43. (Eng.) The Aquarian Age and Symbiotic Living

What can we look forward to when the Aquarian Age arrives?

Not only astrologers are expecting great changes in the foreseeable future, but also scientists, designers and philosophers.

Recently, I came across the ideas of environmental philosopher Glenn Albrecht. His ideas about the future are already being picked up here and there. According to this Australian scientist, we are heading for the Symbiocene. This new era is dawning after the (quasi-geological) era of the Anthropocene, in which man (anthropos) had – and still has – a strong, often negative impact on the natural environment of our planet Earth.

In the Symbiocene, man will cooperate with nature (instead of thwarting it) and feel himself as part of it. We will become aware of all the symbiotic relationships that exist between living beings, and within living beings.

What is symbiosis? On the Internet, I found this definition:

“In symbiosis, two organisms of different species living together for a long time. This is beneficial or even necessary for at least one of the two.”

Living together “in symbiosis” is needed and even necessary on a large scale. We should accept its consequences at all levels of living together. It will do us good, for we’ll become stronger physically, socially and emotionally.

During his working life, Glenn A. Albrecht was a professor of environmental science. From 2014, he devoted himself to a search for deeper connections.

He observed that many emotions can be imagined according to the negative effects they may have on, or the positive solutions they may bring to, the enormous problems affecting our environment and our climate – emotions for which no words even exist.

Thus, he decided to invent new words, in order to describe the feelings people have when they are angry or sad about yet another human action that has caused damage to the natural balance of soil, air or water. He also gave names to what makes people feel happy when they experience what it’s like to be in true nature.

Albrecht wrote the book: Earth Emotions : New Words for a New World, 2019. Examples:
Solastalgia: nostalgia for the way things were, the sadness over the deterioration of our natural environment.
Symbioment: the recognition of the whole ensemble of coherent living systems, which we ourselves are part of (when we see ‘the environment’ as something outside and around us).
Eutierria: feeling of oneness with the Earth and all her life forces.

As an emeritus professor of environmental science, Albrecht pinpoints where and why concepts such as sustainability, sustainable development and resilience have been eroded. He says these words have brought too few changes for the better. The terms are being hijacked, as it were, by corporations that pursue their own gain under the cover of positive goals.

Picture Wim

Symbiotic living should be and will become the norm, is Albrecht’s conviction: understanding and being aware that we are part of all life on Earth and acting accordingly, for the benefit of Earth and humanity.

In his book, he discusses the vast knowledge, accumulated over the last 50 years about symbiotic living. Maintaining and restoring ecosystems does not happen outside of us. Instead, we are part of it and it is essential for our survival.

Albrecht also tells us that we, as humans, can only exist because numerous bacteria in our gut flora do work that is vital for our well-being, along with fungi and viruses. They basically all work together with our body, as an organism.

Thus, you can look at humans as organisms, but also as groups of humans: social organisms. We should let go of the idea that we are separate living beings, affirming instead, that we are interdependent. We need to become aware that this is not a disadvantage, but rather, an advantage for everyone, provided we live up to this principle consciously.

He then looks even deeper and says: this mutual dependence may also be called life force, a force that comes close to love, “love as an invisible, indivisible unity”. He cites thinkers, such as Erich Fromm, Carl Jung, and Rudolf Steiner, who refer to this hidden force in nature.
While Albrecht gets excited at the word “spirit,” he envisions what he calls a worldly form of spirituality.

Lately I have come across quite a few initiatives and actions in newspapers and on TV by people who have been, as it were, apprenticed to Glenn Albrecht. Do they anticipate the expected transition to the Aquarian Age?

Want to know more? Read Albrecht’s book. Or watch one of the many YouTube videos, for instance his TED Talk in 2010.

43. Het Aquariustijdperk en symbiotisch leven

Waar kunnen we naar uitzien wanneer het Aquariustijdperk aanbreekt?
Het zijn niet alleen astrologen die binnen afzienbare tijd grote veranderingen verwachten, maar ook wetenschappers, ontwerpers en filosofen.

Onlangs stuitte ik op de ideeën van milieufilosoof Glenn Albrecht. Hij is een toekomstdenker, wiens ideeën hier en daar al worden opgepakt. Volgens deze Australiër zijn we op weg naar het Symbioceen. Na het (quasi geologische) tijdperk van het Antropoceen, waarbij de mens (antropos) een grote, vaak negatieve invloed op de natuur van planeet Aarde had en nog steeds heeft, breekt volgens hem dit nieuwe tijdperk aan.

