33. (Eng.) Being aware of Oneness

As I wrote in my latest blogs, we are living in dark times, where the trick is to ‘keep your head cool and your heart warm’. Opening yourself to unity consciousness can help. When you succeed, you can stand more firmly on your feet. You won’t be blown away by any threatening breeze.

For me, it is also more difficult now to think clearly, to feel lucid and to find words for my insights. That is, in this second half of 2020, because of the heaviness in the atmosphere. No one can escape it. An astrological interpretation I could offer for this:

Currently, Saturn, Pluto and Mars are still giving space to unimaginably distressing energies that are influencing mankind and the developments on Earth. Considering the positions of these planets, it is advisable to be (even) more conscious in life than in the past (See blog 31 and 32).

Let’s try to imagine what will come next, when 2021 begins. Saturn and Jupiter will (finally) have left the sign of Capricorn and entered the sign of Aquarius. This will make it easier to respect each other and be open to new, positive developments.

Try this by turning inwards – and not giving in to negative trends in mass consciousness. In this way you can keep (or get) in touch with the deeper layers of your personal existence. I concluded the previous blog with a reference to the planet Neptune which can help with this.

Neptune has been travelling through its own sign of Pisces since 2012 and this will continue until 2026. This is a long period of time, during which it will be easier to make contact with that large field of consciousness for which many names exist. Names that vary from those for a personified God to very abstract names. But what is most important here is not the name of this field, but the experience of it. Your eyes cannot see the oneness, but you can ‘perceive’ or ‘experience’ it.

Picture Wim

There are two ways to look at ‘unity consciousness’.
In the first place, I think of mystics and others who once had a spiritual peak experience – so profound that it fundamentally changed their lives.

Secondly, it could be a space of consciousness for you, an experience of oneness to reach out to. Even if you are not that far yet, it is more than worthwhile to consider it as your foreland, a level to align with.

Another way to familiarize yourself with unity consciousness is to use your imagination to create a platform that you experience as ‘your oneness consciousness’. Do it in such a way that you experience joy and compassion for many others … from that platform you can look with more distance at what is happening on Earth, and thus also at what is happening in your environment.

This is especially effective when – in meditation or in prayer – you become aware of that field of unity. As soon as you enter there and sense what you are perceiving, you’ve taken the first step needed to experience that specific energy. It can take you further along your path. Your mind becomes calmer and feelings of love, gratitude and joy present themselves – and let’s not forget the added benefit of strengthening your immune system!

You may happen to make contact with the oneness consciousness – even if only a hint of it – and to experience which panoramas open up on what the future might bring. At the same time, you could tap into sources that provide you with the insights and energy that prepare you for that new world, so that you may undertake actions that resonate with your personal energy.

There is something that fills me with hope, namely that this is already happening: after this year’s events, so many people have been ‘waking up’. Large numbers of men and women are making different choices to reshape their lives — or they create something, an initiative, that is completely novel. While this may seem to occur independently, there are always personal processes underpinning these projects.

In everyday practice, unity consciousness turns out to be a point of reference. Over and over again, you realize that all people are essentially connected at the level of the quantum field, or of the ‘psychic internet’. The fact that Neptune is travelling through its own sign for a longer period of time certainly provides support in this matter.

33. Eenheidsbewustzijn

Zoals ik schreef in de laatste blogs, leven we in donkere tijden, waarbij het de kunst is ‘het hoofd koel en het hart warm te houden’. Openstaan voor eenheidsbewustzijn kan daarbij helpen. Als dat je lukt, kun je overeind blijven en hoef je niet door elk dreigend briesje te worden weggeblazen.

Ook voor mij is het nu moeilijker helder te denken, helder te voelen en woorden te vinden voor inzichten. Dat komt, in dit tweede halfjaar van 2020, door de zwaarte in de lucht. Niemand kan zich daaraan onttrekken . Een astrologische duiding:

Momenteel geven Saturnus, Pluto en Mars nog ruimte aan onwaarschijnlijk navrante energieën, die de mensheid en de ontwikkelingen op aarde beïnvloeden. Gezien de standen van deze planeten is het aanbevelenswaardig (nog) bewuster in het leven te staan dan in het verleden. (Zie blog 31 en 32.)

Stel je in op wat er hierna gaat komen, om te beginnen in 2021. De planeten Saturnus en Jupiter zullen dan (eindelijk) het teken Steenbok verlaten hebben en het teken Waterman (Aquarius) zijn binnengegaan. Dat zal maken dat het makkelijker wordt elkaar te respecteren en open te staan voor nieuwe, positieve ontwikkelingen.

Tracht daarop te anticiperen, door je naar binnen te richten (en door niet toe te geven aan negatieve trends in het massabewustzijn). Zo kun je voeling houden of krijgen met de diepere lagen van je persoonlijke bestaan. Het vorige blog besloot ik met een verwijzing naar de planeet Neptunus, die daarbij kan helpen.

