42. (Eng.) The Greater Perspective

Let’s imagine a larger time perspective here on our planet Earth, a timespan of tens of thousands of years. What might that bring us? If we assume that the Earth is going through a continuous process of evolution, then individual humans must also experience such a process – in fact, so must humanity as a whole. When we are aware of this, we can live our present lives – amidst current world events.

I have already covered the larger perspective of developments on Earth in Blog 31. (Eng.) Astrological Perspective I. The developments on Earth comply with the character of the successive epochs of about 2100 years.

As we know, we are now in the Age of Pisces, which has been in effect since the beginning of our era. In the foreseeable future we will be entering the Aquarian Age (there is no agreement on exactly when). Each age is colored by the characteristics of a sign of the zodiac.

Imagine the Earth, in one long cycle, passing through all 12 zodiac signs before returning to the point of exit. This happens over a span of 24,000 to 26,000 years (the ‘precession cycle’). Think of an ellipse that has a ‘route out’ and a ‘route back’. And see before you how the Earth moves very slowly from one end of the ellipse to the other, and returns again very slowly.

What is so special now: in our current age – and I am talking about centuries – the Earth has begun that retreat. According to several ancient sources, that recent reversal says something about the spiritual evolution of humanity. Since that turning point, sometime in the 19th century, the level of consciousness among humans is supposedly on the rise again, after having declined for about 12,500 years.

Now, after that ‘downwards’ period that led to a purely materialistic way of thinking, a sense of the spiritual reality behind that material reality is gradually returning. Humanity can begin to draw on spiritual sources, which became largely unknown for a long time.

This is an exciting perspective which we can all lean on. Because it means that we are now living in extraordinarily difficult times for a reason, as we move into a whole new era that will bring changes of unprecedented significance. Change is breaking through thanks to the crises we are suffering.

So have faith in the outcomes of this tumultuous process, for we – in my opinion – are being guided by higher, energetic forces that we cannot name, but which are certainly there.

Image Wim Ridder

I hereby encourage you to attune to those forces. I suggest you decide to consciously devote your lifetime to this new perspective, and to pursue spiritual initiation and transformation.

It is important to engage in such spiritual processes, as we human souls ‘grow’ through our lives on Earth. We experience new lives again and again, as our soul spark reincarnates many times in a body on Earth. We then begin a new course of life with very different challenges, at a very different time. In terms of talents, etc., we start where we left off in the previous body.

When you become aware of this, you realize that you have participated in history on Earth in very different eras. And you may also look forward to the lives hereafter with positive expectation. For future eras will again look very different from the present one. There will undoubtedly be more use of technology, but in addition people will possess qualities that only a few are endowed with today.

What does it mean for your present life? I would say: anticipate that future and at the same time make the most of your opportunities and possibilities at present – to serve the Earth, society and yourself. However, if you are not in balance, you cannot serve society. So be aware and take care of your well-being, in body, mind and spirit.

This is not an easy choice. Of course, we are constantly faced with that field of tension between ‘clinging to the old’ and ‘being open to new’. It takes courage to face this challenge … but the reward can be great!

42. Het grotere perspectief

Als we ons nu eens inleven in een groter tijdsperspectief op onze planeet Aarde, van tienduizenden jaren, wat zou ons dat brengen? Als we aannemen dat de aarde een voortdurend proces van evolutie doormaakt, dan geldt dat vanzelf ook voor de mens én voor de mensheid. In het bewustzijn daarvan kunnen we ons eigen leven leiden – tegen de achtergrond van het wereldgebeuren.

Het grotere perspectief van de ontwikkelingen op Aarde kwamen al aan de orde in blog ‘31. Astrologisch perspectief’. De ontwikkelingen op aarde voegen zich naar het karakter van opeenvolgende tijdperken van ongeveer 2100 jaar.

Zoals bekend bevinden we ons nu in het Vissentijdperk dat van kracht is sinds het begin van onze jaartelling. Binnen afzienbare tijd zullen we het Waterman- of Aquariustijdperk binnengaan. (Over de vraag wanneer precies bestaat geen overeenstemming.) Elk tijdperk wordt gekleurd door de eigenschappen van een teken van de dierenriem.

Stel je voor dat de Aarde, in één lange cyclus, alle 12 dierenriemtekens doorloopt, voordat de planeet weer bij het punt van uitgang terug is. Dat gaat over een tijdspanne van 24.000 tot 26.000 jaar (de precessie cyclus). Denk aan een ellips die een ‘route heen’ en een ‘route terug’ heeft. En zie voor je hoe de Aarde heel langzaam beweegt van het ene uiteinde van de ellips naar het andere uiteinde, en weer heel langzaam terugkeert.

Wat nu zo bijzonder is: in ons huidige tijdsgewricht – en dan heb ik het toch over eeuwen – is dat de Aarde aan die terugtocht is begonnen. Volgens meerdere oude bronnen zegt die recente ommekeer iets over de geestelijke evolutie van de mensheid. Sinds dat keerpunt, ergens in de 19de eeuw, zou de mate van bewust-zijn onder mensen weer bezig zijn toe te nemen, na gedurende ongeveer 12.500 jaar te zijn afgenomen.