In het Symbioceen zal de mens samenwerken mét de natuur (in plaats van ertegen) en voelt hij zich onderdeel ervan. We worden ons dan bewust van al die symbiotische relaties die bestaan tússen levende wezens en binnenín die levens wezens zelf.

Wat is symbiose? Op het internet vond ik deze definitie:
“Bij symbiose leven twee organismen van verschillende soorten langdurig samen. En dat is voor minstens een van de twee gunstig of zelfs noodzakelijk.”

Dat samenleven ‘in symbiose’ op grote schaal nodig en zelfs noodzakelijk is, daarvan dienen we de consequenties te aanvaarden op alle niveaus van samenleven. Het zal ons goed doen, want we worden er fysiek, sociaal en emotioneel sterker van.

Glenn A. Albrecht was in zijn werkende leven hoogleraar milieukunde. Vanaf 2014 kreeg hij de tijd naar diepere samenhangen te zoeken.
Hij constateerde dat er veel emoties denkbaar zijn bij de negatieve effecten van, dan wel de positieve oplossingen voor de enorme milieu- en klimaatproblematiek, maar dat er voor die emoties geen woorden bestaan.

Daarom bedacht hij nieuwe woorden. Om zo in kaart te brengen wat het doet met mensen wanneer zij boos of verdrietig zijn over weer een nieuwe aantasting van het natuurlijke evenwicht in bodem, lucht of water, of wat mensen juist blij maakt bij het beleven van authentieke natuur. Het boek dat hij hierover schreef heeft als titel: Earth Emotions, New Words for a New World, 2019.

Ik noem er een paar. Solastalgia: heimwee naar hoe het was, het verdriet over de achteruitgang van onze natuurlijke omgeving. Symbioment: de erkenning van het geheel van samenhangende levende systemen, waar we zelf deel van zij (terwijl we ‘het milieu’ als iets buiten en rondom ons zien.) Eutierria: gevoel van eenheid met de Aarde en al haar levenskrachten.

Als emeritus hoogleraar milieukunde geeft hij haarfijn aan waar en waarom begrippen als duurzaamheid, duurzame ontwikkeling en veerkracht zijn uitgehold. Volgens hem hebben deze woorden te weinig veranderingen ten goede gestimuleerd. De begrippen zijn als het ware gekaapt door bedrijven, die onder de dekmantel van positieve doelstellingen eigen gewin bleven nastreven.

Foto Wim

Symbiotisch leven zou de norm moeten zijn en zal de norm worden, is de overtuiging van Albrecht. Jezelf onderdeel weten van alle leven op Aarde, je daarvan bewust zijn en ernaar handelen, ten behoeve van Aarde en mensheid.

Hij gaat in op de enorme kennis die de laatste 50 jaar over symbiotisch leven is opgebouwd. Het in stand houden of herstellen van ecosystemen is niet iets wat zich buiten ons afspeelt. Neen, wij zijn er onderdeel van en het is onmisbaar voor ons overleven.

Albrecht zegt: let op, wij als mens kunnen ook alleen maar (over)leven omdat talrijke bacteriën in onze darmflora werk doen dat voor ons welbevinden onmisbaar is. Ook leven er schimmels en virussen in ons lijf, die in principe sámenwerken met ons lichaam als organisme.

Zo kun je dus kijken naar mensen als organismen, maar ook naar groepen van mensen: sociale organismen. Het idee loslaten dat we op zichzelf staande levende wezens zijn, maar benadrukken dat we van elkaar afhankelijk zijn; en dat dat geen nadeel is maar in ieders voordeel, mits we met dit principe bewust omgaan.

Vervolgens zoekt hij nog dieper en zegt hij: die wederzijdse afhankelijkheid zou je ook levenskracht kunnen noemen, een kracht die dicht komt bij liefde, ‘liefde als een onzichtbare, ondeelbare eenheid’. Denkers als Rudolf Steiner, Carl Jung en Erich Fromm haalt hij aan, om te tippen aan die verborgen kracht in de natuur.

Albrecht wordt enthousiast bij het woord ‘spirit’, maar hij stelt een wereldse vorm van spiritualiteit voor, want verder wil hij (nog) niet gaan.

Gelukkig kom ik de laatste tijd in krant en op tv nogal wat initiatieven en acties tegen van mensen die als het ware bij Glenn Albrecht in de leer zijn geweest. Zijn het tekenen die wijzen op de verwachte overgang naar het Aquariustijdperk?

Meer weten? Lees zijn boek. Of bekijk de VPRO Tegenlicht documentaire van maandag 21 november 2022, getiteld ‘Welkom in het Symbioceen’.