Neptunus doorloopt het eigen teken Vissen vanaf 2012 tot in 2026. Dit is een lange periode, waarin het beter mogelijk wordt contact te maken met dat grote bewustzijnsveld waarvoor vele namen bestaan. Namen die variëren van die voor een persoonlijke god, tot zeer abstracte benamingen. Het bijzondere is dat het niet gaat om de naam, maar om de beleving ervan. Je ogen kunnen het niet zien, maar je kunt het wel ‘percipiëren’ of ‘ervaren’.

Foto Wim

Op twee manieren kun je naar ‘eenheidsbewustzijn’ kijken.
In de eerste plaats komt het beeld bij mij op van mystici en anderen die een spirituele piekervaring hebben beleefd, zó ingrijpend, dat het hun leven fundamenteel veranderde.

In de tweede plaats kan het voor jou een ‘bewustzijnsruimte‘ betekenen, een beleving van eenheid om naar uit te reiken. Want ook al ben je zover nog niet, het is meer dan de moeite waard om het als je voorland te zien, een niveau om je aan op te trekken.

Een andere manier om er vertrouwd mee te raken is met je fantasie een platform te scheppen dat jij als ‘jouw eenheidsbewustzijn’ ervaart. Doe het zo dat je er vreugde aan beleeft en compassie voelt met velen … . Vanaf dat platform kun je met meer afstand kijken naar wat er op aarde gebeurt, en dus ook naar wat er om je heen gebeurt.

Dit gaat vooral lukken wanneer je je in meditatie of gebed focust op dat eenheidsveld en er zo voeling mee krijgt. Zodra je daar binnengaat en aftast wat je ervaart, zet je de stap die nodig is om de energie te ondergaan. Het kan je verder brengen op je pad. Als vanzelf kalmeert je geest en dienen zich gevoelens aan als liefde, dankbaarheid en vreugde … . (En het versterkt ook nog eens je immuunsysteem.)

Wanneer het je gegeven is contact met het eenheidsbewustzijn te leggen en – al is het maar een zweempje ervan – te ervaren, dan openen zich vergezichten op wat de toekomst zou kunnen brengen. En tegelijkertijd kun je bronnen aanboren die jou van de inzichten en de energie voorzien die je klaar maken voor die nieuwe wereld.

Er is  iets dat mij hoopvol stemt, namelijk dat dit al ruimschoots gebeurt: dat juist door de gebeurtenissen in dit jaar zoveel mensen ‘ontwaken’. Talrijke mannen en vrouwen maken andere keuzes om hun leven opnieuw vorm te geven. Of zij creëren iets, een initiatief, dat nieuw is in zijn soort. Dit gebeurt schijnbaar als vanzelf, maar toch liggen er steeds persoonlijke processen aan te grondslag.

In de praktijk van alledag, blijkt eenheidsbewustzijn een ijkpunt. Je realiseert je telkens weer dat alle mensen wezenlijk met elkaar verbonden zijn op het niveau van het kwantumveld, of van het ‘psychische internet’. Het feit dat Neptunus gedurende langere tijd in eigen teken staat is daarbij een steun in de rug.

32. (Eng.) Astrological Perspective II

Sometimes, in this day and age, you might think: how ‘strange’ and disturbed I feel, perhaps even unhappy. This is not only because of ‘Corona’, but also because we are on our way to unsuspected horizons. Astrological interpretations point the way.

The planetary positions of Pluto and Mars show an urgent call from the cosmos to live (even) more consciously. Let’s seize the opportunities that arise on Earth in these last few months of 2020. At the same time, let us be prepared for the enormous unrest we can expect, individually and collectively.

Astrologers are studying how the current constellations are affecting what is happening on our planet. They see tendencies that can develop for better or for worse. And they offer consciously-living people the tools with which they can anticipate what is to come, in order to better cope with it.

Heather Ensworth is such an astrologer. She also has an eye for the spiritual domain. I am borrowing my blog-theme from her video posted at the end of June, https://www.youtube.com/watch?v=ZWGE_ezCFCE&feature=youtu.be, in which she remarks a.o. the following.

Mars, the planet of readiness for action and use of force, runs from the end of June to the beginning of January 2021 (extremely long) through its own sign of Aries. This fact reinforces the manifestation of Mars characteristics, in the world and among people themselves.
Furthermore, from August 1 to January 6, 2021, Mars makes a square aspect with the planet Pluto. A square aspect (90°) stands for challenge and tension. This means that Pluto and Mars intensify each other’s action in this period.