Nu, na die periode ‘omlaag’ die uitliep op louter materialistisch denken, komt er weer gevoel voor een geestelijke werkelijkheid achter die materiële werkelijkheid. De mensheid kan gaan putten uit geestelijke bronnen, die voor een belangrijk deel nog onbekend zijn.

Dit is een enorm perspectief, waaraan  we ons allemaal kunnen optrekken. Het betekent dat we niet voor niets in een buitengewoon zware tijd leven, want we zijn op weg naar een heel nieuw tijdperk dat veranderingen van ongekende omvang met zich meebrengt. Veranderingen breken door dankzij crises.
Echter, heb vertrouwen in de uitkomsten van het proces, omdat we – volgens mij – geleid worden door hogere, energetische krachten die we niet kunnen benoemen, maar die er wel zijn.

Wim Ridder: Planeet Aarde, Gedaante nr. 8

Hierbij moedig ik je aan om je af te stemmen op die krachten. Ik stel je voor om te besluiten jouw tijd van leven bewust te besteden aan dit nieuwe perspectief, en om te streven naar spirituele initiatie en transformatie.

Denk niet: het zal mijn tijd wel duren. Wij mensenzielen ‘groeien aan onze levens op aarde’. We maken steeds weer nieuwe levens mee, omdat onze zielevonk vele keren opnieuw incarneert in een lichaam op aarde. We beginnen dan een nieuwe levensloop met heel andere uitdagingen, in een heel andere tijd. Qua talenten e.d. starten we daar waar we in het vorige lichaam gebleven waren.

Als je je dat realiseert, besef je ook dat je in heel verschillende tijdperken deelgenoot bent geweest van de gebeurtenissen op Aarde. Je kunt tevens met verwachting uitzien naar de levens die hierna zullen komen. Want toekomstige tijdperken zullen er weer heel anders uitzien dan de huidige. Er zal ongetwijfeld nog meer gebruik worden gemaakt van techniek, maar bovendien zullen mensen over eigenschappen kunnen beschikken waarmee nu nog maar enkelingen begiftigd zijn.

Wat betekent het voor je leven nu? Ik zou zeggen: anticiperen op die toekomst en tegelijkertijd je kansen en mogelijkheden nú optimaal benutten – ten dienste van de aarde, van de samenleving en van jezelf. Als jij zelf niet in balans bent, kun je de samenleving niet dienen. Dus heb vooral ook oog voor hoe je zelf qua lichaam, ziel en geest, in het leven staat.

Dit is geen gemakkelijke keuze. Uiteraard worden we steeds weer geconfronteerd met dat spanningsveld tussen ‘bij het oude blijven’ en ‘openstaan voor nieuwe perspectieven’. Er is moed voor nodig deze uitdaging aan te gaan … maar de beloning is groots!

41. (Eng.) Energy Medicine: Korotkov

In the near future we will increasingly come across ‘energie medicine’. This is healing focused on experience and knowledge of energies in and around our bodies. An already well-accepted form of energy medicine is, for example, acupuncture.

In the course of my life I have benefited from various alternative health treatments, such as naturopathy, homeopathy and kinesiology, all of which influence the human body. I was often happy to notice that, on a subtle level, my body was helped to overcome certain disorders. I might also achieve this result by applying methods from self-help books.

Another name for alternative medicine is complementary medicine. The above types of treatments can be used in a preventive/curing way or in a complementary way –  depending on the health problem the client is dealing with.
When a condition is not yet serious and only limits well-being, an alternative approach in itself may suffice to start feeling better and even recover. When a person already suffers from an illness and goes to the regular doctor, the combination of medical treatment and complementary works very well.

Alternative and complementary medicine methods are based on some form of working with energy. Hence the name energy medicine: these methods seek to bring more balance into the energy patterns. of the client of patient, For, when someone has to deal with health problems, there is always a disturbance in the energy pattern. (Think of the meridian system or the chakra system).

Russian scientist Konstantin Korotkov developed a special technique to subtly visualize a person’s energy balance on the computer screen. Korotkov built on Kirlian photography and from there developed a system to analyze human health, physically and mentally (https://tcche.org/speaker/konstantin-korotkov/).

In the 1950s, Semyon Kirlian and his wife Valentina had already managed to capture in photographs the radiation of living tissue, for instance, of hands or the leaves of plants. This was a previously unknown phenomenon for most people.

PIcture Wim

Decades later, Korotkov managed – thanks to new technical developments and the boost in computer capabilities – to capture and “translate” this aura in “real time”. He uses the fingers of the hands to make analyses. By accurately locating on which part of the fingers which radiation occurs, and using an ingenious calculation system, Korotkov is able to draw up energy analyses that are helpful for doctors and healers when making diagnoses.

