44. (Eng.) Outlook for 2023

If you are open to the idea that what happens on Earth is related to the positions of the sun, moon and planets, read on. As you know, I try to understand and “translate” insights from astrologers.

They expect this year 2023 to hold very different potentials to previous years. However, to make those potential changes a reality, our decisiveness should contribute to the developments we desire.

In recent years, well-intentioned people have been quite challenged: it has been difficult to keep a cool head and stay positive. This year, it becomes easier to do so, as the planets create better energetic conditions, so to speak.

The potentials lie in a shift from the dominant patterns of “power over”, control, greed and polarization to a situation of more sincere, balanced patterns of cooperation, openness and mutual respect. These changes may well occur faster than we think is possible.

However, I would advise you not to expect that all the heaviness that still burdens the world will be gone by the end of this year.

Still, at an individual level, you will have the chance to let go of outdated patterns of thought and behavior. You can expect enlightening insights as you attune to the renewing energies offered to us Earthlings from the Cosmos.

Everything within us may be touched: our body and our psyche, as well as our spiritual consciousness. Negative beliefs and feelings need no longer dominate us. Our ego becomes a powerful tool that enables us to operate meaningfully on Earth.

Picture Wim

Behind the scenes, opportunities for improvements are beginning to announce themselves. One major opportunity is that the aspect of tension between “form planet Saturn” and “freedom planet Uranus,” will come to an end in early March. I described this square aspect in blog 40. (Eng.) Saturn and Uranus in 2022.
For three years, this constellation has had an imprint on many problem areas in the world: first it was Covid, then the war in Ukraine, followed by numerous abrasive issues between people and institutions.
Opportunity: from ‘thinking in dualities’ to ‘seeking commonalities’.

Then, towards the end of March, we might start seeing the first glimmers of the Aquarian Age, when the “transformation planet Pluto” enters the sign of Aquarius, temporarily for a few months. In this period seeds can be ‘planted’, as it were, for desired transitions in all kinds of areas, seedlings that may come to maturity in the coming years.
Opportunity: from feelings of ‘separation’ to awareness of ‘connection’.

A clear aspect of the Aquarian Age will be the search for balance between the (currently predominant) masculine and the (suppressed) feminine in all its facets. The planetary positions will foster this, starting in the month of May.

Softer, feminine forces will manifest, which will make more and more people truly concerned about the precarious condition of continents and oceans. The protection of biodiversity, soil and nature will be better addressed. All of this is essential for our survival.

To make this possible, it is important that people like you and me reflect on that necessary shift from masculine to feminine values. So, we participate in the ‘indigenization’ of those values into the collective field.
Opportunity: from ‘thinking of dominance’ to ‘being active from compassion’.

I encourage you to make space in your mind, to be able to receive the new energies and to allow your mind to be charged up with them. It is a matter of tuning in. This works better when you first “clear” your own energy, by spending time in nature, taking time to rest, meditate and come into your core.

Finally, enjoy the good sides of life as the days grow longer and we receive more and more visible light — as well as ‘invisible’ light. What is that invisible light? The higher frequencies of energy, vibrations that – if we are open to them – will help us take a step forward.

If you want to learn more, you could view the Astrological Overview of 2023 as given by Heather Ensworth: https://www.youtube.com/watch?v=2wNMDl1plUE, or Themes for 2023 as given by Pam Gregory: https://www.youtube.com/watch?v=2SEP8w_AX1s.
Or let yourself be inspired by Heather’s conversation with Pam Gregory: https://www.youtube.com/watch?v=dnSsqrKXZM8.

44. Vooruitzichten voor 2023

Als je openstaat voor de idee dat, wat er op aarde gebeurt, samenhangt met de standen van zon, maan en planeten, lees dan verder. Want, zoals bekend, probeer ik inzichten van astrologen te begrijpen en ‘te vertalen’.

Mijn verwachting voor 2023 is dat dit jaar heel andere potenties in zich draagt dan vorige jaren. Het gaat er vooral om dat onze daadkracht bijdraagt aan het verwerkelijken van die potentiële veranderingen.

Goedwillende mensen werden de afgelopen jaren behoorlijk  uitgedaagd: het was moeilijk om het hoofd koel te houden en positief te blijven. Dit jaar wordt dat makkelijker, want de planeten scheppen als het ware betere energetische voorwaarden.