Spiritually, Pluto is ‘the higher octave of Mars’. Pluto is the planet that stands for transformation, regeneration and reversal of values. Mars stands for ‘crisis in action’. Together they incite consciously-living people to reflect and introspect, to let go of old themes and structures, and to actually seize opportunities for renewal and transformation.

A positive effect of Mars in the sign of Aries is a willingness to take risks. However, negative effects become visible when people give in to impulsivity, reactivity, anger and -in the worst case- to aggression and violence. We’ll get to see the full spectrum of all these possible manifestations.

Picture Wim

Those who consciously deal with the effects of Pluto and Mars energies are the observers involved. They have an eye for the deceptiveness of the apparent and for the serious tendencies that take place underneath. They do this for the Earth and for society, because it is high time to change course. And also for themselves, so as not to become even gloomier about the situation, but to grow through it instead.

I notice that I myself am in the middle of this process. Even if I see with my mind what may be going on, it is a challenge to feel the depth of what is happening. As long as you are still in the process, you cannot imagine what the outcome will be. However, as soon as I realized that a completely new frame of experience could present itself – one which puts everything in a new light – I grew very happy.

One cannot help but accept what is happening. By accepting – and perhaps fathoming – quantum-thinking, we assume that all matter is ultimately energy. That is why it makes sense to contribute to generating a more positive energy field.

An increase of the frequencies, and of the coherence of the energies in ‘the quantum-field’, makes it possible for more compassion and harmony to be experienced and passed on. (See also Blog 26, Mind over Matter).
When you focus on love, compassion and harmony in your meditations or prayers, you contribute to raising those frequencies!

What is helpful at this time (2012-2026) is that the planet Neptune is running through its own sign of Pisces. Heather Ensworth devoted a video to this fact at the end of August: https://www.youtube.com/watch?v=7y5pNlbEJq0&feature=youtu.be. If we are open to it, Neptune makes us aware of the field of oneness and gives us perspective on deep wisdom and unconditional love.

And, says Heather Ensworth, make sure to handle it well! Don’t allow yourself to be tempted to escape and wander off, instead put your deeper wisdom into practice on the path you are taking at this moment and in this period. There is always another challenge awaiting you.

Reservation 1: astrologically there is of course much more to tell about the present time.

Reservation 2: it depends on your birth chart how and to what extent the aspects mentioned affect you personally.

Remark 3: if you are watching one of the Heather Ensworth videos, click on the square, the leftmost icon at the bottom right, to simultaneously see the spoken words on the screen.

31. (Eng.) Astrological Perspective I

Imagine – history takes place in great cycles of over 2100 years. We are currently in a time of transition from the last era to the next one. Isn’t that something special to witness and experience? So should it be any surprise to us that the world is upset and that people are feeling uncertain…?

Lately, I’ve been wondering if a connection can be made between the events of 2020 from an astrological perspective. Can the turbulence we are experiencing in these Corona times also be observed in the current position of the planets? And what about the sequence of those eras? In my interpretation here, I have been inspired by American astrologer and writer Heather Ensworth.

In a video she made towards the end of May, she told a.o. that we are at the beginning of the Aquarian Age and that we are now going through the contractions of that new era. This transition is characterized by all the turmoil, uncertainty, fear, resistance, rebellion, violence, denial and discord we are now experiencing — collectively, but often also within ourselves. At the same time, there are positive developments and new opportunities!

Image Wim Ridder

According to astrologers, the era type in question lasts 2160 years. The age that is now coming to an end, named after the sign of Pisces, started around the beginning of our era. Christianity, among other things, has been of crucial importance during this period. While the Age of Pisces will only come to a close sometime in the next century, the dawn of the Aquarian Age can already be felt.

The determination of such a period has to do with Earth’s orbit around the sun –  in other words, with the position of the sun on the firmament on the 21st March in a certain sign of the zodiac. The spot shifts very slowly, in a ‘backward’ direction, through a certain zodiac sign (now Pisces), until it reaches the next sign (Aquarius).
Astrologers are not sure when exactly that will be the case. The Age of Pisces followed the Age of Aries (about 2100 B.C. – the year zero), which, in turn, came after the Age of Taurus (about 4200 B.C. – 2100 B.C.), and so on.

The schematic drawing below represents part of the zodiac. In addition to the shift of the vernal equinox in a ‘backward direction’, it is visible that the sun, the moon and the planets are moving in a ‘forward direction’. We see the ‘slow’ planets, Jupiter and Saturn, and the ‘very slow’ planet Pluto at the end of Capricorn.
It is mainly the position of slow planets that influence what happens on Earth over longer periods of time. In a way, they determine the Zeitgeist.

Here we are looking at Jupiter, Saturn and Pluto. All three of them have been positioned at the end of Capricorn for months now and that will remain so for the time being. Only on December 19st of this year, Jupiter and Saturn will enter Aquarius on the same day (which is something very special). Pluto will follow in November 2024.