The technique was called Electrophotonic Imaging, abbreviated as EPI, and is currently called Bio-Well analysis. It is a pioneering approach for direct imaging the human energy system. It requires a specially developed camera. The highly sophisticated software analyzes where there is a deficiency in the energy system. Korotkov himself explains and clarifies his method in this 2020 YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=qNfdyreg4Ps. Highly recommended!

In this film, he says radiation is a phenomenon at the quantum level: the human skin emits infinitely tiny light particles or ‘biophotons’, which are ‘waves’ at the same time. Fingers encompass the highest concentrations of blood vessels and nerves. Our sensitive fingers, he explains, receive direct information from the brain that knows the condition of organ systems and the like. So the fingers represent a quantum image of the complete body.

To develop his analyzing system, Korotkov made use of the knowledge of two German doctors who had designed their own analytic system based on the Chinese teachings on meridians.
Korotkov says he is sure that the outcomes of his system make sense, because in the course of 25 years, he has compared his own data with those collected in hospitals of Russia and major western countries. He found a correlation of 85 percent.

Konstantin Korotkov was a professor in computer science and biophysics at St. Petersburg University. For many years he was also president of the International Union of Medical and Applied Bioelectrography (IUMAB). He is the author of a large number of books and scientific articles, and is very active in promoting his findings and ideas in the field internationally.

His research work and interest also concerned the potentialities of mind and consciousness. See, for example, his book “The Energy of Life”, a new edition of which came out in 2021. A sentence in the epilogue, ‘Be aware of the power of your mind, do not be afraid to use it in everyday activity, accept your life as a precious gift, as a present from God, as a unique adventure, and project your positive thoughts and visions to the future.’

41. Energetische geneeskunde: Korotkov

Wat we in de nabije toekomst steeds meer zullen tegenkomen is ‘energetische geneeskunde’. Dat is genezen met behulp van de waarneming, ervaring en kennis van energieën in en rondom ons lichaam. Een nu al geaccepteerde vorm van energetische geneeskunde is b.v. acupunctuur.

In de loop van mijn leven heb ik veel profijt gehad van meerdere alternatieve behandelingen, op grond van o.a. de natuurgeneeskunde, homeopathie en bioresonantie (met het Bicom-apparaat). Meestal was ik blij te merken dat mijn lichaam op een subtiel niveau werd geholpen bepaalde klachten of aandoeningen te boven te komen. Dit resultaat behaalde ik eveneens door toepassing van methoden uit zelfhulpboeken.

Een andere naam voor alternatieve geneeskunde is complementaire geneeskunde. Bovengenoemde typen behandelingen kunnen op twee wijzen worden ingezet, namelijk preventief/genezend óf aanvullend – afhankelijk van het gezondheidsprobleem waarmee de cliënt te maken heeft.
Wanneer een aandoening nog niet ernstig is en alleen het welbevinden beperkt, kan een alternatieve aanpak op zich voldoende zijn om je beter te gaan voelen en zelfs te herstellen. Wanneer je al ernstiger klachten hebt en naar de reguliere arts gaat, kan een medische behandeling vaak heel goed samengaan met een complementaire behandeling.

Alternatieve en complementaire geneesmethoden zijn gebaseerd op de een of andere vorm van werken met energie. Daarom de benaming energetische geneeskunde: bij deze methoden wordt geprobeerd meer balans te brengen in de energiepatronen van de cliënt of patiënt. Want wanneer iemand klachten heeft, is er altijd sprake van een verstoring in het energiepatroon. (Denk aan de meridianenleer of aan de chakra’s.)

De Russische wetenschapper Konstantin Korotkov heeft een speciale techniek ontwikkeld om iemands energiebalans subtiel in beeld te krijgen op het computerscherm. Korotkov heeft voortgebouwd op de Kirlian fotografie en van daaruit een systeem ontwikkeld om de menselijke gezondheid te analyseren, fysiek en mentaal. Zie b.v.: https://www.geestkunde.net/uittreksels/korotkov-aurafotografie.html.

In de jaren ’50 van de vorige eeuw waren het Semyon Kirlian en zijn vrouw Valentina die op foto’s de uitstraling van levend weefsel wisten vast te leggen, b.v.: van handen of het blad van planten. Dit was een tot dan toe onbekend fenomeen.

Foto Wim

Tientallen jaren later is het Korotkov  gelukt – dankzij nieuwe technische ontwikkelingen en de boost in computermogelijkheden – in ‘real time’ deze uitstraling vast te leggen en te ‘vertalen’. Hij gebruikt de vingers van de handen om diagnoses te stellen. Daarbij maakt hij gebruik van het Chinese meridianensysteem. Door nauwkeurig te lokaliseren waar aan de vingers welke uitstraling zich voordoet en door een vernuftig doorberekeningssysteem komt Korotkov tot analyses die daadwerkelijk helpen bij het behandelen van patiënten op een energetisch niveau.

