32. Astrologisch perspectief II

Soms zou je in deze tijd kunnen denken: wat voel ik me toch ‘raar’ en ontregeld, en misschien ongelukkig. Dat komt dan niet alleen door ‘corona’,  maar ook omdat we onderweg zijn naar onvermoede verten. Astrologische duidingen wijzen de weg.

De planeetstanden van Pluto en Mars laten namelijk een dringende oproep vanuit de kosmos zien, om (nog) bewuster te gaan leven. Laten we op aarde de kansen te grijpen die zich voordoen in dit laatste maanden van 2020. Laten we tegelijkertijd ook voorbereid zij op de enorme onrust die we kunnen verwachten, individueel en collectief.

Astrologen duiden wat zich voordoet op aarde. Zij zien tendensen die zich ten goede of ten kwade kunnen ontwikkelen. En zij bieden bewust levende mensen de handvatten waarmee zij kunnen anticiperen op wat komen gaat, om er beter het hoofd aan te kunnen bieden.

Heather Ensworth is zo’n astrologe. Zij heeft bovendien oog voor het spirituele domein. Mijn blog-thema ontleen ik aan haar video van eind juni, https://www.youtube.com/watch?v=ZWGE_ezCFCE&feature=youtu.be, waarin zij o.a. het volgende opmerkt.

Mars, de planeet van de bereidheid tot actie en gebruik van geweld, loopt van eind juni tot begin januari 2021 (extreem lang) door het eigen teken Ram (Aries). Dit gegeven versterkt de manifestatie van Mars-eigenschappen, in de wereld en bij mensen zelf.

Verder maakt Mars van 1 augustus tot 6 januari 2021 een vierkant-aspect met de planeet Pluto. Een vierkant-aspect (90°) staat voor uitdaging en spanning. Dat wil zeggen dat Pluto en Mars elkaars werking in deze periode intensiveren.

Spiritueel gezien is Pluto ‘het hogere octaaf van Mars’. Pluto is de planeet die staat voor transformatie, regeneratie en omkering van waarden. Mars staat voor ‘crisis in actie’. Samen sporen zij bewust levende mensen aan tot reflectie en introspectie, tot het loslaten van oude thema’s en structuren en het daadwerkelijk grijpen van kansen op vernieuwing en transformatie.

‘Mars in teken Ram’ heeft als positieve uitwerking: bereidheid tot het nemen van risico’s. Echter, negatieve uitwerkingen worden zichtbaar wanneer mensen toegeven aan impulsiviteit, reactiviteit, woede, en in het slechtste geval aan agressie en geweld. Ook nu al krijgen we het volle spectrum te zien van al die mogelijke manifestaties.

Foto Wim

Degenen die bewust omgaan met de uitwerking van Pluto- en Mars-energieën zijn de betrokken waarnemers. Zij hebben oog voor de bedrieglijkheid van het ogenschijnlijke en voor de serieuze tendensen die zich daaronder afspelen. Voor de Aarde en de samenleving: omdat het de hoogste tijd is het roer om te gooien. Voor zichzelf: niet om er somberder van te worden, maar om eraan te groeien.

Ik merk dat ik zelf midden in dit proces zit. Zelfs als je met je denken inziet wat er zoal aan de hand kan zijn, is het een uitdaging om de diepte van wat zich afspeelt te doorvoelen. Zolang je nog in het proces zit, kun je je niet voorstellen wat de uitkomst zal zijn. Toen ik me echter realiseerde dat zich een volstrekt nieuw belevingskader zou kunnen aandienen – die alle dingen in een nieuw licht zet – , werd ik daar heel blij van.

Je  kunt niet anders dan aanvaarden wat er gebeurt. Door het accepteren – en misschien doorgronden – van het kwantum-denken, gaan we ervan uit dat alle materie uiteindelijk energie is. Daarom is het zinvol te werken aan het ‘neerzetten van’ een positiever energieveld.

Een verhoging van de frequenties, en van de coherentie van de energieën in ‘het kwantum-veld’, maakt dat meer compassie en harmonie ervaren en doorgegeven kunnen worden. (Zie ook blog 26, Mind over Matter.)
Wanneer je in je meditaties of gebeden gericht bent op liefde, compassie en harmonie, werk je mee aan het verhogen van die frequenties!

Behulpzaam daarbij is dat in deze tijd (2012-2026) de planeet Neptunus door het eigen teken Vissen loopt. Aan dit gegeven besteedde Heather Ensworth eind augustus een video: https://www.youtube.com/watch?v=7y5pNlbEJq0&feature=youtu.be. Als we ervoor openstaan, brengt Neptunus ons in verbinding met eenheidsbewustzijn en geeft hij perspectief op diepe wijsheid en onvoorwaardelijke liefde.
En, zegt Heather Ensworth, ga daar goed mee om! Laat je niet verleiden tot vluchtwegen en dwaalwegen, maar breng je diepere wijsheid in praktijk op de weg die jij op dit moment en in deze periode inslaat. Er ligt altijd een volgende uitdaging op je te wachten.

