30. (Eng.) Learning from Corona Issues

To be ready for the spiritual step that each of us is taking under the influence of the Covid-19 pandemic (see blog 29), it is first of all important to know what to do with negative emotions. You don’t have to deny those emotions, but they shouldn’t control you either. You are the leader of your life, not the one suffering from life itself.

There are a few simple hand holds that can help you regulate your emotions. I have derived these from the energetic healing system Jin Shin Jyutsu, originally from Japan. I also apply them myself. The hand holds not only help to counter negative emotions, they also help to evoke the opposite emotions, and to become more positive.
This is how it goes: With one hand, loosely hold the thumb or one of the fingers of the other hand, for at least a few minutes, and when necessary much longer and more often.

– Thumb – from anxiety – to contentment (element earth)
– Index finger – from fear – to trust (element water)
– Middle finger – from anger – to friendliness (element wood)
– Ring finger – from sadness – to joy (element metal)
– Little finger – from falsehood and ‘pretending’ – to self-esteem and intuition (element fire)
– Palm of hand – from despair – to inner harmony (element fire; cover the palm with the four fingers of the other hand).

Using your hands in this way is beneficial for your mind, just as a massage of your feet by a foot reflexologist is beneficial for your physical body. Applying this, you consciously let your negative emotions fade away. By holding a finger, you influence its meridians (energetic channels that deal with certain emotions), bringing them into balance. Meridians are essential in acupuncture and acupressure.

When any meridian is touched, your (watchful) consciousness will make contact with your unconsciousness, the area where your emotions reside. It is important that you become aware of the impact of your emotions. Do they come from yourself? Are they triggered by what is happening in the world? Is it necessary to undergo these negative emotions?
In my opinion, you can also use the effect of the hand holds to evoke positive feelings.

Picture Wim Ridder

Positive feelings for what? For yourself? For your environment? For humanity as a whole? For the Earth? Yes, all of that. Simultaneously, you open yourself to what is at hand in your subconscious, which brings you closer to yourself and your higher consciousness. (For me: unconsciousness = subconscious + higher consciousness.)  In this time of being thrown upon our own resources, it is important that people start reflecting on their lives.

When enough people take that step towards reflection (and meditation), the higher consciousness of many is triggered and a new energetic layer is activated among human beings. In the ‘collective unconsciousness’, a shift is occurring, in the sense that a collective step is being taken towards experiencing ‘lighter’, finer vibrations, more subtle energies.
This means that many more people will be able to connect to, and be supported by that ‘enlightened’ collective field. They acquire new insights and apply them in everyday life.

New insights? I am by no means the first nor the only one to express this idea, or actually a certain knowing, that humanity is being challenged to finally understand that all life forms on earth are interconnected, because they form one huge living network. As human beings, we must work together within that network, rather than thwarting – or even abusing – other life forms for the sake of financial profit.

This had all gone too far … it was as if we were busy sawing away at the very foundations that hold up our earthly life. “No!”, says the Earth, and probably the Cosmos, “this cannot go any further, and we’ll make sure you feel it through this virus. It forces you to jump off the treadmill and give some serious thought to all the problems that are currently affecting your planet. At last this is possible, as you are all forced to stay at home right now.”

Although the coronavirus prevents us from being physically close, the mutual energetic connection has become all the stronger. And mentally, we make all the more contact with each other over the internet. One could say that an internet of souls is emerging and is manifesting itself clearly: that is the spiritual side of current developments. We are witnessing a spiritual evolution …

30. Corona spiritueel

Om klaar te zijn voor de spirituele stap die ieder van ons gaat zetten onder invloed van de Covid-19-pandemie (zie blog 29), is het om te beginnen zaak raad te weten met negatieve emoties. Je hoeft die emoties niet te ontkennen, maar ze mogen jou ook niet beheersen. Jij bent de leider van je leven, om niet aan het leven zelf te hoeven lijden.

Er bestaan eenvoudige handgrepen waarmee je je emoties kunt reguleren. Deze ontleen ik aan het energetische genezingssysteem Jin Shin Jyutsu, afkomstig uit Japan. Zelf pas ik ze ook toe. De handgrepen helpen niet alleen negatieve emoties te bestrijden, ze helpen ook tegenovergestelde emoties op te roepen, en optimistischer gestemd te raken.
Zo gaat het: omvat met je ene hand losjes de duim of een van de vingers van de andere hand, gedurende minstens een paar minuten, en wanneer nodig veel langer en ook vaker.