Pluto is the planet of transformation and of great revolutions. Because of its current position in Capricorn, we are going through an intense period of planetary transformation now, after which we will probably reach calmer waters in 2024 and 2025.
While the Pisces Age is mainly characterized by paternalism, competition, duality and materialism, in the Aquarius Age we may expect other qualities, such as community spirit, a sense of justice, idealism and cooperation.

The Pluto-Saturn combination, particularly in a sign like Capricorn, allows plenty of room for distress, illness, sorrow and economic malaise, such as we experienced it through the Covid-19 pandemic – which is not over yet! Under the surface, there is so much more brewing in the world …
However, Jupiter brings a breath of fresh air into this Pluto–Saturn constellation, reminding us that there is also room for joy and enthusiasm, and that we should keep in mind our human destiny: spiritual growth and expansion.

Before December 19st arrives – when Saturn and Jupiter enter Aquarius – we will see a lot of turmoil and agitation in the world. ‘Keep your head cool and your heart warm’ and stay centered, or descend even deeper into yourself, in order to reap the inner benefits of this special time.

The next blog will discuss the workings of planet Pluto in more detail.

The video of Heather Ensworth can be found at:
https://www.risingmoonhealingcenter.com/healing-and-rebirth-guided-by-pluto-jupiter-and-saturn/
(What I discovered: you can bring up her words on the screen simultaneously by clicking on a square: the left of the three icons at the bottom right).

32. Astrologisch perspectief II

Soms zou je in deze tijd kunnen denken: wat voel ik me toch ‘raar’ en ontregeld, en misschien ongelukkig. Dat komt dan niet alleen door ‘corona’,  maar ook omdat we onderweg zijn naar onvermoede verten. Astrologische duidingen wijzen de weg.

De planeetstanden van Pluto en Mars laten namelijk een dringende oproep vanuit de kosmos zien, om (nog) bewuster te gaan leven. Laten we op aarde de kansen te grijpen die zich voordoen in dit laatste maanden van 2020. Laten we tegelijkertijd ook voorbereid zij op de enorme onrust die we kunnen verwachten, individueel en collectief.

Astrologen duiden wat zich voordoet op aarde. Zij zien tendensen die zich ten goede of ten kwade kunnen ontwikkelen. En zij bieden bewust levende mensen de handvatten waarmee zij kunnen anticiperen op wat komen gaat, om er beter het hoofd aan te kunnen bieden.

Heather Ensworth is zo’n astrologe. Zij heeft bovendien oog voor het spirituele domein. Mijn blog-thema ontleen ik aan haar video van eind juni, https://www.youtube.com/watch?v=ZWGE_ezCFCE&feature=youtu.be, waarin zij o.a. het volgende opmerkt.

Mars, de planeet van de bereidheid tot actie en gebruik van geweld, loopt van eind juni tot begin januari 2021 (extreem lang) door het eigen teken Ram (Aries). Dit gegeven versterkt de manifestatie van Mars-eigenschappen, in de wereld en bij mensen zelf.

Verder maakt Mars van 1 augustus tot 6 januari 2021 een vierkant-aspect met de planeet Pluto. Een vierkant-aspect (90°) staat voor uitdaging en spanning. Dat wil zeggen dat Pluto en Mars elkaars werking in deze periode intensiveren.

Spiritueel gezien is Pluto ‘het hogere octaaf van Mars’. Pluto is de planeet die staat voor transformatie, regeneratie en omkering van waarden. Mars staat voor ‘crisis in actie’. Samen sporen zij bewust levende mensen aan tot reflectie en introspectie, tot het loslaten van oude thema’s en structuren en het daadwerkelijk grijpen van kansen op vernieuwing en transformatie.

‘Mars in teken Ram’ heeft als positieve uitwerking: bereidheid tot het nemen van risico’s. Echter, negatieve uitwerkingen worden zichtbaar wanneer mensen toegeven aan impulsiviteit, reactiviteit, woede, en in het slechtste geval aan agressie en geweld. Ook nu al krijgen we het volle spectrum te zien van al die mogelijke manifestaties.

Foto Wim

Degenen die bewust omgaan met de uitwerking van Pluto- en Mars-energieën zijn de betrokken waarnemers. Zij hebben oog voor de bedrieglijkheid van het ogenschijnlijke en voor de serieuze tendensen die zich daaronder afspelen. Voor de Aarde en de samenleving: omdat het de hoogste tijd is het roer om te gooien. Voor zichzelf: niet om er somberder van te worden, maar om eraan te groeien.