Voorbehoud 1: over de huidige tijd valt astrologisch natuurlijk nog veel meer te vertellen.
Voorbehoud 2: het hangt af van je geboortehoroscoop in welke mate en op welke wijze de genoemde aspecten jou persoonlijk treffen.
Opmerking 3: mocht je een van de Heather Ensworth video’s bekijken, klik dan op het vierkantje, het meest linkse icoontje rechtsonder, om de Engelse tekst tevens in beeld te krijgen.

31. Astrologisch perspectief I

Stel je voor: de geschiedenis voltrekt zich in grote tijdperken van ruim 2100 jaar. In de huidige tijd voltrekt zich de overgang van het vorige naar het volgende tijdperk. Is dat niet apart om mee te maken? En is het dan een wonder dat de wereld van slag is en dat mensen zich onzeker voelen … ?

De laatste tijd vraag ik mij af of er een samenhang tussen de gebeurtenissen van 2020 te ontdekken valt vanuit de astrologie. Is de heftigheid van de corona-tijd terug te vinden in planetenstanden? En hoe zit het met de opeenvolging van die tijdperken? Voor duiding laat ik mij inspireren door de Amerikaanse astrologe en schrijfster Heather Ensworth.

In een video van eind mei vertelt zij o.a. dat we aan het begin staan van het Aquariustijdperk of Watermantijdperk en dat we nu terecht zijn gekomen in de barensweeën van dat nieuwe tijdperk. De overgang wordt gekenmerkt door alle tumult, onzekerheid, angst, verzet, opstand, geweld, ontkenning en tweespalt die we nu meemaken – collectief, maar vaak ook binnen onszelf. Tegelijkertijd zijn er positieve ontwikkelingen en nieuwe kansen!

Beeld Wim Ridder

Het type tijdperk waar het over gaat duurt volgens astrologen 2160 jaar. Het tijdperk dat nu ten einde loopt, genoemd naar het teken Vissen, startte rondom het begin van onze jaartelling. Onder meer het Christendom is voor deze periode van cruciale betekenis (geweest). Het Vissentijdperk zal ergens in de volgende eeuw pas echt voorbij zijn. Echter, het aanbreken van het Watermantijdperk is nu al voelbaar.

De vaststelling van zo’n periode heeft te maken met het draaien van de aarde om de zon – ofwel met de stand van de zon aan het firmament op 21 maart in een bepaald teken van de dierenriem. De plek verschuift heel langzaam, in ‘teruggaande’ richting, door een bepaald dierenriemteken (nu nog door Vissen), totdat deze uitkomt bij het volgende teken (Waterman). Astrologen weten niet wanneer dat precies het geval zal zijn. Het Vissentijdperk volgde op het Ramtijdperk (omstreeks 2100 v. Chr. –  het jaar nul), dat weer kwam na het Stiertijdperk (omstreeks 4200 v. Chr. – 2100 v. Chr.). Enzovoort.

De schematische tekening hieronder stelt een deel van de dierenriem voor. Naast de verschuiving van het lentepunt in ‘teruggaande richting’, is zichtbaar dat de zon, maan en planeten zich bewegen in ‘heengaande richting’. We zien de langzame planeten Jupiter en Saturnus en de zeer langzame planeet Pluto aan het einde van Steenbok staan. Het zijn vooral de standen van langzame planeten die van invloed zijn op wat er over langere perioden op aarde gebeurt.

We kijken nu naar Jupiter, Saturnus en Pluto. Reeds maanden staan zij alle drie aan het einde van Steenbok en dat blijft voorlopig zo. Pas op 19 december van dit jaar, zullen Jupiter en Saturnus op dezelfde dag (dat is bijzonder!) Waterman ingaan. Pluto zal volgen in november 2024. (Zie ook Blog 22, De tijdgeest.)

Pluto is de planeet van transformatie en van de grote omwentelingen. Door zijn stand in Steenbok maken we deze jaren een heftige periode mee van planetaire transformatie, waarna we waarschijnlijk in 2024, 2025 in rustiger vaarwater komen. Terwijl het Vissentijdpek vooral gekenmerkt wordt door paternalisme, competitie, dualiteit en materialisme, mogen we in het Watermantijdperk andere kwaliteiten verwachten: b.v. gemeenschapszin, rechtvaardigheidsgevoel, idealisme en samenwerking.

De combinatie Pluto – Saturnus geeft, vooral in een teken als Steenbok, volop ruimte aan spanning, ziekte, verdriet en economische malaise, zoals we die hebben meegemaakt door de Covid-19-pandemie. En die epidemie is nog niet voorbij … ! Ondergronds broeit er nog veel meer in de wereld … .
Echter, Jupiter geeft lucht aan deze constellatie. Jupiter geeft aan dat er ook ruimte is voor levensvreugde en bevlogenheid, én dat we onze menselijke bestemming in de gaten moeten blijven houden: spirituele groei.