De techniek heet ‘Electrophotonic Imaging’, afgekort EPI (voorheen de ‘Gas Discharge Visualization’ of GDV techniek). Het is een baanbrekende benadering voor directe weergave van het menselijke energiesysteem. Het vergt een speciaal ontwikkelde camera. De zeer geavanceerde software analyseert en visualiseert vervolgens waar het schort in het energiesysteem. Van deze kennis kunnen reguliere en complementaire behandelaars gebruik maken bij de behandeling van een bepaalde kwaal of ziekte.

Konstantin Korotkov was hoogleraar aan de Universiteit van St. Petersburg, in de computerwetenschappen en biofysica. En hij was vele jaren voorzitter van de Internationale Unie voor Medische en Toegepaste Bio-elektrografie (IUMAB). Hij is de auteur van een groot aantal boeken en wetenschappelijke artikelen, en buitengewoon actief in het internationaal uitdragen van zijn bevindingen en ideeën op dit terrein.

In Nederland wordt zijn methode op beperkte schaal toegepast door alternatieve genezers. Zie b.v. deze website: https://www.annetbennen.nl/bio-well-gdv-camera/. Een verwante methode is de licht- en kleurentherapie ‘Kleurenpunctuur’, die werd ontwikkeld door de Duitse wetenschapper Peter Mandel: https://www.kleurenpunctuur.nl/nl/wat-is/wie-is-peter-mandel.html.

Korotkov heeft getracht een brug te slaan tussen de nog steeds tegengestelde opvattingen over de vraag “Is genezen met energie echt mogelijk?”. Veel mensen hebben zo’n genezing ervaren en accepteren energetische geneeskunde als een realiteit. Echter, een andere, grotere groep van mensen staat er nog steeds sceptisch of zelfs vijandig tegenover, omdat ze het eenvoudigweg voor onmogelijk houden.

Het onderzoekwerk en de interesse van Korotkov gaat steeds meer uit naar de potenties van geest en bewustzijn. Daarover gaat zijn boek ‘The Energy of Life’, waarvan een nieuwe versie uitkwam in 2021.

40. (Eng.) Saturn and Uranus in 2022

There is war in Ukraine. This gives a perspective on everything we think, do or fail to do. Ordinary life goes on, and yet it is different. It began on February 24, 2022. In my immediate environment, several health issues were added, accompanied by considerable uncertainties.

That is why I want to cover the fleeting of time (Saturn), while anything can change at once (Uranus). Present time forces us to take each day as it comes. The planets Saturn and Uranus represent yet other characteristics, that are poorly compatible or even mutually exclusive.

Saturn represents: time, regulations, formation, past, tradition.
Uranus represents: change, freedom, fusion, future, upheaval.

For a long time now, the positions of Saturn and Uranus have been triggering the tensions and polarities, which Earth’s inhabitants currently have to deal with. Planets in general, and Saturn and Uranus in particular, help determine the zeitgeist.

Saturn and Uranus act on each other’s energetic radiation. What does the Saturn-Uranus cycle look like according to astrology?

Both planets make their orbits around the sun: Saturn in about 28 years and Uranus in about 84 years. There is a reason for this substantial difference: Uranus moves at a far greater distance from the sun than Saturn. Therefore, Uranus moves apparently three times slower than Saturn.

Seen from the earth, Saturn at some point catches up with Uranus. There, the planets form a conjunction: they are at the same degree of the zodiac in the sky.

One cycle covers the time between two conjunctions, which is about 44 years. The last conjunctions of Saturn and Uranus were in 1942 and in 1988. The next one will be in 2032.

In the meantime, however, Saturn and Uranus make aspects with each other, i.e., they interact because of certain connections. Such aspects can either be harmonious or create tension. Tension is caused when Saturn moves at about 90° from Uranus in the firmament (called a square aspect). This has been the case since spring 2020.

During the year 2021, Saturn and Uranus made an exact 90° aspect three times and in 2022 they are still in interaction. Still another square aspect will take place almost exactly in October. The reason the same aspect occurs several times in a row is that planets sometimes move “retrograde”: seen from the earth in an apparently retrograde direction. When they start going direct again, according to their course along the zodiac, the aspect shows up again.

Painting Wim Ridder

This led to a prolonged impact on Earth of the tension aspect between Saturn and Uranus. The Corona conditions were not over yet , when we had to deal with the consequences of a seemingly sudden military conflict. What else will we experience? The tension aspect will not really become clear until March 2023.

The Dutch astrologer Hans Planje discusses the Saturn-Uranus aspect of 90° in detail over time. See his blog: https://www.hansplanje.nl/index.php/blog/155-het-saturnus-uranus-vierlant-van-2021. He describes what the impact of the colliding Saturn and Uranus forces has been in the past decades, on the basis of crises and conflicts worldwide. This way, you get a picture of the meaning of the aspect for what is happening on a global scale.

At the same time, such an aspect has significance on an individual level. Its suppressed tension has a subtle influence on each of us. It takes effort to feel relaxed.