De potenties liggen in een verschuiving van de overheersende patronen van ‘macht over’, controle, hebzucht en polarisatie naar een situatie van meer oprechte en evenwichtige patronen van samenwerking, openheid en wederzijds respect. Die veranderingen zouden wel eens sneller kunnen gaan dan we voor mogelijk houden.

Toch een voorbehoud: verwacht niet dat aan het eind van dit jaar al die zwaarte waaronder de wereld gebukt gaat, verdwenen zal zijn.

Maar individueel zul je kansen krijgen om verouderde denk-, gedrags-, en verwachtingspatronen los te laten. Je kunt verhelderende inzichten verwachten, wanneer je je afstemt op de vernieuwende energieën die ons, aardebewoners, worden aangereikt vanuit de ons omringende kosmos.

Alles in ons kan worden aangeraakt: ons lichaam, onze psyche en ons spiritueel bewustzijn. Negatieve overtuigingen en gevoelens hoeven ons niet langer te overheersen. Ons ego wordt een stuk gereedschap dat ons kracht geeft op aarde zinvol te opereren.

Foto Wim

Ondergronds kondigen zich dus kansen op verbeteringen aan. Een zo’n kans is dat er begin maart een einde komt aan het spanningsaspect tussen ‘vormgevingsplaneet Saturnus’ en ‘vrijheidsplaneet Uranus’, dat ik beschreef in blog 40. Saturnus en Uranus in 2022.
Drie jaar lang is deze constellatie debet geweest aan de vele probleemgebieden in de wereld, covid op de eerste plaats, de oorlog in Oekraïne op de tweede plaats, en tal van schurende kwesties tussen mensen en instituties op de derde plaats.
Kans: van ‘denken in dualiteiten’ naar ‘zoeken van overeenkomsten’.

Eind maart vervolgens zouden we wel eens de eerste sprankjes van het Aquariustijdperk kunnen gaan bespeuren, omdat de ‘transformatie-planeet Pluto’ het teken Waterman (=Aquarius) ingaat, voorlopig voor enkele maanden. In die periode kunnen als het ware zaadjes ‘geplant’ worden voor gewenste transities op allerlei gebied, kiemen die de komende jaren tot wasdom kunnen komen.
Kans: van gevoelens van ‘afgescheiden zijn’ naar gewaarzijn van ‘verbinding’.

Een duidelijk aspect van het Aquariustijdperk zal zijn dat er naar evenwicht gestreefd wordt tussen het (nu nog overheersend) mannelijke en het (onderdrukt) vrouwelijke in al zijn facetten. Vanaf de maand mei werken de planeetstanden daaraan mee.

Vrouwelijke, zachtere krachten zullen zich manifesteren, waardoor nog meer mensen werkelijk betrokken zullen raken bij de precaire toestand van continenten en oceanen. De bescherming van biodiversiteit, aardbodem en natuur kan beter worden aangepakt. Dit alles is essentieel voor ons voortbestaan.

Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat mensen als jij en ik reflecteren op die noodzakelijke verschuiving van mannelijke naar vrouwelijke waarden. Zo werken we mee aan het ‘indalen’ van die waarden in het collectieve veld.
Kans: van ‘denken in dominanties’ naar ‘actief zijn vanuit compassie’

Ik moedig je aan ruimte te maken in je geest, om de nieuwe energieën te kunnen ontvangen en je gemoed eraan op te laden. Het is een kwestie van afstemmen. Dit lukt beter wanneer je eerst je eigen energie ‘opschoont’, door in de natuur te verblijven, op tijd rust te nemen, te mediteren en je kern te zoeken.

Tenslotte: geniet van de goede kanten van het leven, nu de dagen weer lengen en wij steeds meer zichtbaar licht – en ook ‘onzichtbaar’ licht – gaan ontvangen. Wat is dat onzichtbare licht? Dat zijn hogere frequenties van energie, de trillingen, die ons – wanneer we daarvoor openstaan – zullen helpen een stap vooruit te zetten.

40. (Eng.) Saturn and Uranus in 2022

There is war in Ukraine. This gives a perspective on everything we think, do or fail to do. Ordinary life goes on, and yet it is different. It began on February 24, 2022. In my immediate environment, several health issues were added, accompanied by considerable uncertainties.

That is why I want to cover the fleeting of time (Saturn), while anything can change at once (Uranus). Present time forces us to take each day as it comes. The planets Saturn and Uranus represent yet other characteristics, that are poorly compatible or even mutually exclusive.