Ik merk dat ik zelf midden in dit proces zit. Zelfs als je met je denken inziet wat er zoal aan de hand kan zijn, is het een uitdaging om de diepte van wat zich afspeelt te doorvoelen. Zolang je nog in het proces zit, kun je je niet voorstellen wat de uitkomst zal zijn. Toen ik me echter realiseerde dat zich een volstrekt nieuw belevingskader zou kunnen aandienen – die alle dingen in een nieuw licht zet – , werd ik daar heel blij van.

Je  kunt niet anders dan aanvaarden wat er gebeurt. Door het accepteren – en misschien doorgronden – van het kwantum-denken, gaan we ervan uit dat alle materie uiteindelijk energie is. Daarom is het zinvol te werken aan het ‘neerzetten van’ een positiever energieveld.

Een verhoging van de frequenties, en van de coherentie van de energieën in ‘het kwantum-veld’, maakt dat meer compassie en harmonie ervaren en doorgegeven kunnen worden. (Zie ook blog 26, Mind over Matter.)
Wanneer je in je meditaties of gebeden gericht bent op liefde, compassie en harmonie, werk je mee aan het verhogen van die frequenties!

Behulpzaam daarbij is dat in deze tijd (2012-2026) de planeet Neptunus door het eigen teken Vissen loopt. Aan dit gegeven besteedde Heather Ensworth eind augustus een video: https://www.youtube.com/watch?v=7y5pNlbEJq0&feature=youtu.be. Als we ervoor openstaan, brengt Neptunus ons in verbinding met eenheidsbewustzijn en geeft hij perspectief op diepe wijsheid en onvoorwaardelijke liefde.
En, zegt Heather Ensworth, ga daar goed mee om! Laat je niet verleiden tot vluchtwegen en dwaalwegen, maar breng je diepere wijsheid in praktijk op de weg die jij op dit moment en in deze periode inslaat. Er ligt altijd een volgende uitdaging op je te wachten.

Voorbehoud 1: over de huidige tijd valt astrologisch natuurlijk nog veel meer te vertellen.
Voorbehoud 2: het hangt af van je geboortehoroscoop in welke mate en op welke wijze de genoemde aspecten jou persoonlijk treffen.
Opmerking 3: mocht je een van de Heather Ensworth video’s bekijken, klik dan op het vierkantje, het meest linkse icoontje rechtsonder, om de Engelse tekst tevens in beeld te krijgen.

31. Astrologisch perspectief I

Stel je voor: de geschiedenis voltrekt zich in grote tijdperken van ruim 2100 jaar. In de huidige tijd voltrekt zich de overgang van het vorige naar het volgende tijdperk. Is dat niet apart om mee te maken? En is het dan een wonder dat de wereld van slag is en dat mensen zich onzeker voelen … ?

De laatste tijd vraag ik mij af of er een samenhang tussen de gebeurtenissen van 2020 te ontdekken valt vanuit de astrologie. Is de heftigheid van de corona-tijd terug te vinden in planetenstanden? En hoe zit het met de opeenvolging van die tijdperken? Voor duiding laat ik mij inspireren door de Amerikaanse astrologe en schrijfster Heather Ensworth.

In een video van eind mei vertelt zij o.a. dat we aan het begin staan van het Aquariustijdperk of Watermantijdperk en dat we nu terecht zijn gekomen in de barensweeën van dat nieuwe tijdperk. De overgang wordt gekenmerkt door alle tumult, onzekerheid, angst, verzet, opstand, geweld, ontkenning en tweespalt die we nu meemaken – collectief, maar vaak ook binnen onszelf. Tegelijkertijd zijn er positieve ontwikkelingen en nieuwe kansen!

Beeld Wim Ridder

Het type tijdperk waar het over gaat duurt volgens astrologen 2160 jaar. Het tijdperk dat nu ten einde loopt, genoemd naar het teken Vissen, startte rondom het begin van onze jaartelling. Onder meer het Christendom is voor deze periode van cruciale betekenis (geweest). Het Vissentijdperk zal ergens in de volgende eeuw pas echt voorbij zijn. Echter, het aanbreken van het Watermantijdperk is nu al voelbaar.

De vaststelling van zo’n periode heeft te maken met het draaien van de aarde om de zon – ofwel met de stand van de zon aan het firmament op 21 maart in een bepaald teken van de dierenriem. De plek verschuift heel langzaam, in ‘teruggaande’ richting, door een bepaald dierenriemteken (nu nog door Vissen), totdat deze uitkomt bij het volgende teken (Waterman). Astrologen weten niet wanneer dat precies het geval zal zijn. Het Vissentijdperk volgde op het Ramtijdperk (omstreeks 2100 v. Chr. –  het jaar nul), dat weer kwam na het Stiertijdperk (omstreeks 4200 v. Chr. – 2100 v. Chr.). Enzovoort.