What kind of feelings might you be dealing with? Everything is different to how it has been (Uranus). You are trying to regain control (Saturn). By making a new plan (Uranus). To do this, you have to take into account rules (Saturn), which don’t fit your new idea (Uranus). You become angry or irritated, or disappointed at least.

You might blame something or someone for the uneasiness you feel. However, if you examine yourself deeply, you may become aware that such an action makes no sense. Because everyone else also has to deal with this general unease.

Finally: during such a cycle of two planets there are also harmonic aspects (of 60° and 120°). In such cases, the combined energies of Saturn and Uranus may lead to quite good results.

Apart from Saturn and Uranus, there are still other planets engaged in an endless play of energies with the Earth. Next time I may cover the recent conjunction of Jupiter-Neptune.

40. Saturnus en Uranus in 2022

Het is oorlog in Oekraïne. Alles wat we denken, doen en nalaten staat in dat perspectief. Het gewone leven gaat door, en toch is het anders. Het begon op 24 februari 2022, zes weken geleden. In mijn directe omgeving kwamen daar nog diverse gezondheidsperikelen bij, wat gepaard ging met flinke onzekerheden.

Daarom wil ik ingaan op de vluchtigheid van de tijd (Saturnus), waarin in één keer alles kan veranderen (Uranus). Deze tijd noopt je bij de dag te leven. De planeten Saturnus en Uranus representeren bovendien nog andere eigenschappen, die elkaar slecht verdragen of zelfs uitsluiten.

Saturnus vertegenwoordigt: tijd, regelgeving, vormgeving, verleden, traditie. Uranus vertegenwoordigt: verandering, vrijheid, smeltkroes, toekomst, omwenteling.
De standen van Saturnus en Uranus dragen al geruime tijd bij aan de spanningen en de polarisatie waaraan de aardebewoners momenteel onderhevig zijn. Planeten in het algemeen, en Saturnus en Uranus in het bijzonder, bepalen mede de tijdgeest.

Saturnus en Uranus werken in op elkaars energetische uitstraling. Hoe ziet de Saturnus-Uranus-cyclus eruit volgens de astrologie?.

Beide planeten draaien hun omloop om de zon, Saturnus in ongeveer 28 jaar en Uranus in ongeveer 84 jaar. Dat het verschil zo groot is komt omdat Uranus zich op grotere afstand van de zon beweegt dan Saturnus. Uranus gaat als het ware drie keer langzamer dan Saturnus.

Vanuit de aarde gezien, betekent het dat Saturnus op zeker moment Uranus ‘inhaalt’. De planeten vormen dan een conjunctie, d.w.z. dat ze op dezelfde hoogte (op dezelfde graad van de dierenriem) aan de hemel staan.
Een cyclus is de tijd tussen twee conjuncties en bedraagt ongeveer 44 jaar. De laatste conjuncties van Saturnus en Uranus deden zich voor in 1942 en in 1988. De volgende zal zijn in 2032.

Tussentijds echter maken Saturnus en Uranus aspecten met elkaar, d.w.z. ze werken op elkaar in omdat er een zekere verbinding plaats heeft. Zo’n aspect kan harmonisch zijn of spanning geven. Er is sprake van spanning als Saturnus zich aan het firmament beweegt op omstreeks 90° van Uranus (dat heet een 90°-aspect). Dit is het geval sinds het voorjaar van 2020.

Vorig jaar, in 2021, maakten Saturnus en Uranus driemaal een exact aspect van 90° en in dit jaar 2022 zal het nogmaals bijna exact plaats hebben in oktober. Dat eenzelfde aspect zich meerdere keren achter elkaar voordoet, komt omdat planeten soms ‘retrograde’ lopen, d.w.z. vanuit de aarde gezien in schijnbaar teruggaande richting. Wanneer zij weer direct gaan lopen, d.w.z. volgens hun koers langs de dierenriem, treden de aspecten opnieuw op.

Schilderij Wim Ridder

Dit heeft geleid tot een langdurige inwerking op aarde van het spanningsaspect tussen Saturnus en Uranus. De corona-omstandigheden waren nog niet voorbij of we kregen te maken met de consequenties van een schijnbaar plotseling opgedoken militair conflict. Wat zullen we nog meer meemaken? Het spanningsaspect zal pas echt zijn uitgewerkt in maart 2023.

De Nederlandse astroloog Hans Planje gaat uitgebreid in op het Saturnus-Uranus aspect van 90° in de loop der tijden. Zie zijn blog: https://www.hansplanje.nl/index.php/blog/155-het-saturnus-uranus-vierlant-van-2021. Hij beschrijft wat in de afgelopen decennia de uitwerking van de botsende Saturnus- en Uranus krachten geweest is, aan de hand van crises en conflicten wereldwijd. Zo krijg je een beeld van de betekenis van het aspect voor het gebeuren op wereldschaal.

Tegelijkertijd heeft zo’n aspect betekenis op het individuele vlak. De onderdrukte spanning ervan heeft een subtiele invloed op ieder van ons. Het kost moeite om je ontspannen te voelen.