Voordat het 19 december is, staat er nog veel te gebeuren in de wereld. Houd het hoofd koel en het hart warm, en blijf bij jezelf óf daal nog dieper in jezelf af, om innerlijk de vruchten te plukken van deze bijzondere tijd.

De video van Heather Ensworth vind je op (https://www.risingmoonhealingcenter.com/healing-and-rebirth-guided-by-pluto-jupiter-and-saturn/.
(Wat ik ontdekte: je kunt haar woorden simultaan op het scherm krijgen door op een vierkantje te klikken: het linkse van de drie icoontjes rechts onderaan.)

Het volgende blog gaat uitgebreider in op de werkzaamheid van planeet Pluto.

30. (Eng.) Learning from Corona Issues

To be ready for the spiritual step that each of us is taking under the influence of the Covid-19 pandemic (see blog 29), it is first of all important to know what to do with negative emotions. You don’t have to deny those emotions, but they shouldn’t control you either. You are the leader of your life, not the one suffering from life itself.

There are a few simple hand holds that can help you regulate your emotions. I have derived these from the energetic healing system Jin Shin Jyutsu, originally from Japan. I also apply them myself. The hand holds not only help to counter negative emotions, they also help to evoke the opposite emotions, and to become more positive.
This is how it goes: With one hand, loosely hold the thumb or one of the fingers of the other hand, for at least a few minutes, and when necessary much longer and more often.

– Thumb – from anxiety – to contentment (element earth)
– Index finger – from fear – to trust (element water)
– Middle finger – from anger – to friendliness (element wood)
– Ring finger – from sadness – to joy (element metal)
– Little finger – from falsehood and ‘pretending’ – to self-esteem and intuition (element fire)
– Palm of hand – from despair – to inner harmony (element fire; cover the palm with the four fingers of the other hand).

Using your hands in this way is beneficial for your mind, just as a massage of your feet by a foot reflexologist is beneficial for your physical body. Applying this, you consciously let your negative emotions fade away. By holding a finger, you influence its meridians (energetic channels that deal with certain emotions), bringing them into balance. Meridians are essential in acupuncture and acupressure.

When any meridian is touched, your (watchful) consciousness will make contact with your unconsciousness, the area where your emotions reside. It is important that you become aware of the impact of your emotions. Do they come from yourself? Are they triggered by what is happening in the world? Is it necessary to undergo these negative emotions?
In my opinion, you can also use the effect of the hand holds to evoke positive feelings.

Picture Wim Ridder

Positive feelings for what? For yourself? For your environment? For humanity as a whole? For the Earth? Yes, all of that. Simultaneously, you open yourself to what is at hand in your subconscious, which brings you closer to yourself and your higher consciousness. (For me: unconsciousness = subconscious + higher consciousness.)  In this time of being thrown upon our own resources, it is important that people start reflecting on their lives.

When enough people take that step towards reflection (and meditation), the higher consciousness of many is triggered and a new energetic layer is activated among human beings. In the ‘collective unconsciousness’, a shift is occurring, in the sense that a collective step is being taken towards experiencing ‘lighter’, finer vibrations, more subtle energies.
This means that many more people will be able to connect to, and be supported by that ‘enlightened’ collective field. They acquire new insights and apply them in everyday life.

New insights? I am by no means the first nor the only one to express this idea, or actually a certain knowing, that humanity is being challenged to finally understand that all life forms on earth are interconnected, because they form one huge living network. As human beings, we must work together within that network, rather than thwarting – or even abusing – other life forms for the sake of financial profit.

This had all gone too far … it was as if we were busy sawing away at the very foundations that hold up our earthly life. “No!”, says the Earth, and probably the Cosmos, “this cannot go any further, and we’ll make sure you feel it through this virus. It forces you to jump off the treadmill and give some serious thought to all the problems that are currently affecting your planet. At last this is possible, as you are all forced to stay at home right now.”

Although the coronavirus prevents us from being physically close, the mutual energetic connection has become all the stronger. And mentally, we make all the more contact with each other over the internet. One could say that an internet of souls is emerging and is manifesting itself clearly: that is the spiritual side of current developments. We are witnessing a spiritual evolution …

29. (Eng.) Dealing with Corona Issues

I wrote this blog in Dutch at the end of March. However, I think, it still can be of importance to readers at the end of May.

Never before has mankind had the opportunity, in such large numbers, to ascend to a higher, more luminous level, where the qualities derived from spirituality can manifest themselves. Because the COVID-19 pandemic appeals to those qualities, every human being on Earth can take a step in the spiritual direction.

The corona crisis has made it clear that it is not true that we are isolated individuals who can lead our own private lives. There is an invisible cohesion and connection between people, primarily through the tiny virus itself.

