31. (Eng.) Astrological Perspective I

Imagine – history takes place in great cycles of over 2100 years. We are currently in a time of transition from the last era to the next one. Isn’t that something special to witness and experience? So should it be any surprise to us that the world is upset and that people are feeling uncertain…?

Lately, I’ve been wondering if a connection can be made between the events of 2020 from an astrological perspective. Can the turbulence we are experiencing in these Corona times also be observed in the current position of the planets? And what about the sequence of those eras? In my interpretation here, I have been inspired by American astrologer and writer Heather Ensworth.

In a video she made towards the end of May, she told a.o. that we are at the beginning of the Aquarian Age and that we are now going through the contractions of that new era. This transition is characterized by all the turmoil, uncertainty, fear, resistance, rebellion, violence, denial and discord we are now experiencing — collectively, but often also within ourselves. At the same time, there are positive developments and new opportunities!

Image Wim Ridder

According to astrologers, the era type in question lasts 2160 years. The age that is now coming to an end, named after the sign of Pisces, started around the beginning of our era. Christianity, among other things, has been of crucial importance during this period. While the Age of Pisces will only come to a close sometime in the next century, the dawn of the Aquarian Age can already be felt.

The determination of such a period has to do with Earth’s orbit around the sun –  in other words, with the position of the sun on the firmament on the 21st March in a certain sign of the zodiac. The spot shifts very slowly, in a ‘backward’ direction, through a certain zodiac sign (now Pisces), until it reaches the next sign (Aquarius).
Astrologers are not sure when exactly that will be the case. The Age of Pisces followed the Age of Aries (about 2100 B.C. – the year zero), which, in turn, came after the Age of Taurus (about 4200 B.C. – 2100 B.C.), and so on.

The schematic drawing below represents part of the zodiac. In addition to the shift of the vernal equinox in a ‘backward direction’, it is visible that the sun, the moon and the planets are moving in a ‘forward direction’. We see the ‘slow’ planets, Jupiter and Saturn, and the ‘very slow’ planet Pluto at the end of Capricorn.
It is mainly the position of slow planets that influence what happens on Earth over longer periods of time. In a way, they determine the Zeitgeist.

Here we are looking at Jupiter, Saturn and Pluto. All three of them have been positioned at the end of Capricorn for months now and that will remain so for the time being. Only on December 19st of this year, Jupiter and Saturn will enter Aquarius on the same day (which is something very special). Pluto will follow in November 2024.

Pluto is the planet of transformation and of great revolutions. Because of its current position in Capricorn, we are going through an intense period of planetary transformation now, after which we will probably reach calmer waters in 2024 and 2025.
While the Pisces Age is mainly characterized by paternalism, competition, duality and materialism, in the Aquarius Age we may expect other qualities, such as community spirit, a sense of justice, idealism and cooperation.

The Pluto-Saturn combination, particularly in a sign like Capricorn, allows plenty of room for distress, illness, sorrow and economic malaise, such as we experienced it through the Covid-19 pandemic – which is not over yet! Under the surface, there is so much more brewing in the world …
However, Jupiter brings a breath of fresh air into this Pluto–Saturn constellation, reminding us that there is also room for joy and enthusiasm, and that we should keep in mind our human destiny: spiritual growth and expansion.

Before December 19st arrives – when Saturn and Jupiter enter Aquarius – we will see a lot of turmoil and agitation in the world. ‘Keep your head cool and your heart warm’ and stay centered, or descend even deeper into yourself, in order to reap the inner benefits of this special time.

The next blog will discuss the workings of planet Pluto in more detail.

The video of Heather Ensworth can be found at:
https://www.risingmoonhealingcenter.com/healing-and-rebirth-guided-by-pluto-jupiter-and-saturn/
(What I discovered: you can bring up her words on the screen simultaneously by clicking on a square: the left of the three icons at the bottom right).

31. Astrologisch perspectief I

Stel je voor: de geschiedenis voltrekt zich in grote tijdperken van ruim 2100 jaar. In de huidige tijd voltrekt zich de overgang van het vorige naar het volgende tijdperk. Is dat niet apart om mee te maken? En is het dan een wonder dat de wereld van slag is en dat mensen zich onzeker voelen … ?

De laatste tijd vraag ik mij af of er een samenhang tussen de gebeurtenissen van 2020 te ontdekken valt vanuit de astrologie. Is de heftigheid van de corona-tijd terug te vinden in planetenstanden? En hoe zit het met de opeenvolging van die tijdperken? Voor duiding laat ik mij inspireren door de Amerikaanse astrologe en schrijfster Heather Ensworth.

