41. (Eng.) Energy Medicine: Korotkov

In the near future we will increasingly come across ‘energie medicine’. This is healing focused on experience and knowledge of energies in and around our bodies. An already well-accepted form of energy medicine is, for example, acupuncture.

In the course of my life I have benefited from various alternative health treatments, such as naturopathy, homeopathy and kinesiology, all of which influence the human body. I was often happy to notice that, on a subtle level, my body was helped to overcome certain disorders. I might also achieve this result by applying methods from self-help books.

Another name for alternative medicine is complementary medicine. The above types of treatments can be used in a preventive/curing way or in a complementary way –  depending on the health problem the client is dealing with.
When a condition is not yet serious and only limits well-being, an alternative approach in itself may suffice to start feeling better and even recover. When a person already suffers from an illness and goes to the regular doctor, the combination of medical treatment and complementary works very well.

Alternative and complementary medicine methods are based on some form of working with energy. Hence the name energy medicine: these methods seek to bring more balance into the energy patterns. of the client of patient, For, when someone has to deal with health problems, there is always a disturbance in the energy pattern. (Think of the meridian system or the chakra system).

Russian scientist Konstantin Korotkov developed a special technique to subtly visualize a person’s energy balance on the computer screen. Korotkov built on Kirlian photography and from there developed a system to analyze human health, physically and mentally (https://tcche.org/speaker/konstantin-korotkov/).

In the 1950s, Semyon Kirlian and his wife Valentina had already managed to capture in photographs the radiation of living tissue, for instance, of hands or the leaves of plants. This was a previously unknown phenomenon for most people.

PIcture Wim

Decades later, Korotkov managed – thanks to new technical developments and the boost in computer capabilities – to capture and “translate” this aura in “real time”. He uses the fingers of the hands to make analyses. By accurately locating on which part of the fingers which radiation occurs, and using an ingenious calculation system, Korotkov is able to draw up energy analyses that are helpful for doctors and healers when making diagnoses.

The technique was called Electrophotonic Imaging, abbreviated as EPI, and is currently called Bio-Well analysis. It is a pioneering approach for direct imaging the human energy system. It requires a specially developed camera. The highly sophisticated software analyzes where there is a deficiency in the energy system. Korotkov himself explains and clarifies his method in this 2020 YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=qNfdyreg4Ps. Highly recommended!

In this film, he says radiation is a phenomenon at the quantum level: the human skin emits infinitely tiny light particles or ‘biophotons’, which are ‘waves’ at the same time. Fingers encompass the highest concentrations of blood vessels and nerves. Our sensitive fingers, he explains, receive direct information from the brain that knows the condition of organ systems and the like. So the fingers represent a quantum image of the complete body.

To develop his analyzing system, Korotkov made use of the knowledge of two German doctors who had designed their own analytic system based on the Chinese teachings on meridians.
Korotkov says he is sure that the outcomes of his system make sense, because in the course of 25 years, he has compared his own data with those collected in hospitals of Russia and major western countries. He found a correlation of 85 percent.

Konstantin Korotkov was a professor in computer science and biophysics at St. Petersburg University. For many years he was also president of the International Union of Medical and Applied Bioelectrography (IUMAB). He is the author of a large number of books and scientific articles, and is very active in promoting his findings and ideas in the field internationally.

His research work and interest also concerned the potentialities of mind and consciousness. See, for example, his book “The Energy of Life”, a new edition of which came out in 2021. A sentence in the epilogue, ‘Be aware of the power of your mind, do not be afraid to use it in everyday activity, accept your life as a precious gift, as a present from God, as a unique adventure, and project your positive thoughts and visions to the future.’

41. Energetische geneeskunde: Korotkov

Wat we in de nabije toekomst steeds meer zullen tegenkomen is ‘energetische geneeskunde’. Dat is genezen met behulp van de waarneming, ervaring en kennis van energieën in en rondom ons lichaam. Een nu al geaccepteerde vorm van energetische geneeskunde is b.v. acupunctuur.

In de loop van mijn leven heb ik veel profijt gehad van meerdere alternatieve behandelingen, op grond van o.a. de natuurgeneeskunde, homeopathie en bioresonantie (met het Bicom-apparaat). Meestal was ik blij te merken dat mijn lichaam op een subtiel niveau werd geholpen bepaalde klachten of aandoeningen te boven te komen. Dit resultaat behaalde ik eveneens door toepassing van methoden uit zelfhulpboeken.