De schematische tekening hieronder stelt een deel van de dierenriem voor. Naast de verschuiving van het lentepunt in ‘teruggaande richting’, is zichtbaar dat de zon, maan en planeten zich bewegen in ‘heengaande richting’. We zien de langzame planeten Jupiter en Saturnus en de zeer langzame planeet Pluto aan het einde van Steenbok staan. Het zijn vooral de standen van langzame planeten die van invloed zijn op wat er over langere perioden op aarde gebeurt.

We kijken nu naar Jupiter, Saturnus en Pluto. Reeds maanden staan zij alle drie aan het einde van Steenbok en dat blijft voorlopig zo. Pas op 19 december van dit jaar, zullen Jupiter en Saturnus op dezelfde dag (dat is bijzonder!) Waterman ingaan. Pluto zal volgen in november 2024. (Zie ook Blog 22, De tijdgeest.)

Pluto is de planeet van transformatie en van de grote omwentelingen. Door zijn stand in Steenbok maken we deze jaren een heftige periode mee van planetaire transformatie, waarna we waarschijnlijk in 2024, 2025 in rustiger vaarwater komen. Terwijl het Vissentijdpek vooral gekenmerkt wordt door paternalisme, competitie, dualiteit en materialisme, mogen we in het Watermantijdperk andere kwaliteiten verwachten: b.v. gemeenschapszin, rechtvaardigheidsgevoel, idealisme en samenwerking.

De combinatie Pluto – Saturnus geeft, vooral in een teken als Steenbok, volop ruimte aan spanning, ziekte, verdriet en economische malaise, zoals we die hebben meegemaakt door de Covid-19-pandemie. En die epidemie is nog niet voorbij … ! Ondergronds broeit er nog veel meer in de wereld … .
Echter, Jupiter geeft lucht aan deze constellatie. Jupiter geeft aan dat er ook ruimte is voor levensvreugde en bevlogenheid, én dat we onze menselijke bestemming in de gaten moeten blijven houden: spirituele groei.

Voordat het 19 december is, staat er nog veel te gebeuren in de wereld. Houd het hoofd koel en het hart warm, en blijf bij jezelf óf daal nog dieper in jezelf af, om innerlijk de vruchten te plukken van deze bijzondere tijd.

De video van Heather Ensworth vind je op (https://www.risingmoonhealingcenter.com/healing-and-rebirth-guided-by-pluto-jupiter-and-saturn/.
(Wat ik ontdekte: je kunt haar woorden simultaan op het scherm krijgen door op een vierkantje te klikken: het linkse van de drie icoontjes rechts onderaan.)

Het volgende blog gaat uitgebreider in op de werkzaamheid van planeet Pluto.

30. (Eng.) Learning from Corona Issues

To be ready for the spiritual step that each of us is taking under the influence of the Covid-19 pandemic (see blog 29), it is first of all important to know what to do with negative emotions. You don’t have to deny those emotions, but they shouldn’t control you either. You are the leader of your life, not the one suffering from life itself.

There are a few simple hand holds that can help you regulate your emotions. I have derived these from the energetic healing system Jin Shin Jyutsu, originally from Japan. I also apply them myself. The hand holds not only help to counter negative emotions, they also help to evoke the opposite emotions, and to become more positive.
This is how it goes: With one hand, loosely hold the thumb or one of the fingers of the other hand, for at least a few minutes, and when necessary much longer and more often.

– Thumb – from anxiety – to contentment (element earth)
– Index finger – from fear – to trust (element water)
– Middle finger – from anger – to friendliness (element wood)
– Ring finger – from sadness – to joy (element metal)
– Little finger – from falsehood and ‘pretending’ – to self-esteem and intuition (element fire)
– Palm of hand – from despair – to inner harmony (element fire; cover the palm with the four fingers of the other hand).

Using your hands in this way is beneficial for your mind, just as a massage of your feet by a foot reflexologist is beneficial for your physical body. Applying this, you consciously let your negative emotions fade away. By holding a finger, you influence its meridians (energetic channels that deal with certain emotions), bringing them into balance. Meridians are essential in acupuncture and acupressure.

When any meridian is touched, your (watchful) consciousness will make contact with your unconsciousness, the area where your emotions reside. It is important that you become aware of the impact of your emotions. Do they come from yourself? Are they triggered by what is happening in the world? Is it necessary to undergo these negative emotions?
In my opinion, you can also use the effect of the hand holds to evoke positive feelings.

Picture Wim Ridder

Positive feelings for what? For yourself? For your environment? For humanity as a whole? For the Earth? Yes, all of that. Simultaneously, you open yourself to what is at hand in your subconscious, which brings you closer to yourself and your higher consciousness. (For me: unconsciousness = subconscious + higher consciousness.)  In this time of being thrown upon our own resources, it is important that people start reflecting on their lives.