Of course, I hope my readers are healthy and have not (yet) fallen ill to the virus. There are good ways to support your immune system in order to cope with a viral infection and achieve a swift recovery.

Recently Lynne McTaggart (see blog 25) described in her blog (https://lynnemctaggart.com/beating-the-coronavirus-as-simple-as-a-b-c/) which remedies can help minimize symptoms of future viral infections, including Covid-19. She quoted doctors from the International Society for Orthomolecular Medicine who insist on taking certain supplements, namely:
Vitamin C: 3000 mg daily, divided over different doses.
Vitamin D3: 2000 IU daily (start with 5000 IU for two weeks)
Magnesium: 400 mg daily                                                                                                             
Zinc: 20 mg daily
Selenium: 100 mcg daily.

All these vitamins and minerals have been proven to strengthen the immune system against viruses. Recently, in China high doses of vitamin C have been used in the treatment of corona patients. Read more about this on Lynne McTaggart’s website: https://lynnemctaggart.com/a-cheap-cure-for-the-coronavirus/.

What else could you do? Don’t forget what you can bring about with your thinking power, for yourself and for others. On the one hand, your thoughts can strengthen your own physical system (blog 28). On the other hand, you could ask for help from ‘the field’, on behalf of both yourself and others (blog 27).

To avoid infection, or to strengthen your immune system when you are infected, you can do a meditation, as follows.

Sit or lie down and start to relax by concentrating on your breathing. Become aware of your whole body. First, focus on the parts that are sick or feel uncomfortable, then bring to your attention those parts of your body that feel healthy or at least okay. Then move your attention to your heart and form a picture of yourself in perfect health. Take your time for this – pay attention to all the details as you review how good you feel when you are healthy, and evoke those sensations.

Then focus on your heart again. You might have made contact with your higher self. Does that reassure and encourage you? Or do you still find a smaller self, confronted with its own fear?

This should not be surprising. As people are scared to be infected by Covid-19, a collective field of fear has arisen. Fear is everywhere in the air and is even more contagious than the virus itself.
Just as you have to work on the immune system of your physical body, it is necessary to strengthen your resistance to fear, to that collective fear, in an individual process.

That is the challenge. Each of us is triggered by something that can, will or must lead to one or more steps further in exploring what life is essentially about. In short: this challenge leads to spiritual growth.

But what if you’re actually sick? Then it may be difficult to concentrate on the above meditation, for are you still able to look at yourself from a distance, without fear?
Then it becomes important to surrender and trust in the strength of your body and your soul – no matter what the outcome of the illness may be. You can be apprehensive or anxious, but you don’t have to be afraid…

As you will notice: not only the virus and the fear are contagious; the love that is present on Earth and beyond is also contagious!

30. Corona spiritueel

Om klaar te zijn voor de spirituele stap die ieder van ons gaat zetten onder invloed van de Covid-19-pandemie (zie blog 29), is het om te beginnen zaak raad te weten met negatieve emoties. Je hoeft die emoties niet te ontkennen, maar ze mogen jou ook niet beheersen. Jij bent de leider van je leven, om niet aan het leven zelf te hoeven lijden.

Er bestaan eenvoudige handgrepen waarmee je je emoties kunt reguleren. Deze ontleen ik aan het energetische genezingssysteem Jin Shin Jyutsu, afkomstig uit Japan. Zelf pas ik ze ook toe. De handgrepen helpen niet alleen negatieve emoties te bestrijden, ze helpen ook tegenovergestelde emoties op te roepen, en optimistischer gestemd te raken.
Zo gaat het: omvat met je ene hand losjes de duim of een van de vingers van de andere hand, gedurende minstens een paar minuten, en wanneer nodig veel langer en ook vaker.

 • Duim – van bezorgdheid – naar tevredenheid (element aarde)
 • Wijsvinger – van angst – naar vertrouwen (element water)
 • Middelvinger – van boosheid – naar vriendelijkheid (element hout)
 • Ringvinger – van verdriet – naar vreugde (element metaal)
 • Pink – van onechtheid en ‘doen alsof’ – naar gevoel van eigenwaarde en intuïtie (element vuur)
 • Handpalm (bedekken met vingers andere hand) – van vertwijfeling – naar innerlijke harmonie (element vuur).

Op deze manier je handen gebruiken kan weldadig zijn voor je psyche, zoals een massage van je voeten door een voetreflexoloog weldadig kan zijn voor je fysieke lichaam. Als je dit toepast, laat je je negatieve emoties bewust vervagen. Door het omvatten van je vingers beïnvloed je de meridianen (uit de acupunctuur): energetische kanalen, die op hun beurt te maken hebben met bepaalde emoties. Je brengt ze in balans.