Met welke gevoelens kun je b.v. te maken krijgen? Alles is anders dan het geweest is (Uranus). Je probeert de controle terug te krijgen (Saturnus). Door een nieuw plan te maken (Uranus). Daarvoor moet je dan rekening houden met regels (Saturnus), die niet passen bij jouw nieuwe idee (Uranus). Je wordt boos of geïrriteerd of teleurgesteld op zijn minst.

Al gauw zou je iets of iemand de schuld kunnen geven van het onbehagen wat je voelt. Als je diep bij jezelf te rade gaat, kom je wellicht tot het inzicht dat zo’n actie geen zin heeft. Omdat ieder ander ook met dat algehele onbehagen te maken heeft.

Tot slot: gedurende zo’n cyclus van twee planeten doen zich ook harmonische aspecten voor (van 60° en 120°). In zulke gevallen kunnen de gezamenlijke energieën van Saturnus en Uranus tot een relatief goed resultaat leiden.

Naast Saturnus en Uranus zijn er meer planeten die met de aarde in een eindeloos spel van energieën zijn verwikkeld. De volgende keer vertel ik wellicht over de conjunctie Jupiter- Neptunus.

39. Visionair Jan Rotmans

Je hoeft geen astroloog te zijn om visionair te zijn. Daarvan getuigt het nieuwe boek van hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans, getiteld ‘Omarm de chaos’ (Uitgeverij De Geus, november 2021. Zie ook www.janrotmans.nl. )

Mensen verlangen in deze tijd naar nieuwe perspectieven en inspirerende vergezichten. Daarom is dit boek een must voor wie nieuwsgierig is naar hoe de vele probleemgebieden van dit moment tot een oplossing kunnen komen. Jan Rotmans schreef het boek samen met journalist Mischa Verheijden, om de toegankelijkheid te vergroten. Het is a.h.w. Rotmans kroon op zijn werk, na meer dan 20 boeken en 200 publicaties.

Eerder schreef ik over astrologe Heather Ensworth. Volgens haar maken we een uiterst bijzondere periode op aarde mee, namelijk de overgangsperiode van het Vissentijdperk naar het Watermantijdperk (Zie Astrologisch perspectief I en II, blog 31 en 32.) Meermalen besprak Ensworth de rol van de planeet Pluto daarbij, die ons prikkelt en aanmoedigt wezenlijk te veranderen, te transformeren, om klaar te zijn voor het Watermantijdperk.

Wat is de boodschap van Jan Rotmans? Hij benadrukt eveneens dat we in een periode leven van noodzakelijke transformatie en noodzakelijke transities. Hij formuleert het zo: we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.  Hij analyseert tegen welke grenzen we aanlopen en hij doorgrondt de systeemcrises. . ‘We bevinden ons in een ingrijpende periode van overgang, een periode van chaos, waarin de eerste sporen van verandering echter al zichtbaar worden.’

Wie is Jan Rotmans? Iemand die doorziet waarom de crises zijn ontstaan, welke veranderingen ten goede er mogelijk zijn, en wat en wie daarvoor nodig zijn. Bovendien, is het belangrijk dat de mensen die het gaan doen ook zelf een wezenlijke verandering doormaken. Zijn stellige overtuiging is dat het aankomt op authentieke kracht van binnenuit bij iedereen die hier een rol in speelt en zal spelen.

In 1990 promoveerde Rotmans, als wiskundige, op het computermodel IMAGE dat aan de wieg stond van de voorspellingsscenario’s voor klimaatverandering. Al snel werd hij hoogleraar, eerst in Maastricht, later in Rotterdam. Zijn persoonlijke betrokkenheid bij de klimaatproblematiek werd steeds groter. In 2007 initieerde hij de Stichting Urgenda, een beweging voor innovatie en duurzaamheid. Zoals bekend, klaagde Urgenda de Nederlandse Staat aan vanwege falend beleid tegen de dreigende klimaatverandering.

Urgenda is een van de vele organisaties op het gebied van duurzame ontwikkeling die door zijn toedoen zijn ontstaan, in Nederland en internationaal. Leiders uit de politiek en uit het bedrijfsleven kloppen veelvuldig bij hem aan voor advies. Zijn bekendheid is door ‘Omarm de chaos’ de laatste tijd nog verder toegenomen.

Het is stimulerend en inspirerend te lezen over de ervaringen en inzichten van iemand die oplossingen ziet voor al die crises waarin de maatschappij verzeild is geraakt. Ze zijn heftig en ogenschijnlijk onoplosbaar. Rotmans zegt: die crises zijn nodig want we kunnen niet doorgaan op de oude voet. Ze luiden veranderingen in en zullen leiden tot transities die een volledig nieuwe maatschappij tot gevolg hebben.

Hij omschrijft een transitie als een evolutionaire revolutie, een stapsgewijze verandering, met uiteindelijk een radicale uitkomst. De tien transities die Rotmans onderscheidt zijn: de energietransitie, grondstoffentransitie, circulaire transitie, landbouw- en voedseltransitie, ruimtelijke transitie, financiële transitie, onderwijstransitie, zorgtransitie, sociale transitie en democratische transitie.