Saturn represents: time, regulations, formation, past, tradition.
Uranus represents: change, freedom, fusion, future, upheaval.

For a long time now, the positions of Saturn and Uranus have been triggering the tensions and polarities, which Earth’s inhabitants currently have to deal with. Planets in general, and Saturn and Uranus in particular, help determine the zeitgeist.

Saturn and Uranus act on each other’s energetic radiation. What does the Saturn-Uranus cycle look like according to astrology?

Both planets make their orbits around the sun: Saturn in about 28 years and Uranus in about 84 years. There is a reason for this substantial difference: Uranus moves at a far greater distance from the sun than Saturn. Therefore, Uranus moves apparently three times slower than Saturn.

Seen from the earth, Saturn at some point catches up with Uranus. There, the planets form a conjunction: they are at the same degree of the zodiac in the sky.

One cycle covers the time between two conjunctions, which is about 44 years. The last conjunctions of Saturn and Uranus were in 1942 and in 1988. The next one will be in 2032.

In the meantime, however, Saturn and Uranus make aspects with each other, i.e., they interact because of certain connections. Such aspects can either be harmonious or create tension. Tension is caused when Saturn moves at about 90° from Uranus in the firmament (called a square aspect). This has been the case since spring 2020.

During the year 2021, Saturn and Uranus made an exact 90° aspect three times and in 2022 they are still in interaction. Still another square aspect will take place almost exactly in October. The reason the same aspect occurs several times in a row is that planets sometimes move “retrograde”: seen from the earth in an apparently retrograde direction. When they start going direct again, according to their course along the zodiac, the aspect shows up again.

Painting Wim Ridder

This led to a prolonged impact on Earth of the tension aspect between Saturn and Uranus. The Corona conditions were not over yet , when we had to deal with the consequences of a seemingly sudden military conflict. What else will we experience? The tension aspect will not really become clear until March 2023.

The Dutch astrologer Hans Planje discusses the Saturn-Uranus aspect of 90° in detail over time. See his blog: https://www.hansplanje.nl/index.php/blog/155-het-saturnus-uranus-vierlant-van-2021. He describes what the impact of the colliding Saturn and Uranus forces has been in the past decades, on the basis of crises and conflicts worldwide. This way, you get a picture of the meaning of the aspect for what is happening on a global scale.

At the same time, such an aspect has significance on an individual level. Its suppressed tension has a subtle influence on each of us. It takes effort to feel relaxed.

What kind of feelings might you be dealing with? Everything is different to how it has been (Uranus). You are trying to regain control (Saturn). By making a new plan (Uranus). To do this, you have to take into account rules (Saturn), which don’t fit your new idea (Uranus). You become angry or irritated, or disappointed at least.

You might blame something or someone for the uneasiness you feel. However, if you examine yourself deeply, you may become aware that such an action makes no sense. Because everyone else also has to deal with this general unease.

Finally: during such a cycle of two planets there are also harmonic aspects (of 60° and 120°). In such cases, the combined energies of Saturn and Uranus may lead to quite good results.

Apart from Saturn and Uranus, there are still other planets engaged in an endless play of energies with the Earth. Next time I may cover the recent conjunction of Jupiter-Neptune.

40. Saturnus en Uranus in 2022

Het is oorlog in Oekraïne. Alles wat we denken, doen en nalaten staat in dat perspectief. Het gewone leven gaat door, en toch is het anders. Het begon op 24 februari 2022, zes weken geleden. In mijn directe omgeving kwamen daar nog diverse gezondheidsperikelen bij, wat gepaard ging met flinke onzekerheden.

Daarom wil ik ingaan op de vluchtigheid van de tijd (Saturnus), waarin in één keer alles kan veranderen (Uranus). Deze tijd noopt je bij de dag te leven. De planeten Saturnus en Uranus representeren bovendien nog andere eigenschappen, die elkaar slecht verdragen of zelfs uitsluiten.

Saturnus vertegenwoordigt: tijd, regelgeving, vormgeving, verleden, traditie. Uranus vertegenwoordigt: verandering, vrijheid, smeltkroes, toekomst, omwenteling.
De standen van Saturnus en Uranus dragen al geruime tijd bij aan de spanningen en de polarisatie waaraan de aardebewoners momenteel onderhevig zijn. Planeten in het algemeen, en Saturnus en Uranus in het bijzonder, bepalen mede de tijdgeest.