Wanneer meridianen worden aangeraakt, maakt je (waak)bewustzijn contact met je onbewuste, het gebied waar o.a. je emoties huizen. Het is belangrijk dat je oog krijgt voor de impact van je emoties. Komen ze uit jezelf? Worden ze getriggerd door wat er in Nederland en in de wereld gebeurt? Is het wel noodzakelijk die negatieve emoties te ondergaan? Volgens mij kun je het effect van de handgrepen ook gebruiken om juist positieve gevoelens op te roepen.

Positieve gevoelens waarvoor? Voor  jezelf? Voor je omgeving? Voor de mensheid als geheel? Voor de Aarde? Ja, dat allemaal. Tegelijkertijd open je jezelf voor wat er leeft in je onder-bewuste-zijn. Daarmee kom je dichter bij jezelf en je hoger-bewuste-zijn. In deze tijd van teruggeworpen zijn op onszelf, is het belangrijk dat mensen gaan reflecteren op hun eigen leven.

Als genoeg mensen de stap naar reflectie (en meditatie) zetten, wordt het hoger bewuste van velen aangeraakt en wordt er een nieuwe energetische laag geactiveerd onder de mensen. Er treedt een verschuiving op in het ‘collectief onbewuste’, in die zin dat er collectief een stap gezet wordt naar het ervaren van ‘meer licht’, fijnere vibraties, subtielere energieën.
Dit houdt in dat veel meer mensen zullen aanhaken bij, en zich gesteund weten door, dat ‘verlichte’ collectieve veld. Ze verwerven zich nieuwe inzichten en passen die toe in het leven van alledag.

Nieuwe inzichten? Ik ben niet de eerste en enige die de veronderstelling, en eigenlijk een stellig weten, uitspreekt dat de mensheid wordt uitgedaagd nu eindelijk in te zien dat alle levensvormen op aarde met elkaar verbonden zijn, omdat ze één groot levend netwerk vormen. Met dat netwerk moeten wij als mensen samenwerken, in plaats van die andere levensvormen tegen te werken – dan wel te misbruiken – vanwege beoogd economisch gewin.

Dat laatste was te ver doorgeschoten waardoor we bezig waren de stoelpoten onder ons aardse leven weg te zagen. “Ho”, zegt de Aarde en zegt waarschijnlijk ook de Kosmos, “tot hier en niet verder, en dat laten we jullie voelen met dit virus. Dat dwingt jullie uit de tredmolen te springen en serieus na te denken over de diverse problemen op aarde. Dat kan, omdat jullie nu rustig thuis zitten.”

Hoewel het coronavirus ons verbiedt fysiek dicht bij elkaar te zijn, is de energetische verbinding des te sterker geworden. En mentaal maken we des te meer contact met elkaar via het internet. Je kunt zeggen dat er een internet van zielen ontstaat en zich duidelijk manifesteert: dát is de spirituele kant van de ontwikkelingen. We zijn getuige van een spirituele evolutie

28. (Eng.) The placebo wonder

This blog again covers a ‘mind-over-matter’ subject. Blog 26 was about what occurs at the most subtle level, in the quantum field, when you focus on an intention for yourself or for someone else, for a wish that will hopefully come into concretion.

Now the question at stake: What occurs in your brain that causes this effect to occur? And how are your conscious and unconscious thoughts involved in this process? What is needed to ‘make your mind matter!’? I learned more about this topic while reading ‘You Are the Placebo: making your mind matter’ (2014), by Dr. Joe Dispenza.

His story is remarkable. About thirty years ago, when he was 23, he was injured in a dramatic traffic accident in which he was wounded in 8 parts of his thoracic vertebrae. Doctors said he would have to sit in a wheelchair for the rest of his life, unless he agreed to an operation … but he declined both possibilities. Instead, he opted for a third approach.

‘If there exists a vital principle that is able to create our wonderful bodies, why might this principle not be able to heal my body?’ He started to concentrate on his body and its wounds on a daily basis, entertaining an internal focus, searching for contact with that intelligence. He visualized that he would fully recover…

It was after six weeks that Dispenza felt a special ‘click’. Something made him feel at home with that higher principle in which he had put his trust and faith. Simultaneously, his injured vertebrae began to heal. Finally, he could imagine a future with many possibilities again. In his mind, he visualized his future – via the quantum field.

And ‘a miracle’ occurred: After 9.5 weeks he got up and walked, without support. After 12 weeks his health allowed him to go back to his work as a chiropractor. This incredible healing experience gave him an invaluable knowledge. Dispenza has reflected upon it deeply, written several books and explained how such a healing is really possible, one of which books is ‘You Are the Placebo’. His vision is that, in principle, each human can achieve such a healing, provided that…

In his book, Dispenza talks about the many placebo-studies that have investigated how and why placebos have a positive effect. At the same time, he refers to the flip side of this phenomenon: how negative expectations may hurt a body. This is called the ‘nocebo-effect’.

