uranus). You are trying to regain control (Saturn). By making a new plan (Uranus). To do this, you have to take into account rules (Saturn), which don’t fit your new idea (Uranus). You become angry or irritated, or disappointed at least.

You might blame something or someone for the uneasiness you feel. However, if you examine yourself deeply, you may become aware that such an action makes no sense. Because everyone else also has to deal with this general unease.

Finally: during such a cycle of two planets there are also harmonic aspects (of 60° and 120°). In such cases, the combined energies of Saturn and Uranus may lead to quite good results.

Apart from Saturn and Uranus, there are still other planets engaged in an endless play of energies with the Earth. Next time I may cover the recent conjunction of Jupiter-Neptune.

40. Saturnus en Uranus in 2022

Het is oorlog in Oekraïne. Alles wat we denken, doen en nalaten staat in dat perspectief. Het gewone leven gaat door, en toch is het anders. Het begon op 24 februari 2022, zes weken geleden. In mijn directe omgeving kwamen daar nog diverse gezondheidsperikelen bij, wat gepaard ging met flinke onzekerheden.

Daarom wil ik ingaan op de vluchtigheid van de tijd (Saturnus), waarin in één keer alles kan veranderen (Uranus). Deze tijd noopt je bij de dag te leven. De planeten Saturnus en Uranus representeren bovendien nog andere eigenschappen, die elkaar slecht verdragen of zelfs uitsluiten.

Saturnus vertegenwoordigt: tijd, regelgeving, vormgeving, verleden, traditie. Uranus vertegenwoordigt: verandering, vrijheid, smeltkroes, toekomst, omwenteling.
De standen van Saturnus en Uranus dragen al geruime tijd bij aan de spanningen en de polarisatie waaraan de aardebewoners momenteel onderhevig zijn. Planeten in het algemeen, en Saturnus en Uranus in het bijzonder, bepalen mede de tijdgeest.

Saturnus en Uranus werken in op elkaars energetische uitstraling. Hoe ziet de Saturnus-Uranus-cyclus eruit volgens de astrologie?.

Beide planeten draaien hun omloop om de zon, Saturnus in ongeveer 28 jaar en Uranus in ongeveer 84 jaar. Dat het verschil zo groot is komt omdat Uranus zich op grotere afstand van de zon beweegt dan Saturnus. Uranus gaat als het ware drie keer langzamer dan Saturnus.

Vanuit de aarde gezien, betekent het dat Saturnus op zeker moment Uranus ‘inhaalt’. De planeten vormen dan een conjunctie, d.w.z. dat ze op dezelfde hoogte (op dezelfde graad van de dierenriem) aan de hemel staan.
Een cyclus is de tijd tussen twee conjuncties en bedraagt ongeveer 44 jaar. De laatste conjuncties van Saturnus en Uranus deden zich voor in 1942 en in 1988. De volgende zal zijn in 2032.

Tussentijds echter maken Saturnus en Uranus aspecten met elkaar, d.w.z. ze werken op elkaar in omdat er een zekere verbinding plaats heeft. Zo’n aspect kan harmonisch zijn of spanning geven. Er is sprake van spanning als Saturnus zich aan het firmament beweegt op omstreeks 90° van Uranus (dat heet een 90°-aspect). Dit is het geval sinds het voorjaar van 2020.

Vorig jaar, in 2021, maakten Saturnus en Uranus driemaal een exact aspect van 90° en in dit jaar 2022 zal het nogmaals bijna exact plaats hebben in oktober. Dat eenzelfde aspect zich meerdere keren achter elkaar voordoet, komt omdat planeten soms ‘retrograde’ lopen, d.w.z. vanuit de aarde gezien in schijnbaar teruggaande richting. Wanneer zij weer direct gaan lopen, d.w.z. volgens hun koers langs de dierenriem, treden de aspecten opnieuw op.

Schilderij Wim Ridder

Dit heeft geleid tot een langdurige inwerking op aarde van het spanningsaspect tussen Saturnus en Uranus. De corona-omstandigheden waren nog niet voorbij of we kregen te maken met de consequenties van een schijnbaar plotseling opgedoken militair conflict. Wat zullen we nog meer meemaken? Het spanningsaspect zal pas echt zijn uitgewerkt in maart 2023.

De Nederlandse astroloog Hans Planje gaat uitgebreid in op het Saturnus-Uranus aspect van 90° in de loop der tijden. Zie zijn blog: https://www.hansplanje.nl/index.php/blog/155-het-saturnus-uranus-vierlant-van-2021. Hij beschrijft wat in de afgelopen decennia de uitwerking van de botsende Saturnus- en Uranus krachten geweest is, aan de hand van crises en conflicten wereldwijd. Zo krijg je een beeld van de betekenis van het aspect voor het gebeuren op wereldschaal.

Tegelijkertijd heeft zo’n aspect betekenis op het individuele vlak. De onderdrukte spanning ervan heeft een subtiele invloed op ieder van ons. Het kost moeite om je ontspannen te voelen.

Met welke gevoelens kun je b.v. te maken krijgen? Alles is anders dan het geweest is (Uranus). Je probeert de controle terug te krijgen (Saturnus). Door een nieuw plan te maken (Uranus). Daarvoor moet je dan rekening houden met regels (Saturnus), die niet passen bij jouw nieuwe idee (Uranus). Je wordt boos of geïrriteerd of teleurgesteld op zijn minst.

Al gauw zou je iets of iemand de schuld kunnen geven van het onbehagen wat je voelt. Als je diep bij jezelf te rade gaat, kom je wellicht tot het inzicht dat zo’n actie geen zin heeft. Omdat ieder ander ook met dat algehele onbehagen te maken heeft.

Tot slot: gedurende zo’n cyclus van twee planeten doen zich ook harmonische aspecten voor (van 60° en 120°). In zulke gevallen kunnen de gezamenlijke energieën van Saturnus en Uranus tot een relatief goed resultaat leiden.

Naast Saturnus en Uranus zijn er meer planeten die met de aarde in een eindeloos spel van energieën zijn verwikkeld. De volgende keer vertel ik wellicht over de conjunctie Jupiter- Neptunus.