Jan Rotmans’ transitiemodel houdt in dat een bedrijf of sector – om compleet te veranderen – eerst een ‘voorontwikkelingsfase‘ doormaakt, dan in een kantelfase komt, vervolgens dient zich een versnelling aan en tenslotte treedt stabilisatie in.

Wat betreft ‘energie’ zitten we niet ver meer af van de kantelfase, schrijft hij, maar de circulaire transitie is bijvoorbeeld pas net begonnen. De circulaire transitie houdt in dat de economie moet gaan functioneren met behoud van alle gebruikte grondstoffen. Alle afgedankte producten worden dan gedemonteerd en weer teruggebracht tot de grondstoffen waaruit het product was samengesteld.

Een lang hoofdstuk gaat over de ruimtelijke transitie: hoe zal Nederland – vanwege de verwachte zeespiegelstijging – er over 100 jaar uitzien? Wat moet in werking gezet worden om Nederland leefbaar te houden? Rotmans geeft alvast een rijk geïllustreerde voorzet, over ideeën die hij samen met een ontwerp- en architectenbureau heeft ontwikkeld. Warm aanbevolen!

Het laatste hoofdstuk gaat over die andere noodzakelijke transitie: die van de mens zelf. Jan Rotmans: “De grootste uitdaging van alle transities waar we voor staan schuilt daarom in de mentale schaalsprong. Meer nog dan in technologie, politie of instituties zit het in ons brein en hart. Het begint en eindigt bij jezelf.” (p. 285.)

38. (Eng.) Ode to the Unconscious

This time I would like to draw attention to a source of healing power that is so close that you almost forget it exists: the unconscious. By the unconscious I mean everything that you are not aware of, but which, in principle, could be. When you concentrate on a certain feeling or memory and let it surface, something from the unconscious can enter your consciousness. We have all experienced this at some point in our lives.

However, you can also consciously surrender to your unconscious and watch, feel, observe what happens … . I tried this during the time between Christmas (2021) and ‘Epiphany’ on 6 January (2022), a period that lends itself particularly well to this. I immersed myself in that large reservoir of memories, unexpected inspirations, impulses, and potentials for the future. It feels like a door is opening, like you are visiting another dimension that also belongs to you.

Everyone has their own unconscious domain – which is a part of the collective unconscious. When and how can one access it? I found an answer in the science that has been studying the functioning of our brains for the last few decades. There I stumbled upon the ‘discovery of the Default Mode Network’.

In the early days of Magnetic Resonance Imaging (MRI) studies, scientists mapped out which parts of the brain were involved in certain tasks. They discovered that, even when the person under study had no tasks to perform, their brains were still operating according to a certain pattern of connections. This observation came as a surprise to the researchers. Why didn’t the brain just shut down, as expected?

Picture Wim

Over time, the Default Mode Network or Stand-by Network as such has become a subject of research. A certain brain structure lights up when there is unconcentrated attention or no attention at all. That structure turns ‘on’ when you switch to another way of being aware: less rational, more empathetic. This can involve anything: daydreaming, meditating, being in nature, experiencing brainwaves, or daydreaming while carrying out routine tasks.

These are experiences that come from within. As soon as there is an outside stimulus, this Stand-by Network comes to a halt, according to the information I have read on the subject.

While in stand-by mode, it may happen that you suddenly think of a solution to a certain problem that you have apparently been working on unconsciously. Perhaps you recognize this as something that happens to you when you are waking up, a moment at which your brain wakes up again and you consciously start the day.

The brain is therefore not only a tool for thinking and feeling, but also an intermediary for other ways of living and experiencing. It is important to familiarize yourself with it and learn to develop a quality that allows you to distinguish between what you have been taught and what you really think and feel. It is important to become more aware of your ‘self’, instead of just letting yourself drift along according to what you encounter during the course of your day.

I encourage you to consciously spend time musing, listening to music, meditating, just walking or cycling, not just for relaxation, but to bring more light and harmony into yourself. It also helps to develop resilience to negative emotions about what is happening in the world.

The Earth is in transition and so is humanity. So let us look ahead and focus on what will come next: a period without Corona, fewer crises and more partnerships. Each person can do their bit, inspired from the inner realm.

Find your own way of light through the unconscious, a way that will take you on new and unknown paths!

Hypothesis

The Standby network is characterized by an extremely low frequency: 0.1 Hertz. Could this mean that – potentially – our consciousness can make the jump to universal consciousness through this network? In any case, people with near-death experiences have experienced some of this universal consciousness while their brains were no longer showing any activity (they were clinically dead). The Dutch cardiologist Pim van Lommel has investigated this type of experiences.

