28. (Eng.) The placebo wonder

This blog again covers a ‘mind-over-matter’ subject. Blog 26 was about what occurs at the most subtle level, in the quantum field, when you focus on an intention for yourself or for someone else, for a wish that will hopefully come into concretion.

Now the question at stake: What occurs in your brain that causes this effect to occur? And how are your conscious and unconscious thoughts involved in this process? What is needed to ‘make your mind matter!’? I learned more about this topic while reading ‘You Are the Placebo: making your mind matter’ (2014), by Dr. Joe Dispenza.

His story is remarkable. About thirty years ago, when he was 23, he was injured in a dramatic traffic accident in which he was wounded in 8 parts of his thoracic vertebrae. Doctors said he would have to sit in a wheelchair for the rest of his life, unless he agreed to an operation … but he declined both possibilities. Instead, he opted for a third approach.

‘If there exists a vital principle that is able to create our wonderful bodies, why might this principle not be able to heal my body?’ He started to concentrate on his body and its wounds on a daily basis, entertaining an internal focus, searching for contact with that intelligence. He visualized that he would fully recover…

It was after six weeks that Dispenza felt a special ‘click’. Something made him feel at home with that higher principle in which he had put his trust and faith. Simultaneously, his injured vertebrae began to heal. Finally, he could imagine a future with many possibilities again. In his mind, he visualized his future – via the quantum field.

And ‘a miracle’ occurred: After 9.5 weeks he got up and walked, without support. After 12 weeks his health allowed him to go back to his work as a chiropractor. This incredible healing experience gave him an invaluable knowledge. Dispenza has reflected upon it deeply, written several books and explained how such a healing is really possible, one of which books is ‘You Are the Placebo’. His vision is that, in principle, each human can achieve such a healing, provided that…

In his book, Dispenza talks about the many placebo-studies that have investigated how and why placebos have a positive effect. At the same time, he refers to the flip side of this phenomenon: how negative expectations may hurt a body. This is called the ‘nocebo-effect’.

Both terms were coined in 1960 and derive from the Latin language. (Placebo = I will please. Nocebo = I will harm.) At the time, scientists found that in human beings, something stronger must be at hand than simply the efficacy of an active compound in medicines/drugs, due the following observations:

  • In cases that showed the positive effect of a drug tested on patients, the patients in the control group (taking a placebo) responded almost as positively.
  • Looking at the side effects of a particular medicine, patients in a control group, who – without knowing – took the placebo, turned out to also be hindered by the (expected) side effects of the medicine tested.
  • Even when patients had been told and were aware that they had taken a placebo, this appeared to have a healing effect on them.

Thus, the most prominent Dutch dictionary, Van Dale, is right in stating: the placebo-effect is based on the auto-suggestive influence, brought about by taking the placebo as such.

Likewise, Joe Dispenza writes that the placebo-effect is related to the expectation patients have towards a pill! The power of that expectation, as well as the coupled emotions, bring about a noticeable effect in the body – noticeable for both patient and physician.

Therefore, Dispenza says, it is possible to evoke a placebo-effect on yourself, without taking a pill. That is the core of his message: trust the power of your expectation and imagination, and the placebo-effect works! So, miracles may occur: let go your old self and create a new self, with a ‘new’ mind and a ‘new’ body.

Spreading this knowledge and intrinsic experience has become Dispenza’s life purpose. In the workshops he gives all over the world, he inspires people to start the process in themselves. Through giving explanations and meditations. Meditations help the person to leave their comfort zone, to let go of the adverse impact of his or her history, and to focus on certain desires for the future, whether health related or otherwise. This has led to wonderful recoveries and transformations in many people!

Visit his website at: https://drjoedispenza.com/

28. Het wonder van de placebo

Dit blog brengt opnieuw een ‘mind-over-matter’ onderwerp. Blog 26 behandelde wat er gebeurt op het subtielste niveau, in het kwantumveld, wanneer jij of een ander zich concentreert op een intentie voor jou, op een wens die zich hopelijk gaat verwerkelijken.

Nu gaat het over de vraag: wat gebeurt er in je brein, waardóór dit effect teweeg wordt gebracht? En welke rol spelen daarbij je bewuste of onbewuste gedachten? Wat is er nodig voor ‘make your mind matter!’ ? Over dit onderwerp kwam ik meer te weten toen ik ‘Jij bent de placebo : Maak je gedachten tot realiteit’ (2017), van de Amerikaan Dr. Joe Dispenza las.