When enough people take that step towards reflection (and meditation), the higher consciousness of many is triggered and a new energetic layer is activated among human beings. In the ‘collective unconsciousness’, a shift is occurring, in the sense that a collective step is being taken towards experiencing ‘lighter’, finer vibrations, more subtle energies.
This means that many more people will be able to connect to, and be supported by that ‘enlightened’ collective field. They acquire new insights and apply them in everyday life.

New insights? I am by no means the first nor the only one to express this idea, or actually a certain knowing, that humanity is being challenged to finally understand that all life forms on earth are interconnected, because they form one huge living network. As human beings, we must work together within that network, rather than thwarting – or even abusing – other life forms for the sake of financial profit.

This had all gone too far … it was as if we were busy sawing away at the very foundations that hold up our earthly life. “No!”, says the Earth, and probably the Cosmos, “this cannot go any further, and we’ll make sure you feel it through this virus. It forces you to jump off the treadmill and give some serious thought to all the problems that are currently affecting your planet. At last this is possible, as you are all forced to stay at home right now.”

Although the coronavirus prevents us from being physically close, the mutual energetic connection has become all the stronger. And mentally, we make all the more contact with each other over the internet. One could say that an internet of souls is emerging and is manifesting itself clearly: that is the spiritual side of current developments. We are witnessing a spiritual evolution …

29. (Eng.) Dealing with Corona Issues

I wrote this blog in Dutch at the end of March. However, I think, it still can be of importance to readers at the end of May.

Never before has mankind had the opportunity, in such large numbers, to ascend to a higher, more luminous level, where the qualities derived from spirituality can manifest themselves. Because the COVID-19 pandemic appeals to those qualities, every human being on Earth can take a step in the spiritual direction.

The corona crisis has made it clear that it is not true that we are isolated individuals who can lead our own private lives. There is an invisible cohesion and connection between people, primarily through the tiny virus itself.

Of course, I hope my readers are healthy and have not (yet) fallen ill to the virus. There are good ways to support your immune system in order to cope with a viral infection and achieve a swift recovery.

Recently Lynne McTaggart (see blog 25) described in her blog (https://lynnemctaggart.com/beating-the-coronavirus-as-simple-as-a-b-c/) which remedies can help minimize symptoms of future viral infections, including Covid-19. She quoted doctors from the International Society for Orthomolecular Medicine who insist on taking certain supplements, namely:
Vitamin C: 3000 mg daily, divided over different doses.
Vitamin D3: 2000 IU daily (start with 5000 IU for two weeks)
Magnesium: 400 mg daily                                                                                                             
Zinc: 20 mg daily
Selenium: 100 mcg daily.

All these vitamins and minerals have been proven to strengthen the immune system against viruses. Recently, in China high doses of vitamin C have been used in the treatment of corona patients. Read more about this on Lynne McTaggart’s website: https://lynnemctaggart.com/a-cheap-cure-for-the-coronavirus/.

What else could you do? Don’t forget what you can bring about with your thinking power, for yourself and for others. On the one hand, your thoughts can strengthen your own physical system (blog 28). On the other hand, you could ask for help from ‘the field’, on behalf of both yourself and others (blog 27).

To avoid infection, or to strengthen your immune system when you are infected, you can do a meditation, as follows.

Sit or lie down and start to relax by concentrating on your breathing. Become aware of your whole body. First, focus on the parts that are sick or feel uncomfortable, then bring to your attention those parts of your body that feel healthy or at least okay. Then move your attention to your heart and form a picture of yourself in perfect health. Take your time for this – pay attention to all the details as you review how good you feel when you are healthy, and evoke those sensations.

Then focus on your heart again. You might have made contact with your higher self. Does that reassure and encourage you? Or do you still find a smaller self, confronted with its own fear?

This should not be surprising. As people are scared to be infected by Covid-19, a collective field of fear has arisen. Fear is everywhere in the air and is even more contagious than the virus itself.
Just as you have to work on the immune system of your physical body, it is necessary to strengthen your resistance to fear, to that collective fear, in an individual process.

That is the challenge. Each of us is triggered by something that can, will or must lead to one or more steps further in exploring what life is essentially about. In short: this challenge leads to spiritual growth.

But what if you’re actually sick? Then it may be difficult to concentrate on the above meditation, for are you still able to look at yourself from a distance, without fear?
Then it becomes important to surrender and trust in the strength of your body and your soul – no matter what the outcome of the illness may be. You can be apprehensive or anxious, but you don’t have to be afraid…

As you will notice: not only the virus and the fear are contagious; the love that is present on Earth and beyond is also contagious!