Saturnus en Uranus werken in op elkaars energetische uitstraling. Hoe ziet de Saturnus-Uranus-cyclus eruit volgens de astrologie?.

Beide planeten draaien hun omloop om de zon, Saturnus in ongeveer 28 jaar en Uranus in ongeveer 84 jaar. Dat het verschil zo groot is komt omdat Uranus zich op grotere afstand van de zon beweegt dan Saturnus. Uranus gaat als het ware drie keer langzamer dan Saturnus.

Vanuit de aarde gezien, betekent het dat Saturnus op zeker moment Uranus ‘inhaalt’. De planeten vormen dan een conjunctie, d.w.z. dat ze op dezelfde hoogte (op dezelfde graad van de dierenriem) aan de hemel staan.
Een cyclus is de tijd tussen twee conjuncties en bedraagt ongeveer 44 jaar. De laatste conjuncties van Saturnus en Uranus deden zich voor in 1942 en in 1988. De volgende zal zijn in 2032.

Tussentijds echter maken Saturnus en Uranus aspecten met elkaar, d.w.z. ze werken op elkaar in omdat er een zekere verbinding plaats heeft. Zo’n aspect kan harmonisch zijn of spanning geven. Er is sprake van spanning als Saturnus zich aan het firmament beweegt op omstreeks 90° van Uranus (dat heet een 90°-aspect). Dit is het geval sinds het voorjaar van 2020.

Vorig jaar, in 2021, maakten Saturnus en Uranus driemaal een exact aspect van 90° en in dit jaar 2022 zal het nogmaals bijna exact plaats hebben in oktober. Dat eenzelfde aspect zich meerdere keren achter elkaar voordoet, komt omdat planeten soms ‘retrograde’ lopen, d.w.z. vanuit de aarde gezien in schijnbaar teruggaande richting. Wanneer zij weer direct gaan lopen, d.w.z. volgens hun koers langs de dierenriem, treden de aspecten opnieuw op.

Schilderij Wim Ridder

Dit heeft geleid tot een langdurige inwerking op aarde van het spanningsaspect tussen Saturnus en Uranus. De corona-omstandigheden waren nog niet voorbij of we kregen te maken met de consequenties van een schijnbaar plotseling opgedoken militair conflict. Wat zullen we nog meer meemaken? Het spanningsaspect zal pas echt zijn uitgewerkt in maart 2023.

De Nederlandse astroloog Hans Planje gaat uitgebreid in op het Saturnus-Uranus aspect van 90° in de loop der tijden. Zie zijn blog: https://www.hansplanje.nl/index.php/blog/155-het-saturnus-uranus-vierlant-van-2021. Hij beschrijft wat in de afgelopen decennia de uitwerking van de botsende Saturnus- en Uranus krachten geweest is, aan de hand van crises en conflicten wereldwijd. Zo krijg je een beeld van de betekenis van het aspect voor het gebeuren op wereldschaal.

Tegelijkertijd heeft zo’n aspect betekenis op het individuele vlak. De onderdrukte spanning ervan heeft een subtiele invloed op ieder van ons. Het kost moeite om je ontspannen te voelen.

Met welke gevoelens kun je b.v. te maken krijgen? Alles is anders dan het geweest is (Uranus). Je probeert de controle terug te krijgen (Saturnus). Door een nieuw plan te maken (Uranus). Daarvoor moet je dan rekening houden met regels (Saturnus), die niet passen bij jouw nieuwe idee (Uranus). Je wordt boos of geïrriteerd of teleurgesteld op zijn minst.

Al gauw zou je iets of iemand de schuld kunnen geven van het onbehagen wat je voelt. Als je diep bij jezelf te rade gaat, kom je wellicht tot het inzicht dat zo’n actie geen zin heeft. Omdat ieder ander ook met dat algehele onbehagen te maken heeft.

Tot slot: gedurende zo’n cyclus van twee planeten doen zich ook harmonische aspecten voor (van 60° en 120°). In zulke gevallen kunnen de gezamenlijke energieën van Saturnus en Uranus tot een relatief goed resultaat leiden.

Naast Saturnus en Uranus zijn er meer planeten die met de aarde in een eindeloos spel van energieën zijn verwikkeld. De volgende keer vertel ik wellicht over de conjunctie Jupiter- Neptunus.

De tijdgeest (22)

Evenals ik, zullen lezers zich soms afvragen waarom er momenteel toch zoveel reuring is in de wereld. De sfeer is nu heel anders dan tien jaar geleden, toen we de economische crisis meemaakten.