Both terms were coined in 1960 and derive from the Latin language. (Placebo = I will please. Nocebo = I will harm.) At the time, scientists found that in human beings, something stronger must be at hand than simply the efficacy of an active compound in medicines/drugs, due the following observations:

 • In cases that showed the positive effect of a drug tested on patients, the patients in the control group (taking a placebo) responded almost as positively.
 • Looking at the side effects of a particular medicine, patients in a control group, who – without knowing – took the placebo, turned out to also be hindered by the (expected) side effects of the medicine tested.
 • Even when patients had been told and were aware that they had taken a placebo, this appeared to have a healing effect on them.

Thus, the most prominent Dutch dictionary, Van Dale, is right in stating: the placebo-effect is based on the auto-suggestive influence, brought about by taking the placebo as such.

Likewise, Joe Dispenza writes that the placebo-effect is related to the expectation patients have towards a pill! The power of that expectation, as well as the coupled emotions, bring about a noticeable effect in the body – noticeable for both patient and physician.

Therefore, Dispenza says, it is possible to evoke a placebo-effect on yourself, without taking a pill. That is the core of his message: trust the power of your expectation and imagination, and the placebo-effect works! So, miracles may occur: let go your old self and create a new self, with a ‘new’ mind and a ‘new’ body.

Spreading this knowledge and intrinsic experience has become Dispenza’s life purpose. In the workshops he gives all over the world, he inspires people to start the process in themselves. Through giving explanations and meditations. Meditations help the person to leave their comfort zone, to let go of the adverse impact of his or her history, and to focus on certain desires for the future, whether health related or otherwise. This has led to wonderful recoveries and transformations in many people!

Visit his website at: https://drjoedispenza.com/

29. Corona praktisch

Niet eerder heeft de mensheid de gelegenheid gehad gezamenlijk op te trekken naar een lichter niveau, waar de van spiritualiteit afgeleide kwaliteiten zich kunnen manifesteren. Omdat de COVID-19 pandemie een beroep doet op die kwaliteiten, kan elk mens op aarde een stapje zetten in spirituele richting.

Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat het niet klopt dat wij op zichzelf staande individuen zouden zijn, die hun eigen particuliere leventje kunnen leiden. Er bestaat een onzichtbare samenhang en verbinding tussen mensen, in de eerste plaats door het minuscule virus zelf.

Natuurlijk hoop ik dat mijn lezers gezond zijn en (nog) niet geveld door het coronavirus. Er bestaan goede manieren om je immuunsysteem te ondersteunen, teneinde een virusinfectie aan te kunnen, met als doel een (snelle) genezing.

Kort geleden beschreef Lynne McTaggart (blog 25) in haar blog https://lynnemctaggart.com/beating-the-coronavirus-as-simple-as-a-b-c/ welke middelen kunnen helpen symptomen te minimaliseren van toekomstige virale infecties, inclusief corona . Zij citeerde daarbij artsen van de International Society for Orthomolecular Medicine, die erop aandringen bepaalde supplementen in te nemen, namelijk:
Vitamine C: 3000 mg dagelijks, verdeeld over verschillende doses
Vitamine D3: 2000 IE’s dagelijks (begin met 5000 IE’s gedurende twee weken)
Magnesium: 400 mg dagelijks
Zink: 20 mg dagelijks
Selenium: 100 mcg dagelijks.

Van al deze vitamines en mineralen is bewezen dat zij het immuunsysteem versterken tegen virussen. Onlangs zijn ook in China hoge doses vitamine C ingezet bij de behandeling van corona-patiënten. Zie daarover van Lynne McTaggart: https://lynnemctaggart.com/a-cheap-cure-for-the-coronavirus/.

Foto Wim

Wat kun je nog meer doen? Vlak niet uit wat je teweeg kunt brengen met je gedachtekracht, bij jezelf en bij anderen. Enerzijds kunnen je gedachten je eigen fysieke systeem versterken (blog 28). Anderzijds kun je ’het veld’ te hulp roepen, zowel voor jezelf als voor anderen (blog 27).

Ter vermijding van besmetting, of ter versterking van je immuunsysteem wanneer je besmet bent, zou je als volgt een meditatie kunnen doen.
Ga zitten of liggen – kom tot rust door je te concentreren op je ademhaling – word je bewust van je hele lichaam – neem eerst de plekken waar die ziek zijn of onprettig voelen – neem dan in je aandacht de plekken van je lichaam die gezond zijn of tenminste oké – ga vervolgens met je aandacht naar je hart en maak je een voorstelling van jezelf in blakende gezondheid – neem daar rustig de tijd voor – laat alle details de revue passeren van hoe weldadig je je voelt als je gezond bent – en roep die sensaties op.

Richt je dan weer op je hart. Heb je misschien contact gemaakt met je hogere zelf, dat je gerust stelt en bemoedigt? Of tref je toch nog een kleiner zelf aan dat de eigen angst in de ogen kijkt?