  • Duim – van bezorgdheid – naar tevredenheid (element aarde)
  • Wijsvinger – van angst – naar vertrouwen (element water)
  • Middelvinger – van boosheid – naar vriendelijkheid (element hout)
  • Ringvinger – van verdriet – naar vreugde (element metaal)
  • Pink – van onechtheid en ‘doen alsof’ – naar gevoel van eigenwaarde en intuïtie (element vuur)
  • Handpalm (bedekken met vingers andere hand) – van vertwijfeling – naar innerlijke harmonie (element vuur).

Op deze manier je handen gebruiken kan weldadig zijn voor je psyche, zoals een massage van je voeten door een voetreflexoloog weldadig kan zijn voor je fysieke lichaam. Als je dit toepast, laat je je negatieve emoties bewust vervagen. Door het omvatten van je vingers beïnvloed je de meridianen (uit de acupunctuur): energetische kanalen, die op hun beurt te maken hebben met bepaalde emoties. Je brengt ze in balans.

Wanneer meridianen worden aangeraakt, maakt je (waak)bewustzijn contact met je onbewuste, het gebied waar o.a. je emoties huizen. Het is belangrijk dat je oog krijgt voor de impact van je emoties. Komen ze uit jezelf? Worden ze getriggerd door wat er in Nederland en in de wereld gebeurt? Is het wel noodzakelijk die negatieve emoties te ondergaan? Volgens mij kun je het effect van de handgrepen ook gebruiken om juist positieve gevoelens op te roepen.

Positieve gevoelens waarvoor? Voor  jezelf? Voor je omgeving? Voor de mensheid als geheel? Voor de Aarde? Ja, dat allemaal. Tegelijkertijd open je jezelf voor wat er leeft in je onder-bewuste-zijn. Daarmee kom je dichter bij jezelf en je hoger-bewuste-zijn. In deze tijd van teruggeworpen zijn op onszelf, is het belangrijk dat mensen gaan reflecteren op hun eigen leven.

Als genoeg mensen de stap naar reflectie (en meditatie) zetten, wordt het hoger bewuste van velen aangeraakt en wordt er een nieuwe energetische laag geactiveerd onder de mensen. Er treedt een verschuiving op in het ‘collectief onbewuste’, in die zin dat er collectief een stap gezet wordt naar het ervaren van ‘meer licht’, fijnere vibraties, subtielere energieën.
Dit houdt in dat veel meer mensen zullen aanhaken bij, en zich gesteund weten door, dat ‘verlichte’ collectieve veld. Ze verwerven zich nieuwe inzichten en passen die toe in het leven van alledag.

Nieuwe inzichten? Ik ben niet de eerste en enige die de veronderstelling, en eigenlijk een stellig weten, uitspreekt dat de mensheid wordt uitgedaagd nu eindelijk in te zien dat alle levensvormen op aarde met elkaar verbonden zijn, omdat ze één groot levend netwerk vormen. Met dat netwerk moeten wij als mensen samenwerken, in plaats van die andere levensvormen tegen te werken – dan wel te misbruiken – vanwege beoogd economisch gewin.

Dat laatste was te ver doorgeschoten waardoor we bezig waren de stoelpoten onder ons aardse leven weg te zagen. “Ho”, zegt de Aarde en zegt waarschijnlijk ook de Kosmos, “tot hier en niet verder, en dat laten we jullie voelen met dit virus. Dat dwingt jullie uit de tredmolen te springen en serieus na te denken over de diverse problemen op aarde. Dat kan, omdat jullie nu rustig thuis zitten.”

Hoewel het coronavirus ons verbiedt fysiek dicht bij elkaar te zijn, is de energetische verbinding des te sterker geworden. En mentaal maken we des te meer contact met elkaar via het internet. Je kunt zeggen dat er een internet van zielen ontstaat en zich duidelijk manifesteert: dát is de spirituele kant van de ontwikkelingen. We zijn getuige van een spirituele evolutie