Die onrustige sfeer treffen we niet alleen aan in de samenleving. Zelf voel ik me soms ook aangeslagen of opstandig, meer dan bij mij past. Wat is dat toch? Ik denk: het komt door de tijdgeest, die in de loop van de tijd sterk van karakter kan wisselen.

Sinds ik me in de jaren tachtig verdiepte in de astrologie, kijk ik op zekere momenten of de standen van sterren en planeten iets duidelijk kunnen maken over de tijd waarin ik leef. Toen ik dat onlangs ook weer deed (door efemeriden – tabellen van sterren- en planeetstanden – te raadplegen), was het ‘yes!’: er dringen zich duidelijke invloeden en trends op. Welke?

  • Pluto, de verste en daardoor een zeer langzame planeet, met een scherpe, ontvlambare invloed en verbonden met omwenteling, loopt van 2009 tot 2024/2025, door het aardeteken Steenbok (o.a. van de maatschappelijke structuren).  
  • Uranus, een wat minder verre en langzame planeet, gericht op creatieve, onverwachte vernieuwingen op allerlei terrein, loopt van maart 2011 tot maart 2019 door het vuurteken Ram (‘met kracht naar buiten treden’).
  • Saturnus, een tamelijk langzame planeet, gericht op regels en controle, loopt van december 2017 tot december 2020 door het eigen teken Steenbok.

Deze standen versterken elkaar: polarisatie, identificatie, machtsuitoefening,  hang naar revolutie, horen hier bij. Pluto, Uranus en Saturnus spelen alle drie een rol, nu, in het jaar 2018, maar ook in de jaren hiervoor en nog een poos hierna.

Langzame planeten oefenen langdurig een bepaalde invloed uit. Hoe? Als je ervan uitgaat dat de aarde niet op zich zelf bestaat, maar in verbinding staat met door ons niet te definiëren en te meten energieën in het universum, dan kun je planeten en sterrenbeelden beschouwen als filters waardoor die energieën op aarde arriveren. Dit gebeurt heel subtiel en het is niet concreet waarneembaar.

De standen werken in op de gedachten en de emoties van mensen. De huidige standen werken vooral verhardend, mede omdat de geschetste ontwikkelingen angst en onzekerheid oproepen, die de genoemde tendensen weer versterken.

Foto Wim

Sommige mensen willen echter niet meegaan in deze tendensen. Kunnen zij ‘hulp’ verwachten uit de kosmos? Daarvoor keek ik nogmaals in de efemeriden.

  • Neptunus, een langzame planeet ‘tussen Pluto en Uranus’ en gericht op onthechting, verruiming en verfijning, loopt van 2012 tot 2025 door het (eigen) waterteken Vissen.

Dit geeft soelaas, want dat is een heel bijzondere constellatie! Mensen die zich bewust openstellen voor energieën die via de filter van Neptunus de aarde bereiken, zijn minder vatbaar voor de negatieve krachten en bieden er tegenwicht aan. Ook deze stand valt onder de tijdgeest.

Openlijk werken de harde krachten van Pluto, Uranus en Saturnus. Zij beïnvloeden vooral de mensen die zich identificeren met hun ego. Een gevoel van urgentie dringt zich bij hen op om (scherp) stelling te nemen in heersende kwesties; en dat weer eerder in hun directe omgeving, dan op wereldniveau.

In het verborgene werkt echter de zachte kracht van Neptunus. Mensen die zich hiervoor open stellen, richten zich op waarden die de heersende  tegenstellingen kunnen overbruggen. Daar tevens naar te handelen is hun leerschool. Wanneer zij afstand nemen van polarisering en verharding, komen zij meer in hun persoonlijke kracht te staan.

Bovendien zijn of worden zij gevoelig voor innerlijke verandering, voor transformatie. Door de stand van Neptunus is er volop ruimte voor spirituele groei, die immers wordt bevorderd door ‘onthechting, verruiming en verfijning’.
Verder dragen zij bewust of onbewust bij aan de ‘goede krachten’ op aarde. Gelijkmoedigheid en compassie en daadkracht op het juiste moment, daar gaat het om!

De tijdgeest brengt ook met zich mee dat er mensen en groepen zijn die, vanuit compassie,  in opstand komen tegen evident onrecht. Zij laveren op de energiegolven – zowel van Pluto, Uranus en Saturnus, als van Neptunus — en verdienen onze steun!