Dat is niet zo verwonderlijk. Doordat mensen bang zijn ziek te worden van een corona-besmetting, is er een collectief veld van angst ontstaan. Angst hangt overal in de lucht en is nog besmettelijker dan het virus zelf.
Zoals je moet werken aan het immuunsysteem van je fysieke lichaam, is het ook noodzakelijk je weerstand te versterken tegen angst, tegen die collectieve angst, in een individueel proces.

Dát is de uitdaging. Bij ieder van ons wordt iets getriggerd dat kan, zal of moet leiden naar een of meer stappen verder in de bewustwording van waar het in het leven wezenlijk om gaat. Kortom: deze uitdaging leidt tot spirituele groei.

Maar wat nu als je écht ziek bent? Dan kan bovenstaande meditatie wel eens lastig zijn om uit te voeren, want kun je nog wel onbevreesd afstand nemen van je situatie?
Het wordt dan zaak je daaraan over te geven en te vertrouwen op de kracht van je lichaam en je ziel – wat de afloop van de ziekte ook zal zijn. Je kunt wel bang zijn, maar je hoeft geen angst te hebben …

Want je zult merken: niet alleen het virus en de angst zijn besmettelijk, ook de liefde op aarde én aan gene zijde is aanstekelijk!

27 (Eng.) The Intention Group

Blog 26, Mind over Matter, showed that according to quantum insights all things are connected. A place where this connection can be lived and experienced is the intention group. Intention groups were initiated by Lynne McTaggart, who gave them the motto ‘The Power of Eight’ (see blog 25), which is also the title of her latest book.

In this book, McTaggart (LMT) explores how this power is being evoked and why it is possible. For this, she compared the energetic potency of intention groups (of eight) with the potency  of Jesus’ 12 disciples. In their time, Jesus and his disciples healed many, many people of all kinds of illnesses, in just an instant. The story tells that their faith was great and their joy immense…

In her book, LMT refers to the Greek notion of ‘homothumadon’, used in the Bible to refer to the atmosphere of inspiration that made the disciples do their work and pray for the healing of sick people. Homothumadon means ‘jointly vibrating on the right tone’ or ‘from a passionate unity’. McTaggart says: there was a good reason for this number of 12 disciples. The power of an intention or praying group may be related to the number of group members, between eight and twelve.

In this blog I put forward the question: Is it possible to really experience this power when you are an intention group member? My answer is a heartfelt ‘yes’. This is based on my own experiences and those of my fellow group members.

Foto Wim

First: what happens when one receives an intention? In the beginning, the precisely formulated wish for someone is read three times. While the receiver opens his or herself up to it, all group members focus on the intention for a space of ten minutes.
In my personal experience, when I received an intention for a permanently painful knee, I felt myself lifted up into a different energetic dimension, a new frequency, as it were. And I perceived a certain flow of energy around my knee. (I can feel it, but even if you can’t, it occurs; just trust the process.)

Secondly: what happens when the group jointly puts out an intention? Guided by one of us, the group attunes itself. Then, we consciously send the intention to the receiver. The one who receives it is either a group member, a family member, or a friend of one of us. While we concentrate on the receiver, as an individual and as a group, we enter into a different energetic field, with a frequency perceptible to the receiver.
This is a very special phenomenon, because in reality we are located tens of kilometers, or many more, from each other. The fact that, nevertheless, this field manifests, can only be explained in terms of quantum insights.

Thirdly: what effects do the intentions have? There is a great variety of effects, because the intentions are aimed at different goals. Sometimes, the desired healing of a physical problem manifests itself almost immediately. Other intentions take time to materialize, such as selling a house or finding a new home. Becoming aware of one’s life purpose is, of course, also an issue that requires time.
Often, receivers have expressed a sustained effect in the days or weeks that followed. Sometimes a result was noticed later on, and on other occasions, an intention did not seem to have had any effect.

We have been together as a group since February 2019, and we intend to continue.
The weekly session only takes one to one-and-a-half hours; there is no need to go anywhere, just log in on Zoom (a video-communication program) to meet us on the screen. The group consists of nine members now, but we are usually six to eight at each session.

The group provides each member with power and positive energy. We inspire and encourage each other, and we are so familiar that we dare to take up a vulnerable position. So, personal well-being and average health have increased. A highlight was our live meeting in November!

Lynne McTaggart starts her Intention Master Class Year annually in February: https://lynnemctaggart.com/announcing-the-power-of-eight-intention-masterclass-2020/

I wish you a happy 2020, full of great intentions!

28. Het wonder van de placebo

Dit blog brengt opnieuw een ‘mind-over-matter’ onderwerp. Blog 26 behandelde wat er gebeurt op het subtielste niveau, in het kwantumveld, wanneer jij of een ander zich concentreert op een intentie voor jou, op een wens die zich hopelijk gaat verwerkelijken.