Zijn geschiedenis is opmerkelijk. Zo’n dertig jaar geleden overkwam hem op zijn 23ste een dramatisch verkeersongeluk, met o.a. als gevolg acht beschadigde borstwervels. Volgens artsen zou hij de rest van zijn leven in een rolstoel moeten zitten, tenzij hij instemde met een operatie … . Maar hij voelde voor geen van beide. Joe Dispenza koos voor een derde weg.

‘Áls er een levensprincipe is dat in staat is onze wonderbaarlijke lichamen te scheppen, waarom zou dat principe mij dan niet kunnen genezen?’ Hij nam máánden waarin hij dagelijks, al liggend, zijn geest naar binnen richtte, op zoek naar contact met die intelligentie. Hij visualiseerde hoe zijn gezondheid volledig zou terugkeren …

Na 6 weken voelde Dispenza voor het eerst een bijzondere ‘klik’. Iéts deed hem aanschuiven bij dat hogere principe, waarin hij zijn vertrouwen had gesteld. En tegelijkertijd begonnen de gekwetste wervels zich te herstellen. Eindelijk viel het hem makkelijker zich een toekomst voor te stellen waarin van alles mogelijk zou zijn. In gedachten maakte hij contact met die toekomst – via het kwantumveld.

En ‘een wonder’ geschiedde: na 9,5 week stond hij op en liep hij zonder steun. Na 12 weken voelde hij zich gezond genoeg om zijn chiropractie-praktijk weer op te pakken.
Met ‘dit wonder’ had hij goud in handen. Dispenza dacht er diep over na, schreef diverse boeken, en zette uiteen hoe zo’n genezing überhaupt tot stand kan komen, o.a. in ‘Jij bent de placebo’. Hij zegt: iedereen zou het kunnen, mits … .

Beeld Wim Ridder (100 x 140)

Dát het kan laat hij zien door te vertellen over de vele placebo-onderzoeken die het hoe en waarom van de positieve uitwerking van een placebo hebben aangetoond. En tevens wijst hij op de keerzijde ervan: hoe negatieve verwachtingen een lichaam ziek kunnen maken. Dit wordt het ‘nocebo-effect’ genoemd.

Beide termen werden gemunt in 1960 en zijn ontleend aan het Latijn. (Placebo = ik zal behagen. Nocebo = ik zal schaden.) Rond die tijd ontdekten wetenschappers dat er in mensen iets speciaals aan de hand moet zijn dat sterker is dan de werkzaamheid van een actieve stof in medicijnen. Want wat bleek:

  • In gevallen waar een groep patiënten positief reageerde op een medicijn, deed de controlegroep die de placebo kreeg het bijna net zo goed.
  • Wanneer gelet wordt op de bijwerkingen van een medicijn, bleek de controlegroep die – zonder dat te weten – de  placebo kreeg, toch last te krijgen van die (verwachte) bijwerkingen.
  • Zelfs wanneer aan patiënten met hun medeweten een placebo werd voorgeschreven, bleek de inname daarvan een genezend effect te hebben.

De omschrijving in de Grote Van Dale is dus correct: het placebo-effect berust op de auto-suggestieve invloed die van het innemen als zodanig uitgaat.

Ook Dispenza concludeerde dat het placebo-effect samenhangt met de verwachting die patiënten koppelen aan een medicijn of placebo. De kracht van die verwachting en de bijbehorende emoties leiden tot een waarneembaar effect in het lichaam, waarneembaar voor patiënt én arts.

Waarom zou je dus niet, zoals Dispenza zelf deed, bij jezelf een placebo-effect kunnen oproepen, zonder een pilletje in te nemen? Dat is de kern van zijn boodschap: geloof in de kracht van je verwachting en je verbeelding, en het placebo-effect doet zijn werk! Zo kun je wonderen verrichten: je oude ik loslaten en een nieuw ik creëren, geestelijk én lichamelijk.

Deze ervaring en kennis uit te dragen is het doel van zijn leven geworden. Dispenza geeft workshops waarin hij mensen helpt dat proces in zichzelf aan te gaan. Via uitleg en via meditaties. De meditaties helpen iemand haar verleden los te laten, uit haar ‘comfortzone’ te komen als het ware, en zich vervolgens te richten op datgene dat zij in de toekomst wil bereiken, qua gezondheid of anderszins. Zó deden zich bij talloze mensen wonderen voor!

Hierover meer, een volgende keer.