38. Ode aan het onbewuste

Dit keer wil ik aandacht vragen voor een bron van helende kracht, die zó dichtbij is dat je haast vergeet dat hij bestaat: het onbewuste. Met het onbewuste bedoel ik al datgene waar je je niet bewust van bent, maar in principe wel zou kunnen zijn. Wanneer je je op een bepaald gevoel of een bepaalde herinnering concentreert en die naar boven laat komen, kan iets uit het onbewuste doordringen tot je bewustzijn. Deze ervaring kennen we allemaal.

Wat je echter ook kunt doen: je bewust overgeven aan je onbewuste zijn en kijken, voelen, waarnemen wat er gebeurt … Dat deed en beproefde ik in de periode tussen Kerst (2021) en ‘Driekoningen’ op 6 januari (2022), een periode die zich daartoe extra leent. Ik dook onder in dat grote reservoir aan herinneringen, onverwachte ingevingen en potenties voor de toekomst. Het voelt alsof er een deur open gaat, alsof je even een bezoek brengt aan een andere dimensie die óók bij jou hoort.

Eenieder heeft zijn eigen onbewuste domein – dat een onderdeel is van het collectief onbewuste. Wanneer en hoe kun je daar toegang toe krijgen? Een antwoord vond ik bij de wetenschap die zich de laatste decennia verdiepte in het functioneren van onze hersenen. Daar stuitte ik op de ‘ontdekking van het standby-netwerk’ (in het Engels: ‘Default Mode Network’).

Toen in de begintijd van de Magnetic Resonance Imaging (MRI)-onderzoeken wetenschappers in kaart brachten welke delen van de hersenen betrokken zijn bij bepaalde taken, ontdekten ze dat ook wanneer proefpersonen geen taken hadden uit te voeren, hun brein volgens een bepaald patroon van verbindingen actief was. Deze waarneming was een verrassing voor de onderzoekers. Waarom vielen de hersenen niet gewoon stil, zoals verwacht?

Foto Wim

Na verloop van tijd is dit standby-netwerk als zodanig onderwerp van onderzoek geworden. (Prof. Dolph Kohnstamm spreekt over het ‘mijmernetwerk’.) Een bepaalde hersenstructuur licht op wanneer er sprake is van ongeconcentreerde aandacht of van helemaal geen aandacht. Die structuur gaat ‘aan’ als je overschakelt naar een andere manier van bewust zijn: minder rationeel, meer invoelend. Dit kan van alles inhouden: mijmeren, mediteren, in de natuur zijn, spontane invallen ondergaan, of dagdromen terwijl je met routineuze taken bezig bent.

Het gaat om belevingen die van binnenuit komen. Zodra er een prikkel van buiten komt, valt het standby-netwerk stil. (Zie ook Dick Swaab in zijn boek ‘Ons creatieve brein’, p. 391.)

Het kan gebeuren dat je – in de standby stand — plotseling een oplossing weet voor een bepaald probleem, waarmee je dus kennelijk onbewust bezig bent geweest. Misschien herken je dat als iets dat je wel eens overkomt wanneer je bezig bent te ontwaken, een moment waarop ook je hersenen weer wakker worden en jij de dag bewust begint.

Het brein is dus niet alleen het gereedschap voor denken en voelen, maar ook het doorgeefluik voor andere manieren van leven en beleven. Het is belangrijk daarin thuis te raken en een eigenschap te ontwikkelen waarmee je onderscheid kunt maken tussen wat jou is aangeleerd en wat jij écht vindt en voelt. Het is belangrijk je meer bewust te worden van jouw ‘zelf’, en niet stuurloos mee te dobberen op wat je tegenkomt aan indrukken op een dag. In deze tijd word je daar niet altijd vrolijk van.

Ik moedig je aan om bewust tijd te besteden aan mijmeren, muziek luisteren, mediteren, zomaar een rondje wandelen of fietsen, niet alleen voor de ontspanning, maar om meer licht en harmonie in jezelf te brengen. Het helpt ook om veerkracht te ontwikkelen tegen negatieve emoties over wat er allemaal gebeurt in de wereld.

De aarde is in een overgangsfase en de mensheid is dat ook. Laten we dus verder kijken en ons richten op wat hierna zal komen: een periode zonder corona, minder crises en meer samenwerkingsverbanden. Ieder persoonlijk kan zijn/haar steentje bijdragen, geïnspireerd vanuit het innerlijke domein.

Baan door het onbewuste je eigen weg van licht, een weg die je op nieuwe, onbekende paden zal brengen!

Zie ook blog 14: Invloed op je onbewuste zijn.

Hypothese

Het Standby-netwerk wordt gekenmerkt door een uiterst lage frequentie: 0,1 Hertz. Zou dit kunnen betekenen dat – potentieel – ons bewustzijn via dit netwerk de sprong kan maken naar het universele bewustzijn? Immers, mensen met bijna-dood-ervaringen ondervonden iets van dit universele bewustzijn, terwijl hun hersenen in het geheel geen activiteit meer vertoonden (ze waren klinisch dood). Zie ook blog 9, over De bijna-dood-ervaring.