Nu gaat het over de vraag: wat gebeurt er in je brein, waardóór dit effect teweeg wordt gebracht? En welke rol spelen daarbij je bewuste of onbewuste gedachten? Wat is er nodig voor ‘make your mind matter!’ ? Over dit onderwerp kwam ik meer te weten toen ik ‘Jij bent de placebo : Maak je gedachten tot realiteit’ (2017), van de Amerikaan Dr. Joe Dispenza las.

Zijn geschiedenis is opmerkelijk. Zo’n dertig jaar geleden overkwam hem op zijn 23ste een dramatisch verkeersongeluk, met o.a. als gevolg acht beschadigde borstwervels. Volgens artsen zou hij de rest van zijn leven in een rolstoel moeten zitten, tenzij hij instemde met een operatie … . Maar hij voelde voor geen van beide. Joe Dispenza koos voor een derde weg.

‘Áls er een levensprincipe is dat in staat is onze wonderbaarlijke lichamen te scheppen, waarom zou dat principe mij dan niet kunnen genezen?’ Hij nam máánden waarin hij dagelijks, al liggend, zijn geest naar binnen richtte, op zoek naar contact met die intelligentie. Hij visualiseerde hoe zijn gezondheid volledig zou terugkeren …

Na 6 weken voelde Dispenza voor het eerst een bijzondere ‘klik’. Iéts deed hem aanschuiven bij dat hogere principe, waarin hij zijn vertrouwen had gesteld. En tegelijkertijd begonnen de gekwetste wervels zich te herstellen. Eindelijk viel het hem makkelijker zich een toekomst voor te stellen waarin van alles mogelijk zou zijn. In gedachten maakte hij contact met die toekomst – via het kwantumveld.

En ‘een wonder’ geschiedde: na 9,5 week stond hij op en liep hij zonder steun. Na 12 weken voelde hij zich gezond genoeg om zijn chiropractie-praktijk weer op te pakken.
Met ‘dit wonder’ had hij goud in handen. Dispenza dacht er diep over na, schreef diverse boeken, en zette uiteen hoe zo’n genezing überhaupt tot stand kan komen, o.a. in ‘Jij bent de placebo’. Hij zegt: iedereen zou het kunnen, mits … .

Beeld Wim Ridder (100 x 140)

Dát het kan laat hij zien door te vertellen over de vele placebo-onderzoeken die het hoe en waarom van de positieve uitwerking van een placebo hebben aangetoond. En tevens wijst hij op de keerzijde ervan: hoe negatieve verwachtingen een lichaam ziek kunnen maken. Dit wordt het ‘nocebo-effect’ genoemd.

Beide termen werden gemunt in 1960 en zijn ontleend aan het Latijn. (Placebo = ik zal behagen. Nocebo = ik zal schaden.) Rond die tijd ontdekten wetenschappers dat er in mensen iets speciaals aan de hand moet zijn dat sterker is dan de werkzaamheid van een actieve stof in medicijnen. Want wat bleek:

 • In gevallen waar een groep patiënten positief reageerde op een medicijn, deed de controlegroep die de placebo kreeg het bijna net zo goed.
 • Wanneer gelet wordt op de bijwerkingen van een medicijn, bleek de controlegroep die – zonder dat te weten – de  placebo kreeg, toch last te krijgen van die (verwachte) bijwerkingen.
 • Zelfs wanneer aan patiënten met hun medeweten een placebo werd voorgeschreven, bleek de inname daarvan een genezend effect te hebben.

De omschrijving in de Grote Van Dale is dus correct: het placebo-effect berust op de auto-suggestieve invloed die van het innemen als zodanig uitgaat.

Ook Dispenza concludeerde dat het placebo-effect samenhangt met de verwachting die patiënten koppelen aan een medicijn of placebo. De kracht van die verwachting en de bijbehorende emoties leiden tot een waarneembaar effect in het lichaam, waarneembaar voor patiënt én arts.

Waarom zou je dus niet, zoals Dispenza zelf deed, bij jezelf een placebo-effect kunnen oproepen, zonder een pilletje in te nemen? Dat is de kern van zijn boodschap: geloof in de kracht van je verwachting en je verbeelding, en het placebo-effect doet zijn werk! Zo kun je wonderen verrichten: je oude ik loslaten en een nieuw ik creëren, geestelijk én lichamelijk.

Deze ervaring en kennis uit te dragen is het doel van zijn leven geworden. Dispenza geeft workshops waarin hij mensen helpt dat proces in zichzelf aan te gaan. Via uitleg en via meditaties. De meditaties helpen iemand haar verleden los te laten, uit haar ‘comfortzone’ te komen als het ware, en zich vervolgens te richten op datgene dat zij in de toekomst wil bereiken, qua gezondheid of anderszins. Zó deden zich bij talloze mensen wonderen voor!

Hierover meer, een volgende keer.