30. Corona spiritueel

Om klaar te zijn voor de spirituele stap die ieder van ons gaat zetten onder invloed van de Covid-19-pandemie (zie blog 29), is het om te beginnen zaak raad te weten met negatieve emoties. Je hoeft die emoties niet te ontkennen, maar ze mogen jou ook niet beheersen. Jij bent de leider van je leven, om niet aan het leven zelf te hoeven lijden.

Er bestaan eenvoudige handgrepen waarmee je je emoties kunt reguleren. Deze ontleen ik aan het energetische genezingssysteem Jin Shin Jyutsu, afkomstig uit Japan. Zelf pas ik ze ook toe. De handgrepen helpen niet alleen negatieve emoties te bestrijden, ze helpen ook tegenovergestelde emoties op te roepen, en optimistischer gestemd te raken.
Zo gaat het: omvat met je ene hand losjes de duim of een van de vingers van de andere hand, gedurende minstens een paar minuten, en wanneer nodig veel langer en ook vaker.

  • Duim – van bezorgdheid – naar tevredenheid (element aarde)
  • Wijsvinger – van angst – naar vertrouwen (element water)
  • Middelvinger – van boosheid – naar vriendelijkheid (element hout)
  • Ringvinger – van verdriet – naar vreugde (element metaal)
  • Pink – van onechtheid en ‘doen alsof’ – naar gevoel van eigenwaarde en intuïtie (element vuur)
  • Handpalm (bedekken met vingers andere hand) – van vertwijfeling – naar innerlijke harmonie (element vuur).

Op deze manier je handen gebruiken kan weldadig zijn voor je psyche, zoals een massage van je voeten door een voetreflexoloog weldadig kan zijn voor je fysieke lichaam. Als je dit toepast, laat je je negatieve emoties bewust vervagen. Door het omvatten van je vingers beïnvloed je de meridianen (uit de acupunctuur): energetische kanalen, die op hun beurt te maken hebben met bepaalde emoties. Je brengt ze in balans.

Wanneer meridianen worden aangeraakt, maakt je (waak)bewustzijn contact met je onbewuste, het gebied waar o.a. je emoties huizen. Het is belangrijk dat je oog krijgt voor de impact van je emoties. Komen ze uit jezelf? Worden ze getriggerd door wat er in Nederland en in de wereld gebeurt? Is het wel noodzakelijk die negatieve emoties te ondergaan? Volgens mij kun je het effect van de handgrepen ook gebruiken om juist positieve gevoelens op te roepen.

Positieve gevoelens waarvoor? Voor  jezelf? Voor je omgeving? Voor de mensheid als geheel? Voor de Aarde? Ja, dat allemaal. Tegelijkertijd open je jezelf voor wat er leeft in je onder-bewuste-zijn. Daarmee kom je dichter bij jezelf en je hoger-bewuste-zijn. In deze tijd van teruggeworpen zijn op onszelf, is het belangrijk dat mensen gaan reflecteren op hun eigen leven.

Als genoeg mensen de stap naar reflectie (en meditatie) zetten, wordt het hoger bewuste van velen aangeraakt en wordt er een nieuwe energetische laag geactiveerd onder de mensen. Er treedt een verschuiving op in het ‘collectief onbewuste’, in die zin dat er collectief een stap gezet wordt naar het ervaren van ‘meer licht’, fijnere vibraties, subtielere energieën.
Dit houdt in dat veel meer mensen zullen aanhaken bij, en zich gesteund weten door, dat ‘verlichte’ collectieve veld. Ze verwerven zich nieuwe inzichten en passen die toe in het leven van alledag.

Nieuwe inzichten? Ik ben niet de eerste en enige die de veronderstelling, en eigenlijk een stellig weten, uitspreekt dat de mensheid wordt uitgedaagd nu eindelijk in te zien dat alle levensvormen op aarde met elkaar verbonden zijn, omdat ze één groot levend netwerk vormen. Met dat netwerk moeten wij als mensen samenwerken, in plaats van die andere levensvormen tegen te werken – dan wel te misbruiken – vanwege beoogd economisch gewin.

Dat laatste was te ver doorgeschoten waardoor we bezig waren de stoelpoten onder ons aardse leven weg te zagen. “Ho”, zegt de Aarde en zegt waarschijnlijk ook de Kosmos, “tot hier en niet verder, en dat laten we jullie voelen met dit virus. Dat dwingt jullie uit de tredmolen te springen en serieus na te denken over de diverse problemen op aarde. Dat kan, omdat jullie nu rustig thuis zitten.”

Hoewel het coronavirus ons verbiedt fysiek dicht bij elkaar te zijn, is de energetische verbinding des te sterker geworden. En mentaal maken we des te meer contact met elkaar via het internet. Je kunt zeggen dat er een internet van zielen ontstaat en zich duidelijk manifesteert: dát is de spirituele kant van de ontwikkelingen. We zijn getuige van een spirituele evolutie