Een andere naam voor alternatieve geneeskunde is complementaire geneeskunde. Bovengenoemde typen behandelingen kunnen op twee wijzen worden ingezet, namelijk preventief/genezend óf aanvullend – afhankelijk van het gezondheidsprobleem waarmee de cliënt te maken heeft.
Wanneer een aandoening nog niet ernstig is en alleen het welbevinden beperkt, kan een alternatieve aanpak op zich voldoende zijn om je beter te gaan voelen en zelfs te herstellen. Wanneer je al ernstiger klachten hebt en naar de reguliere arts gaat, kan een medische behandeling vaak heel goed samengaan met een complementaire behandeling.

Alternatieve en complementaire geneesmethoden zijn gebaseerd op de een of andere vorm van werken met energie. Daarom de benaming energetische geneeskunde: bij deze methoden wordt geprobeerd meer balans te brengen in de energiepatronen van de cliënt of patiënt. Want wanneer iemand klachten heeft, is er altijd sprake van een verstoring in het energiepatroon. (Denk aan de meridianenleer of aan de chakra’s.)

De Russische wetenschapper Konstantin Korotkov heeft een speciale techniek ontwikkeld om iemands energiebalans subtiel in beeld te krijgen op het computerscherm. Korotkov heeft voortgebouwd op de Kirlian fotografie en van daaruit een systeem ontwikkeld om de menselijke gezondheid te analyseren, fysiek en mentaal. Zie b.v.: https://www.geestkunde.net/uittreksels/korotkov-aurafotografie.html.

In de jaren ’50 van de vorige eeuw waren het Semyon Kirlian en zijn vrouw Valentina die op foto’s de uitstraling van levend weefsel wisten vast te leggen, b.v.: van handen of het blad van planten. Dit was een tot dan toe onbekend fenomeen.

Foto Wim

Tientallen jaren later is het Korotkov  gelukt – dankzij nieuwe technische ontwikkelingen en de boost in computermogelijkheden – in ‘real time’ deze uitstraling vast te leggen en te ‘vertalen’. Hij gebruikt de vingers van de handen om diagnoses te stellen. Daarbij maakt hij gebruik van het Chinese meridianensysteem. Door nauwkeurig te lokaliseren waar aan de vingers welke uitstraling zich voordoet en door een vernuftig doorberekeningssysteem komt Korotkov tot analyses die daadwerkelijk helpen bij het behandelen van patiënten op een energetisch niveau.

De techniek heet ‘Electrophotonic Imaging’, afgekort EPI (voorheen de ‘Gas Discharge Visualization’ of GDV techniek). Het is een baanbrekende benadering voor directe weergave van het menselijke energiesysteem. Het vergt een speciaal ontwikkelde camera. De zeer geavanceerde software analyseert en visualiseert vervolgens waar het schort in het energiesysteem. Van deze kennis kunnen reguliere en complementaire behandelaars gebruik maken bij de behandeling van een bepaalde kwaal of ziekte.

Konstantin Korotkov was hoogleraar aan de Universiteit van St. Petersburg, in de computerwetenschappen en biofysica. En hij was vele jaren voorzitter van de Internationale Unie voor Medische en Toegepaste Bio-elektrografie (IUMAB). Hij is de auteur van een groot aantal boeken en wetenschappelijke artikelen, en buitengewoon actief in het internationaal uitdragen van zijn bevindingen en ideeën op dit terrein.

In Nederland wordt zijn methode op beperkte schaal toegepast door alternatieve genezers. Zie b.v. deze website: https://www.annetbennen.nl/bio-well-gdv-camera/. Een verwante methode is de licht- en kleurentherapie ‘Kleurenpunctuur’, die werd ontwikkeld door de Duitse wetenschapper Peter Mandel: https://www.kleurenpunctuur.nl/nl/wat-is/wie-is-peter-mandel.html.

Korotkov heeft getracht een brug te slaan tussen de nog steeds tegengestelde opvattingen over de vraag “Is genezen met energie echt mogelijk?”. Veel mensen hebben zo’n genezing ervaren en accepteren energetische geneeskunde als een realiteit. Echter, een andere, grotere groep van mensen staat er nog steeds sceptisch of zelfs vijandig tegenover, omdat ze het eenvoudigweg voor onmogelijk houden.

Het onderzoekwerk en de interesse van Korotkov gaat steeds meer uit naar de potenties van geest en bewustzijn. Daarover gaat zijn boek ‘The Energy of Life’, waarvan een nieuwe versie uitkwam in 2021.