In een video van eind mei vertelt zij o.a. dat we aan het begin staan van het Aquariustijdperk of Watermantijdperk en dat we nu terecht zijn gekomen in de barensweeën van dat nieuwe tijdperk. De overgang wordt gekenmerkt door alle tumult, onzekerheid, angst, verzet, opstand, geweld, ontkenning en tweespalt die we nu meemaken – collectief, maar vaak ook binnen onszelf. Tegelijkertijd zijn er positieve ontwikkelingen en nieuwe kansen!

Beeld Wim Ridder

Het type tijdperk waar het over gaat duurt volgens astrologen 2160 jaar. Het tijdperk dat nu ten einde loopt, genoemd naar het teken Vissen, startte rondom het begin van onze jaartelling. Onder meer het Christendom is voor deze periode van cruciale betekenis (geweest). Het Vissentijdperk zal ergens in de volgende eeuw pas echt voorbij zijn. Echter, het aanbreken van het Watermantijdperk is nu al voelbaar.

De vaststelling van zo’n periode heeft te maken met het draaien van de aarde om de zon – ofwel met de stand van de zon aan het firmament op 21 maart in een bepaald teken van de dierenriem. De plek verschuift heel langzaam, in ‘teruggaande’ richting, door een bepaald dierenriemteken (nu nog door Vissen), totdat deze uitkomt bij het volgende teken (Waterman). Astrologen weten niet wanneer dat precies het geval zal zijn. Het Vissentijdperk volgde op het Ramtijdperk (omstreeks 2100 v. Chr. –  het jaar nul), dat weer kwam na het Stiertijdperk (omstreeks 4200 v. Chr. – 2100 v. Chr.). Enzovoort.

De schematische tekening hieronder stelt een deel van de dierenriem voor. Naast de verschuiving van het lentepunt in ‘teruggaande richting’, is zichtbaar dat de zon, maan en planeten zich bewegen in ‘heengaande richting’. We zien de langzame planeten Jupiter en Saturnus en de zeer langzame planeet Pluto aan het einde van Steenbok staan. Het zijn vooral de standen van langzame planeten die van invloed zijn op wat er over langere perioden op aarde gebeurt.

We kijken nu naar Jupiter, Saturnus en Pluto. Reeds maanden staan zij alle drie aan het einde van Steenbok en dat blijft voorlopig zo. Pas op 19 december van dit jaar, zullen Jupiter en Saturnus op dezelfde dag (dat is bijzonder!) Waterman ingaan. Pluto zal volgen in november 2024. (Zie ook Blog 22, De tijdgeest.)

Pluto is de planeet van transformatie en van de grote omwentelingen. Door zijn stand in Steenbok maken we deze jaren een heftige periode mee van planetaire transformatie, waarna we waarschijnlijk in 2024, 2025 in rustiger vaarwater komen. Terwijl het Vissentijdpek vooral gekenmerkt wordt door paternalisme, competitie, dualiteit en materialisme, mogen we in het Watermantijdperk andere kwaliteiten verwachten: b.v. gemeenschapszin, rechtvaardigheidsgevoel, idealisme en samenwerking.

De combinatie Pluto – Saturnus geeft, vooral in een teken als Steenbok, volop ruimte aan spanning, ziekte, verdriet en economische malaise, zoals we die hebben meegemaakt door de Covid-19-pandemie. En die epidemie is nog niet voorbij … ! Ondergronds broeit er nog veel meer in de wereld … .
Echter, Jupiter geeft lucht aan deze constellatie. Jupiter geeft aan dat er ook ruimte is voor levensvreugde en bevlogenheid, én dat we onze menselijke bestemming in de gaten moeten blijven houden: spirituele groei.

Voordat het 19 december is, staat er nog veel te gebeuren in de wereld. Houd het hoofd koel en het hart warm, en blijf bij jezelf óf daal nog dieper in jezelf af, om innerlijk de vruchten te plukken van deze bijzondere tijd.

De video van Heather Ensworth vind je op (https://www.risingmoonhealingcenter.com/healing-and-rebirth-guided-by-pluto-jupiter-and-saturn/.
(Wat ik ontdekte: je kunt haar woorden simultaan op het scherm krijgen door op een vierkantje te klikken: het linkse van de drie icoontjes rechts onderaan.)

Het volgende blog gaat uitgebreider in op de werkzaamheid van planeet Pluto.